ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет комплекта с вкусен мед

Спечелете пет комплекта с вкусен мед

Официални правила на играта “ Искам да ти кажа нещо ”

1. Общи разпоредби:

Чл. 1.1.Настоящата онлайн активност „Искам да ти кажа нещо”, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от ЗП Петър Петров ,ЕИК:6612238087 ,седалище и адрес на управление: гр. Тервел ул. Тимок 2 , наричано за краткост „Организатор“

Чл. 1.2.Играта се организира и провежда на страницата на „Bulkan“ в социалната мрежа ФЕЙСБУК / FACEBOOK и Уеб Сайт:

https://www.facebook.com/bulkanhoney https://www.bulkanhoney.com/christmas-honey/ ) за периода от 16:00 часа на дата 09.12.2019 г. до 12:00 часа на дата 22.12.2019 г.

Чл. 1.3.Участвайки в „Играта“, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби, като всеки един от участниците декларира, че преди публикуването на коментар по смисъла на чл. 3.2 се е запознал със съдържанието на общите условия и ги е приел.

Чл. 1.4.Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил. Коментари от дублиращи се профили, регистрирани от едно и също лице се считат за невалидни. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелване на награда. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно едностранно да дисквалифицира участници без допълнително уведомление.

Чл. 1.5.Играта се организира и провежда на български език и Организаторът не носи отговорност за грешен превод или тълкуване на нейните правила и условия.

Чл. 1.6.Коментари, които не отговарят на общите условията ще бъдат считани за невалидни без допълнително уведомление и няма да участват в тегленето на наградите.

2. Право за участие в играта:

Чл. 2.1.С изключение на изрично посочените в чл. 2.2. от Общите условия, право на участие в „Играта“ имат всички потребители на социалната мрежа Фейсбук / Facebook (www.facebook.com) без значение дали вече са харесали страницата на „Bulkan” в посочената социална мрежа или не.

Чл. 2.2.В играта нямат право да участват:

а) Служителите на ЗП Петър Петров и членовете на техните семейства;

б) Юридически лица или организации от хора с регистрирани профили във фейсбук независимо от техния характер, форма и стопанска цел.

в) Фейсбук профили, регистрирани под неистински имена, като преценката за това е изцяло в правомощията на Организатора и не може да бъде оспорвана от участниците.

3. Механизъм на играта:

Чл. 3.1.Участие в настоящата игра може да регистрира всеки потребител, който изпълни условието да остави коментар под пост-визията и да напише послание в посочената страница.

Чл. 3.2.Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието да публикува коментар под публикацията (визията) и да напише послание в посочената уеб страница.

Чл. 3.3.Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на публикуваните си коментари.

Чл. 3.4.За успешно регистриран участник се счита този потребител, чийто коментар отговоря на условията по чл. 3.2 от настоящите общи условия, и при положение, че за този потребител не са налице ограниченията по чл. 2.2.

Чл. 3.5.След изтичане на предварително обявения период на „Играта“ между всички участници, изпълнили условието на чл. 3.4., на произволен принцип ще бъдат изтеглени 5 (петима) печеливши, като на всеки един от печелившите ще бъде предоставена съответната спечелена от него награда в чл. 4.2. Предоставянето на спечелените награди на печелившите участници ще се извърши при условията на чл. 4.4

Чл. 3.6.Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 13:30 ч. на 22.12.2019г. във Фейсбук/Facebook страницата на Организатора (https://www.facebook.com/bulkanhoney).

Чл. 3.7.Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия-пост, в която ще се съдържат: име, фамилия и профилна снимка на печелившите потребители, съгласно описания по-горе механизъм.

4. Награди:

Чл. 4.1.Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организатора спечелената от него награда, посочени в чл. 4.2 от настоящите общи условия.

Чл. 4.1.2.Наградите по чл. 4.2 ще бъдат изпратени на печелившите по спедитор.

Чл. 4.2.Наградата в „Играта“ е кутия с 3 буркана мед и персонализирана картичка.

Чл. 4.3.Спечелената наградата не може да бъде заменяна. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

Чл. 4.4.За да получи Наградата обявеният за печеливш участник трябва да изпрати лично съобщение до Фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/bulkanhoney), в което да посочи: за награда по чл. 4.2. – три имена, телефон за контакт и адрес за получаване.

Чл. 4.5.Участник, спечелил награда по чл. 4.2, който не се е свързал с Организатора при условията на чл. 4.4 и не е потърсил същата в срок от 1 (един) ден, считано от датата на обявяване на разкриващата визия с печеливши участници, губи правото да я получи.

Чл. 4.6.При настъпване на хипотезата по чл. 4.5 Организаторът избира на случаен принцип нов печеливш, участвал и отговарящ на условията за участие в играта. Обявяването на новия печеливш се извършва при условията на чл. 3.6 в срок не по-късно от 1 ден след изтичане срока на играта.

Чл. 4.7.В случай, че участник ненавършил 18 години спечели описаната в т.4.2. награда, задължително уведомява родител или настойник, а връчването на наградата се извършва чрез родител или настойник.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ