ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 хлебопекарни Gorenje BM910WII

Спечелете 10 хлебопекарни Gorenje BM910WII
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА НА ТОПАЗ МЕЛ в Търговска верига Май Маркет
За периода 16 Януари 2020 – 16 Февруари 2020
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1.1. Томболата се организира и провежда от „Топаз Мел“ ООД, вписано в Търговския регистър, при Агенцията по вписванията с ЕИК 121772636, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, бул. „Джеймс Баучер“ 83-85, ет. 5 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”). Условията на Томболата (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.topazmel.bg или на фейсбук страницата на ОРГАНИЗАТОРА, както и на фейсбук страницата на участващите в Томболата магазини от ТВ Май Маркет. Информация за промоционалната томбола може да бъде получена и на телефон 02/962 20 30 (цената за обаждане е според тарифния план на абоната) всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.
1.2. Организаторът носи отговорността за организирането и провеждането на томболата. Организаторът отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност и произтичащи от нарушаване на основните му задължения по настоящите Общи условия.
1.3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се включи в томболата, е с продължителност от 16.01.2020г. и продължава до 16.02.2020г. вкл. съгласно работното време на търговските обекти и се организира и провежда в търговски обекти на Търговска Верига Май Маркет, описани в списък в края на условията. Във всеки от участващите търговски обекти на видно място ОРГАНИЗАТОРЪТ ще постави плакат, на който ще бъде указан периодът, през който ще бъде провеждана томболата. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако плакатът бъде отстранен по независещи от него причини. Във всеки един магазин участник може да получи информация за Общите условия в Томболата.
1.4. Включвайки се в промоционалната томбола, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.
1.5. Промоционалната томбола се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРЪТ самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните награди за участниците, спечелили от нея.
1.6. В промоционалната игра могат да участват само пълнолетни физически лица, навършили 18 г. към началната дата на промоционалната игра, пребивават на територията на Република България и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) за участие в играта, с изключение на служителите на „Топаз Мел” ООД, служителите на магазините, в които се провеждат томболите, както и членове на техните семейства (родители, съпрузи, деца, братя и сестри). В случай, че бъде установено, че даден участник не отговаря на условията, посочени в предходното изречение, същият няма право да участва в играта и ще бъде дисквалифициран.
II. НАГРАДИ И ТЕГЛЕНИЯ
2.1. Наградите в промоционалната игра са Хлебопекарна Gorenje BM910WII (бяла) – общо 10 /десет/ броя за всички Търговски обекти на верига Май Маркет
2.2. Организаторът не отговаря за качеството на предоставените награди по т. 2.1. При констатиране на несъответствия, участниците следва да се обърнат към доставчика/производителя на награда. Във всички случаи на несъответствия в качеството, организаторът има право да оказва съдействие.
2.3. Теглененото на наградата/ите ще се случи на 20.02.2020г. в участващите обекти, като датата на теглене ще бъде обявена във всеки магазин поотделно на рекламен плакат, поставен на или непосредствено до входа на магазина.
2.4. Тегленето на печелившите ще се извърши в присъствие на представител на ТВ Май Маркет и Организатора и за нейното провеждане ще се състави констативен протокол. Ще бъдат изтеглени общо 10 /десет/ печеливши, колкото са осигурените награди от Организатора, както и по една резерва, което ще бъде отразено в Констативния протокол.
III . ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
3.1. Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, с които клиентите могат да участват в томболата в Магазини Май Маркет, са само тези, които са с марка на Топаз Мел, и се предлагат /продават/ в магазините на търговската верига. Организаторът не носи отговорност за липса на наличности или някои от видовете продукти в участващия в томболата обект.
3.2. Продуктите, които носят марката на Организатора са, както следва:
– Брашно Класика Топаз Мел 1кг., Брашно Екстра Топаз Мел 1кг., Брашно Сладкар Топаз Мел 1кг., Брашно за Баници Топаз Мел 1кг., Брашно Бяло Утвърден Стандарт България Топаз Мел 1кг., Брашно за Козунак Топаз Мел 1кг., Брашно Типово Топаз Мел 1кг., Брашно Пълнозърнесто 1кг., Брашно от Лимец Топаз Мел 1кг., Брашно Класика Топаз Мел 5кг всякакви промопакети с изброените продукти. Не всички продукти може да се предлагат в участващите магазини по време на промоцията.
IV . МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
4.1 Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на кой да е продукт на Организатора с марка Топаз Мел, който се продава в магазина, провеждащ томбола на Организатора.
Клиентът попълва трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка, и я пуска в специално обозначената томболна кутия (Урна) „Топаз Мел“, позиционирана след касова зона за всеки отделен участващ магазин в Томболата.
4.2. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти, стига да отговаря на условията, описани в настоящите правила за провеждане на Томболата на Организатора.
4.3. След всяко предаване на наградите, е възможно, но не задължително, да бъдат обявени на сайта на Топаз Мел – www.topazmel.bg, или във фейсбук страницата на Организатора.
4.4. Наградите от промоционалната игра ще бъдат дадени на територията на участващите обекти . Организаторът е длъжен в срок до 2 работни дни да се свърже с изтегления печелиш. В случай, че Организатора не успее да се свърже с печелившия повече от 2 дни след този срок, то наградата ще се даде на следващия изтеглен, записан в протокол в деня на тегленето.
4.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
4.6. Наградите се получават лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния служител на ОРГАНИЗАТОРА срещу връчен и попълнен със съответните реквизити приемо-предавателен протокол.
4.7. За периода на промоцията, всеки участник има право да спечели само една награда. В случай, че участникът е участвал няколкократно в томболните игри на Организатора в ТВ Май Маркет с няколко касови бележки, и е изтеглен като печеливш в повече от една от тях, то той ще получи само една от наградите, описани в т.2.1.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ