ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 2000 дамски чанти Pampers

Спечелете 2000 дамски чанти Pampers

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА PAMPERS

Чл. 1. Организатор
1. Промоционалната кампания на Pampers, по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се организира и провежда от „Орбико България” ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Източна тангента” 161, представлявано от управителя Иванка Стефанова Иванова.
2. Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоционалната Кампания на следния уебсайт: www.pg-promo.bg, както и в участващите търговски обекти.
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: www.pg-promo.bg, както и в участващите търговски обекти.
4. С участието си в промоционалната кампания участниците се съгласяват с нейните официални правила (нататък в текста наричани „Официални правила”) и са длъжни да спазват условията им.
Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти
Кампанията се провежда в търговските обекти на територията на Република България, изброени в Приложение № 1 към настоящите Официални правила.
Чл. 3. Продължителност на Кампанията
Кампанията стартира на 01.11.2019 г. и продължава до 01.02.2020 г. или до изчерпване на посочените в чл. 8 награди.
При изчерпване на наградите за едно от посочените нива, преди официално обявения краен срок, посоченото ниво ще бъде блокирано от Организатора и участниците няма да могат да вземат участие за спечелването на награда от съответното ниво.
В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта www.pg-promo.bg, както и в участващите търговски обекти.
Чл. 4. Право на участие
В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 01.11.2019 година, и пребивава на територията на Република България, което е изпълнило едновременно всички условия:
– регистрирало се е на посочения в Официалните правила интернет адрес;
– закупило е продукти Памперс от участващите обекти;
– регистрирало е касовите си бележки на www.pg-promo.bg ;
В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).
Чл. 5. Участващи продукти
1. Участващите продукти са: всички видове и опаковки от продуктите на Pamрers, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.
2. Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите търговски обекти в периода 01.11.2019 г. – 01.02.2020 г.
3. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.
Чл. 6. Механизъм на Кампанията и условия за участие
Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи продукт/и Pampers от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални Правила има право да регистрира номера на касовата си бележка/и и да участва за спечелването на една от 1500 детски дрънкалки/гризалки, една от 2000 дамски чанти или една от 900 детски играчки Смартфон.

 1. За да участват в промоционалната кампания, участниците трябва:
 1. Да се регистрират на следния интернет адрес:  www.pg-promo.bg, като с регистрацията си създадат профил в платформата, която им дава достъп до участие в Кампанията.
 • Регистрацията в сайта ще бъде осъществена успешно само след появяване на активен бутон за регистрация.
 • В случай че бутонът не е активен, участникът не се е съгласил с някое от посочените полета, което не може да го допусне до регистрация.
 • Регистрацията в сайта не е обвързана с участие в кампанията. Едно лице може да има регистриран профил и той да е активен, но да не участва в дадена кампания.
 1. Да закупят продукти Pampers от участващите обекти, посочени в Приложение 1 от настоящите правила.
 2. С регистрирания вече профил, участникът може да вземе участие в Промоционалната кампания на Pampers, която дава възможност за участие на три нива:
 • Ниво 1 дава възможност при достигане на лимит от 79 /седемдесет и девет/ лева – участникът да спечели една от 1500 детски дрънкалки/гризалки.
 • Ниво 2 дава възможност при достигане на лимит от 149 /сто четиридесет и девет/ лева – участникът да спечели една от 2000 дамски чанти.
 • Ниво 3 дава възможност при достигане на лимит от 199 /сто деветдесет и девет/ лева – участникът да спечели една от 900 детски играчки Смартфон.
 1. За да спечели една от посочените награди е необходимо участникът:
 1. Да влезе в профила си;
 2. Да регистрира номера на касовата си бележка/и за покупка на продукти Pampers, като при регистрацията трябва:
 • Да посочи името на обекта от който е закупил продуктите;
 • Да посочи адрес на търговския обект и неговия код; Кодът се получава от служител на търговския обект.
 • Да посочи стойността на закупените продукти Pampers от касовата бележка/и;
 • Да качи снимка на касовата бележка/и;

В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупения продукт/и, за да бъде приета за валидна извършената регистрация;

 1. След изпълнението на посочените по-горе стъпки в профила на участника се отбелязват всички регистрирани касови бележки и натрупаните към момента суми.

Потвърждаване на регистрираните касови бележки
Регистрираните касови бележки подлежат на одобрение от администратор на организатора в 7 /седем/ дневен срок от датата на регистрирането им.
Организаторът има право да откаже/отхвърли регистрирана касова бележка, когато последната:

 • Не отговаря на въведената сума – Сумата посочена от участника при регистрацията на касовата бележка не съответства на сумата посочена в касовата бележка за закупените продукти Pampers.
 • В случаите когато е необходимо да бъде качена обща снимка на касовата бележка със закупения продукт, това не е направено;
 • Номерът на касовата бележка не е въведен коректно, като двата номера, този от снимката и въведения не съвпадат.

В случай, че администраторът установи някое от посочените несъответствия, той ще отхвърли регистрираната касова бележка.
Статуса на регистрираните касови бележки – потвърдени или отхвърлени, ще бъде отразен в профила на участника в раздел „История“, а натрупаната към момента сума, ще бъде отразена в раздел „Играй“
Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

 1. Печеливши участници

След като регистрираните от участника касови бележки бъдат потвърдени и участникът достигане Ниво 1, платформата го информира, че може да получи награда от Ниво 1 или да продължи участието си в кампанията за спечелването на награда от Ниво 2.
В случай че участникът избере да получи наградата си от Ниво 1 – една от 1500 детски дрънкалки/гризалки, участието му в Кампанията спира на този етап. Всички суми, които надхвърлят, посоченият лимит от 79 лв., губят своята стойност и при следващо участие в Кампанията, участникът започва своето участие с нулев бюджет в профила си.
В случай че участникът избере да продължи своето участие за награда от Ниво 2, той губи правото да се върне обратно към получаването на награда от Ниво 1.
При достигане на Ниво 2, участникът има право да получи, една от 2000 дамски чанти. В случай че участникът избере да получи наградата си от Ниво 2 участието му в Кампанията спира на този етап. Сумите, които надхвърлят посочения лимит от 149 лв., губят своята стойност и при следващо участие в Кампанията, участникът започва своето участие с нулев бюджет в профила си.
В случай че участникът избере да продължи своето участие за награда от Ниво 3, той губи правото да се върне обратно към получаването на награда от Ниво 2.
При достигане на Ниво 3, участникът има право да получи, една от 900 детски играчки Смартфон, сумите, които надхвърлят посочения лимит от 199 лв., губят своята стойност и при следващо участие в Кампанията, участникът започва своето участие с нулев бюджет в профила си.
Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани персонално по имейл на всеки участник, в момента на спечелването на наградата, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл и ще бъдат отразени в профила на участника в раздел „История“.
Наградите се доставят на посочения от печелившите участници при регистрацията, адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на съобщението за спечелването на наградата.
На www.pg-promo.bg в раздел „Награди“ ще бъдат обявявани актуалните наличности оставащи награди, спрямо спечелените към момента от двете категории.
В случай, че бъдат изчерпани наличностите от наградите за едно от посочените нива, съответното ниво ще бъде блокирано и участниците ще могат да участват за спечелването на награда само от достъпното ниво.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ