ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучери за пътуване, 20 ваучера за Sport Depo и 20 ваучера за Gift Tube

Спечелете ваучери за пътуване, 20 ваучера за Sport Depo и 20 ваучера за Gift Tube

Общи условия за участие в кампания
„В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ ПАЗАРУВАНЕТО МОЖЕ ДА ТЕ ОТВЕДЕ ДАЛЕЧ”

1. Предмет и общи понятия:
1.1. Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) определят механизма на кампанията „ В ПРОМЕНЯЩИЯ
СЕ СВЯТ ПАЗАРУВАНЕТО МОЖЕ ДА ТЕ ОТВЕДЕ ДАЛЕЧ?” и уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея, между „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ (наричано за краткост „Кредитора”) и клиентите, които участват в кампанията В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ ПАЗАРУВАНЕТО МОЖЕ ДА ТЕ ОТВЕДЕ ДАЛЕЧ?”
1.2. Кампанията В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ ПАЗАРУВАНЕТО МОЖЕ ДА ТЕ ОТВЕДЕ ДАЛЕЧ ” (наричана за краткост „Кампанията”) е организирана от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“, ЕИК 204915054 и представлява маркетингов инструмент за популяризиране на предлаганите кредитни продукти от Дружеството.
1.3. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което използва финансова услуга на Кредитора в качеството си на Кредитополучател, съгласно т.2.1. и т.2.2. от настоящите Условия.
1.4. Условията се разпространяват на уеб сайта на Кредитора www.bnpparibas-pf.bg, като с това се считат достъпни до Участниците в нея.
1.5. Кампанията „ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ ПАЗАРУВАНЕТО МОЖЕ ДА ТЕ ОТВЕДЕ ДАЛЕЧ ”се провежда от 01 декември 2019 г. до 31 декември 2019 г. включително.

2. Включване в Кампанията:
2.1. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което сключи
договор за потребителски кредит с префикс „CREX” и „CRED” или използва функционалността на издадената му
кредитна карта „покупка на изплащане на равни вноски в кредитния лимит“, в периода от 01 декeмври 2019 г. до 31
декември 2019 г. и усвои и регистрира същия, най-късно до 17 януари 2019 г. на определената за целта страница на
сайта на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България – https://www.bnpparibas-pf.bg/nagradi
2.2. Участниците се включват в Кампанията с всеки сключен договор за потребителски кредит или усвояване по
кредитна карта, чрез функционалността „покупка на изплащане на равни вноски в кредитния лимит“ както следва:
– за наградите по т. 3.1.2. – с всеки кредит или усвояване на стойност не по-малка от 150.00 лв. /сто и петдесет лева/ лв.
– за наградите по т. 3.1.1. – с всеки кредит или усвояване на стойност 700.00 лв. /седемстотин/ лв.,
сключен от търговски обект в страната, включен в Кампанията, обозначен с рекламен плакат и/или в избрани сайтове
на търговци при покупка онлайн, обозначени с текстово съобщение, с което приемат и Условията на настоящата
Кампания.
2.3. В случай, че Участникът се откаже от своя кредит в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на подписване на
договора за потребителски кредит, той губи правото си на участие в Кампанията и в разпределението на наградите,
посочени в т. 3.1. от настоящите Условия.
2.4. Сключени договори за потребителски кредит с месечно оскъпяване под 0,5% не се включват в Кампанията.
2.5. В случай, че Участникът има текущо/и просрочие/я, по който и да е активен кредит към „БНП Париба Пърсънъл
Файненс С.А., клон България“ в размер на минимум 30 дни или погаси кредита си в условията на пълно или частично
предсрочно погасяване до 17 януари 2019 г. включително, той губи правото си на участие в разпределението на
наградите, посочени в т. 3.1. от настоящите Условия.
2.6. В Кампанията не могат да вземат участие служители на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България”,
както и техни роднини.

3. Награди от Кампанията и условия за разпределянето им:
3.1. Наградите от Кампанията са:
3.1.1. Големи награди:
България ∙ София 1766 ∙ Бизнес парк София ∙ сграда 14∙ www.bnpparibas-pf.bg ∙
 2 броя ваучери за почивка на стойност 1 000.00/хиляда/ лв., предоставени от Бизнес Травъл ЕЙДЖЪНСИ ЕООД;

3.1.2. Масови награди:
 20 броя ваучери на стойност 200.00/двеста/ лв., предоставени от Спорт Депо
 20 броя ваучери на стойност 200.00/двеста/ лв., предоставени от Gift tube
3.2. Всички Участници в Кампанията получават правото на разпределяне на наградите, осигурени от „БНП Париба
Пърсънъл Файненс С.А., клон България”, съгласно настоящите Условия.
3.3. Всеки Участник в Кампанията има право да получи само една награда, независимо от броя на усвоените договори
за кредит или усвоявания по кредитна карта, при условие, че е попълнил коректно всички полета във формата за
регистрация, достъпна на определената за целта електронна страница.
3.4. Печелившите Участници ще бъдат определени чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието на комисия от
трима души. Тегленето на печелившите Участници ще се извърши на 24 януари 2020 г.
3.5. Печелившите Участници ще бъдат уведомени на 31 януари 2020 г. от Дружеството, посредством текстово
съобщение (смс) на телефонния номер, деклариран от Участника при сключване на договора съгласно т. 2.1 от
настоящите Условия, с което ще се считат за уведомени. Компанията не носи отговорност при неполучено известие
съгл. чл. 3.5. вследствие на некоректно подадена информация от страна на Участниците.
3.6. Наградите се изпращат с куриер, с обратна разписка на текущия адрес, деклариран от Участника при сключване
на договора, съгласно т. 2.1 от настоящите Условия . В случай, че някой от печелившите Участници не бъде намерен
от куриера и наградата не му бъде доставена, той може да получи същата от централния офис на „БНП Париба Пърсънъл
Файненс С.А., клон България“, находящ се в гр. София, Бизнес София, сгр.14 най късно до 15.03.201 г. Непотърсени в
посочения в предходното изречение срок награди не подлежат на връчване на печелившите Участници.

4. Заключителни разпоредби
4.1. Настоящите Условия регламентират единствено на описаната в тях Кампания с награди, прилагат се за периода на
нейното действие и след изтичане на срока на Кампанията прекратяват своето действие. Всякакви други Кампании,
организирани от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България” са предмет на отделни Общи условия.
4.2. С участието си в Кампанията, всички Участници декларират, че са запознати с „Информацията за защита на личните
данни“ и с начина, по който могат да упражнят своите права, и се считат за уведомени, че доброволно предоставените
от тях лични данни, събрани в процеса за кандидатстване на кредит, съгласно изричното им съгласие ще бъдат
използвани от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България” и/или други организации, ангажирани
професионално с Кампанията единствено за целите на реализирането и изпълнението.
4.3. Печелившите Участници в Кампанията дават своето съгласие „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон
България” да направи видео и аудио записи от предоставянето на наградите и да използва посочените права във връзка
с маркетинговата и рекламна дейност на Компанията.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ