ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфони, смарт часовници и таблети

Спечелете смартфони, смарт часовници и таблети

Играта продължава до 3 януари 2020 г.

Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице, което отговаря на следните условия:
• е дееспособно (е пълнолетно и не е поставено под пълно или ограничено запрещение);
има местоживеене на територията на Република България;
• е клиент на Райфайзенбанк (България) ЕАД;
• има валидна регистрация за услугата на Райфайзенбанк (България) ЕАД за онлайн банкиране „Райфайзен ОНЛАЙН“;
• в периода на участие има достъп до мобилно устройство с операционна система iOS или Android.

В Играта нямат право да участват служители на “Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, както и членове на техните семейства по права и съребрена линия до четвърта степен (включително партньор/ка във фактическо съпружеско съжителство);

Участие в Играта могат да вземат, както настоящи, така и нови клиенти на Райфайзенбанк България ЕАД. Участието в Играта не е обвързано с покупка на услугите на Райфайзенбанк (България).

Регистрацията за участие в Играта се извършва посредством вход в мобилното приложение „RaiMobile“ през периода на Играта. В случай че клиентът няма инсталирано мобилното приложение „RaiMobile“, същият може първо да го свали от следните адреси: https://apps.apple.com/bg/app/raimobile/id665124334 и https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raiffeisen.online.mobile&hl=en и да го инсталира на мобилното си устройство. Всеки клиент, който достъпи поне веднъж “RaiMobile” през периода на Играта, автоматично бива регистриран за участие в Играта и ако отговаря на условията по т.4.1. придобива качеството „участник“.

*Apple, iOS, iPhone и iPad са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други
държави. App Store е марка за услуги на Apple Inc. Android е търговска марка на Google Inc.
Google Play e търговска марка на Google Inc.

Всеки Участник трябва да използва своето истинско име за участие в Играта, което
обстоятелство Участникът следва да удостовери с представянето на валидна лична карта или друг официален документ за самоличност пред служител на банката, в случай че е спечелил една от наградите, посочени по-долу.

Регистрацията за участие в Играта чрез вход в мобилното приложение „RaiMobile“ важи за
конкретната седмица, в която е осъществен входът, а не за целия срок на Играта и гарантира, че Участникът получава право на едно участие в конкретна томбола за теглене на награди.
Независимо от броя влизания, които Участникът е реализирал в конкретната седмица, Участникът само веднъж ще бъде регистриран за участие в томболата, която се провежда след края на съответната седмица. Ето защо, по-големият брой влизания в „RaiMobile“ за съответната седмица не означава, че Участникът има по-голям шанс за печалба. След като томболата за съответната седмица е проведена и Участникът не е изтеглен като печеливш (резервен печеливш), регистрацията му/й за проведената томбола се заличава. В случай че Участникът желае да участва в последващи/предстоящи томболи, той/тя следва да достъпи мобилното приложение „RaiMobile“ в съответната седмица, съгласно етапите на Играта, посочени в т.5.2.1. по-долу.

Играта се провежда на 8 етапа – всеки етап продължава една календарна седмица, като
печелившите участници ще бъдат изтегляни всяка седмица на датите, описани по-долу в т.5.2.1.

Печелившите Участници се определят чрез томболи, които ще бъдат проведени в
присъствието на нотариус, както следва:
Томбола 1: на 15.11.2019 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение
“RaiMobile” в периода 8.11.2019 – 14.11.2019;
Томбола 2: на 22.11.2019 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение
“RaiMobile” в периода15.11.2019 – 21.11.2019;
Томбола 3: на 29.11.2019 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение
“RaiMobile” в периода 22.11.2019 – 28.11.2019;
Томбола 4: на 6.12.2019 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложението
“RaiMobile” в периода 29.11.2019 – 5.12.2019;
Томбола 5: на 13.12.2019 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение
“RaiMobile” в периода 6.12.2019 – 12.12.2019;
Томбола 6: на 20.12.2019 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение
“RaiMobile” в периода 13.12.2019 – 19.12.2019;
Томбола 7: на 27.12.2019 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение
“RaiMobile” в периода 20.12.2019 – 26.12.2019;
Томбола 8: на 3.1.2020 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение
“RaiMobile” в периода 27.12.2019 – 2.1.2020;

Наградите в Играта са следните:
Томбола 1: на 15.11.2019 г. – Смартфон Samsung Galaxy A70
Томбола 2: на 22.11.2019 г. – Смарт часовник Huawei Watch GT

Томбола 3: на 29.11.2019 г. – Таблет Samsung Galaxy Tab S2
Томбола 4: на 6.12.2019 г – Смарт часовник Huawei Watch GT
Томбола 5: на 13.12.2019 г. – Смартфон Samsung Galaxy A70
Томбола 6: на 20.12.2019 г. – Смарт часовник Huawei Watch GT
Томбола 7: на 27.12.2019 г. – Таблет Samsung Galaxy Tab S2
Томбола 8: на 3.1.2020 г. – Смарт часовник Huawei Watch GT

В края на всяка седмица в периода на Играта ще бъде раздадена по 1 (една) седмична
награда или общо 8 (осем) броя награди, като чрез 8 (осем) томболи ще се определят 8 (осем)
различни печеливши участници според условията на т. 5.2.1 и 8 (осем) резерви при условията на т. 7.7.

Всеки Участник, за когото са налице условията, описани в ЧАСТ 4 и 5 от настоящите Общи
условия, участва в томболата с уникалния си идентификационен номер на клиент в банката.

Един Участник може да спечели само една награда в Играта. Ако на случаен принцип се
изтегли идентификационен номер на клиент, който е печеливш Участник и вече е бил/а изтеглен в предходна томбола, проведена в рамките на настоящата Игра, то този Участник няма право да получи втора награда или да замени първоначално получената награда с наградата, спечелена в последващата томбола. В този случай се изтегля нов печеливш Участник и резерва съгласно условията по-долу.

Тегленето на наградите се извършва автоматично чрез специализиран софтуер, който ще
разбърка уникалните идентификационни номера на Участниците и на случаен принцип ще бъдат избрани 16 (шестнадесетте) идентификационни номера, в присъствието на нотариус, който удостоверява случайността на избора и изтеглените номера.

Тегленията ще бъдат извършени измежду всички уникални идентификационни номера на
всички Участници, при спазване условието по т 5.2.1. и т.7.3 по-горе по отношение на печелившите Участници и т.7.7 от настоящите Общи условия по отношение на резервните печеливши Участници.

Всяка седмица от периода на Играта ще бъде изтеглян идентификационен номер на 1
печеливш Участник и 1 резервен печеливш Участник. Всеки от резервните печеливши Участници по тази точка може да замести титулярния печеливш Участник, при условие, че същият не може да бъде открит, не отговаря на критериите за участие, е изтеглен повторно или се откаже да получи наградата.

В срок от 5 работни дни, считано от датата на изтегляне на печелившите участници за всяка
седмица съгласно т. 5.2.1 от настоящите Общи условия, Райфайзенбанк (България) ЕАД ще се
свърже с печелившите Участници на телефонните номера, които те са посочили за контакт при
регистрацията си за услугата „Райфайзен ОНЛАЙН“. Ако печелившите Участници не могат да бъдат открити след три неуспешни опита, на посочените от тях телефони за контакт в искането за регистрация за услугата „Райфайзен ОНЛАЙН“, Райфайзенбанк (България) ЕАД има право да прекрати опитите си да се свърже с тях.

При свързване с Участник, спечелил някоя от наградите в Играта (смартфон, таблет или смарт
часовник), същият следва да предостави информация за удобен за него офис на Райфайзенбанк
България) ЕАД, от който да получи съответната награда.

В случай, че печелившият Участник не може да бъде открит и/или не може да получи
наградата в срока по т.8.1 и/или не е изпълнил условията на настоящите Общи условия, или се
откаже от спечелената награда, правото да получи наградата преминава върху резервния
печеливш Участник, изтеглен в томболата като такъв в съответната седмица и томбола. За
резервните печеливши Участници важат същите условия и срокове за получаване на наградите.

Наградата се получава в избран от печелившия участник офис на Райфайзенбанк (България)
ЕАД в присъствието на служител на банката, който идентифицира печелившия с документ за
самоличност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

  • благодаря но каде трябва да играя

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ