ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучери за ресторанти Happy на обща стойност 10 000 лева

Спечелете ваучери за ресторанти Happy на обща стойност 10 000 лева

І. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в томбола с награди „Happy готви, Криско носи” /наричана по долу за краткост „Томболата”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25/наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ТОМБОЛАТА

2.1. Томболата се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва  на случаен принцип.
2.2. Томболата не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Томболата е напълно доброволно.
ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

3.1. Право на участие в Томболата имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение,  имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в Томболата, публикувани във Facebook-страницата на Организатора – facebook.com/dostavka.happy и на уеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА

4.1.  Първи етап на томболата започва в 12:00ч. на 29.01.2018г /начална дата на Томболата/ и завършва в 24:00ч. на 29.03.2018г. /крайна дата на Томболата/.

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди през различните етапи на Томболата:

2 x Ваучер за храна на стойност 100лв с лична доставка от рапъра Криско – голяма награда
56 x Ваучер за храна на стойност 50лв – малка награда
56 x Ваучер за храна на стойност 30лв – малка награда
120 x Ваучер за храна на стойност 20лв – малка награда
128 x Ваучер за храна на стойност 10лв – малка награда
208 x Ваучер за храна на стойност 5лв – малка награда
200 x Ваучер за храна на стойност 3лв – малка награда

5.2. Наградите се разпределят от Организатора на случаен принцип сред участниците, чрез специална компютърна програма.
5.3. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
5.4. Наградите, различни от Голямата награда се раздават на равни периоди, както следва

Ваучер за храна на стойност 50лв – малка награда
7 на всяка отчетна седмица

Ваучер за храна на стойност 30лв – малка награда
7 на всяка отчетна седмица

Ваучер за храна на стойност 20лв – малка награда
15 на всяка отчетна седмица

Ваучер за храна на стойност 10лв – малка награда
16 на всяка отчетна седмица

Ваучер за храна на стойност 5лв – малка награда
26 на всяка отчетна седмица

Ваучер за храна на стойност 3лв – малка награда
25 на всяка отчетна седмица
5.5. Една отчетна седмица за теглене на награди представлява 7 (седем) дни, като победител се тегли на осмия. Така, например, при обявяване на начална дата на кампанията, всички награди се отчитат за предходната седмица (понеделник-неделя) и победителите се теглят в понеделник на последващата седмица.
5.6. Всеки от победителите, спечелили награда, различна от голямата награда, има право да консумира стойността на ваучера си в 7 (седем) дневен срок от датата на получаването му.
5.7. Връчването на Голямата награда ще бъде видеозаснемано от прфесионален снимачен екип на място. За целта, спечелилите Голямата награда биват уведомявани за това обстоятелство от Call center на Организтора, при което следва да заявят устно съгласието / несъгласието си да бъдат видеозаснемани. В случай на съгласие, победителят при връчване на наградата подписва Декларация за съгласие. Организатора съобщава на печелившите и възможните дати за връчаване на наградите, като спечелият следва да избере една от тях.
VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи шанс да спечели една от наградите в играта, е достатъчно в периода на играта по т.4.1., участникът да регистрира поръчка от Хепи Доставка през уебсайта www.dostavka.happy.bg, мобилното приложение или през кол център с номер за обаждане 0700 19 000.
6.2. В случай, че участникът не смята за нужно да регистрира поръчка през горепосочените канали за поръчка от Хепи Доставка, той може да участва в Томболата, като изпълни следните условия:
– на бял лист хартия напише двете си имена, имейл и телефон за връзка
– прилежно да запечати горепосочената информация в пощенски плик и да изпрати кандидатурата си до бул. Джеймс Баучер 76А, ет. 7, централен офис “Хепи”.
6.3. Всеки печеливш участник, определен от тегленето в Томболата, получава обаждане от кол центъра на Хепи Доставка с номер 0700 19 000 и бива уведомен за наградата, която е спечелил. Стойността на наградата му автоматично бива начислена под формата на ваучер към клиентския му профил или телефонен номер.
6.4. Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип на на следните дати и в същия ден ще бъдат обявени във Facebook-страницата на Организатора на уеб-адрес: www.facebook.com/dosatvka.happy и на уеб-страницата –  dostavka.happy.bg

Дати за теглене на голямата награда:
1.03.2018
1.04.2018

Дати за теглене на малките награди:
Февруари: 5.02.2018, 12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018
Март: 05.03.2018, 12.03.2018, 19.03.2018, 26.03.2018

6.5. Организаторът полага усилия за осъществяване на контакт с всеки печеливш участник с цел съгласуване на времето, мястото и начина на получаване на наградата, чрез предоставената от участника информация в клиентския му профил или чрез горепосочения алтернативен начин за кандидатура в Томболата. При невъзможност на Организатора да се свърже с участника в срок до 48 часа след обявяването му за спечелил по реда на т.6.1. или т.6.2., той губи правото си да получи наградата, като Организаторът има право да изтегли друг печеливш участник на негово място.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *