ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете всяка седмица по 5 GiftCard на стойност 100 лв.

Спечелете всяка седмица по 5 GiftCard на стойност 100 лв.

Спечелете GiftCard на стойност 100 лв.

Мислим за близките си не само по празници.

Не чакайте празниците, за да припомните на любимите си хора, че ги обичате. Изпратете им пари, когато имат нужда. Или получете, когато най-много ви трябват.

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, навършило 18 години, кoeто изпълнява следните условия („Участник”):
* спазва сроковете и условията на настоящите Правила;
* има законно местожителство в България;
* навършилo е 18 години преди 11 ноември 2019 г.;

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Участието в промоцията не е обвързано с покупка.

За валидна регистрация за участие в тегленето на награди, е необходимо в рамките на периода на Промоцията Участникът да регистрира следните данни на промоционалната секция на интернет сайта http://moneygram.bg/promo или в специално създадената форма за регистрация във Facebook:
* пълните имена на Участника по лична карта;
* валиден телефонен номер;
*  валиден имейл адрес;

С регистрацията за участие в Промоцията съответното лице придобива качеството на участник в Промоцията („Участник“).

Всяка регистрация дава право на 1 участие в тегленето за седмицата, в която е извършена регистрацията. Всеки Участник може да участва в седмичните тегления, само с една регистрация извършена в съответната седмица. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник (като например регистрирането на едно и също име и едни и същи телефонен номер и имейл адрес няколко пъти; изписването на имената на участника с букви на кирилица и латиница; множество регистрации на едно и също име в рамките на дадена седмица с различни имейл адреси и телефони и др.), Възложителят и/или Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация.

Всяка седмица през периода на Промоцията [общо 12 (дванадесет) седмици] се теглят по 5(пет) подаръчни карти GiftCard на стойност 100 (сто) лв.

GiftCard е платежен инструмент, издаден от Айкарт АД, даващ възможност на Участника да подава платежни нареждания за платежни трансакции с електронни пари.

GiftCard е предплатена, непрезареждаема карта, която може да бъде използвана от Участника навсякъде по света, където се приемат плащания с Mastercard и Visa на POS терминал или интернет. Картата не може да бъде използвана за извършване на трансакции на ATM.
Картата става невалидна, след като балансът по нея бъде използван изцяло или изтече срокът ѝ на валидност. GiftCard е платежен инструмент, свързан с партида електронни пари, издавани от Aйкарт АД, ЕИК 175325806. След получаване на GiftCard на посочения от Участника адрес за доставка е необходимо картaта да бъде активирана преди използването ѝ съгласно инструкцията, публикувана на уебсайта https://www.giftcards.eu/bg/home или описана на GiftCard опаковката.

За използването на карта GiftCard важат Общите условия на Айкарт АД, публикувани на следния адрес https://www.giftcards.eu/en/home

Наградите не могат да бъдат заменяни срещу паричен еквивалент.

Печелившите ще бъдат определяни на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втората седмица след началото на Промоцията (т.е. от 11 ноември 2019 г.) включително, ще се теглят наградите за предходната седмица. При всяко теглене ще се определя съответният брой печеливши и най-малко пет резерви за всяка награда.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора чрез обаждане на телефонния номер, предоставен при регистрацията за участие в Промоцията. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда на територията на България – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

Имената на Печелившите ще бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията http://moneygram.bg/promo.

Всички награди ще се получават по куриер на посочен от Печелившия адрес след уведомление от страна на Организатора и приемане от страна на Печелившия. Всички награди ще бъдат изпратени в срок до 30 дни след датата, на която всеки Печеливш посочи адрес за получаване на наградата. В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш. В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон или имейл след до 5 направени опита, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), наградата попада до законния праг от 100 лв., до който размер предметните награди се считат за необлагаеми награди и не се дължи авансов данък нито от компанията, осигуряваща наградата (Възложителя), нито от Печелившия. Информация за Промоцията може да бъде получена чрез обаждане на контактния център на Мъниграм 0800 118 49 13.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ