ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Samsung Galaxy Note 8

Спечелете смартфон Samsung Galaxy Note 8

I. Общи разпоредби

1. Организатори:

(1) Промоционалната кампания “Go Food and Drink awards” (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ ЕООД Адрес: ул. „Г.С.Раковски“ 145Б, ет. 1, ап. 4 ,ЕИК: 201674146 ,По ДДС: BG201674146 Мол: Йоана Андреева “Организатори”.

(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

(3) Организаторите си запазват правото да модифицират или променят правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.

(4) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (16.01.2018 – 25.02.2018 включително) на уеб сайта: awards.goguide.bg

2. Период на промоционалната кампания:

(1) Промоционалната кампания “Go Food and Drink awards” стартира на 16 Януари 2018 г. и продължава до 16 Февруари 2018. включително.

(2) В случай, че Организаторите решат да се съкратят/удължат срока на кампанията, това ще бъде оповестено публично на awards.goguide.bg

(3) След приключване на „Кампанията”, Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.

Кампанията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

II. Правила за участие:

3. Право и място на участие:

(1) В “Kампанията” може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на „Кампанията“ с местожителство в България и отговарящо на останалите условията, посочени в настоящия правилник.

(2) В “Kампанията” нямат право да участват служители на Организаторите както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

(3) Участието в тази Kампания включва пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

4. Участващи :

(1) Участието в Кампанията за голямата награда не е обвързано с покупка.

(2) Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.3 има право да участва.

(3) С участието си в Кампанията, всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на Промоцията.

5. Механизъм:

Спечелването на награда в Кампанията “Go Food and Drink awards”“ не е обвързано с покупка. За да се вземе участие за наградата, всеки желаещ е длъжен да изпълни следните условия:

1. Да избери по един бар, клуб или ресторант в категория

2. Да попълни регистрационната форма

3. С регистрирането да се съгласи с Официалните правила на играта.

Един участник взима участие за наградата с регистрирането си в инициативата. Участникът може да увеличи шансовете си за награда, когато всеки трима от поканените от него приятели се регистрират за инициативата.

III. НАГРАДА

6. Награди:

Наградитете са тези, които са изрично споменати в секция „Награди“. Големите награди ще бъдат предоставени до печелившите за сметка на Организаторите, а ваучерите се получават от офиса на ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ ЕООД.

7.Теглене на наградите:

След края на кампанията, на дата 16.02.2018г., от базата данни с всички участници, ще бъдат изтеглени 90 (деветдесет) победителя и 3 (трима) резервени участника.

Имената на победителите ще бъдат публикувани на awards.goguide.bg не по-късно от 01.03.2018г.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка с точен адрес и телефон за доставка на наградата до 3 (три) дни след обявяване на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервният печеливш.

8. Получаване на наградите:

Доставката на големите наградите ще се извърши за сметка на Организаторите. Изпращането на наградите ще се извърши до 1 седмица, след валидирането на победителя и получаването на необходимите данни от печелившия участник и установяване от Организаторите дали той/тя отговаря на условията на кампанията.

В случай, че участник не отговаря на обявените условия на Кампанията, той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

В случай че печелившият не отговаря на посочените от него координати в рамките на 1 седмица, то той губи възможността си за получаване на наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *