ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 кухненски робота и 30 тигана от Maggi

Спечелете 5 кухненски робота и 30 тигана от Maggi

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

„Oбнови кухнята с нови помощници от MAGGI®!“

  1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128.

  1. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта на MAGGI® „Oбнови кухнята с нови помощници от MAGGI®!“стартира от 00:00 часа на 13.01.2020 г. и завършва в 23:59 часа на19.01.2020г., по-нататък упомената като „Играта“.

Участниците могат да приложат фискални бонове на закупени продукти (т.3) само в периода на Играта  от 0.00 часа на 13.01.2020 г. до 23.59 часа на 19.01.2020 г.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/MAGGI-promo.

(3) 3) Играта се провежда само в магазините на KAUFLAND на територията на Република България.

  1. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта участват всички продукти с марката NESTLE® MAGGI®

  1. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД.

  1. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 5 кухненски робота BOCSH® и 30 тигана за готвене Monix® .

 (2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

(4) Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

  1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете MАGGI® от магазин KAUFLAND, на стойност минимум 3 (три) лева в един фискален бон.

(1) Потребител, който желае да участва в Играта, като закупи продукти с марка MАGGI® на стойност минимум 3лв. ( 3 лева)  в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта.

Регистрирайте се на www.nestle.bg/MAGGI-promo

(2) Потребителят въвежда име и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail) и номер на фискален бон/ове, снимка на фискален бон/ове на интернет адрес: www.nestle.bg/MAGGI-promo. („Сайта на Играта“).

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

(3) След това участникът прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(4) Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

(5) Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

(6) Магазините участващи в Играта са: KAUFLAND

  1. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) След приключване на Играта (23.59 ч. на 19.01.2020 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

(2) Ще бъдат изтеглени 35 (словом: тридесет и пет ) печеливши и 10 (словом: десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

(3) Печелившите ще бъдат публикувани на 24.01.2020 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/MAGGI-promo.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ