ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 броя слънчеви очила Polaroid

Спечелете 10 броя слънчеви очила Polaroid
Раздел I

Общи разпоредби

 1. Настоящите официални правила на играта „Най-подходящите слънчеви очила за теб“ (наричана по-долу „Играта“) определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Играта с физическите лица, участващи в нея и с Изпълнителя на Играта.
 2. Организатор на играта е Mega Optic – гледай оптимистично ООД с адрес: гр. София, бул. “Искърско шосе” №7, ТЦ “Европа”, сгр. 6, ЕИК 121194357.
 3. Изпълнител на играта e “Диджитъл Вижън” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Граф Игнатиев 13А, ЕИК 201232847, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.
 4. С участието си в Играта Участниците декларират, че са запознати с изложените по-долу официални правила на Играта, приемат ги без забележка и се задължават да ги спазват.
 5. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта и са публикувани на следния интернет адрес на Организатора: https://polaroid-promo.eu, на който ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта. Официалните правила са задължителни за всички Участници.
 6. Изпълнителят на Играта си запазва правото едностранно да променя и/или допълва Официалните правила в хода и в рамките на периода на Играта, като последните влизат в сила след уведомяването за тях от Изпълнителя и оповестяването им на интернет адреса на Организатора, посочен в т. 5 по-горе.
Раздел II

Територия и срок на Играта

 1. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България и се провежда на интернет страницата, посочена в т. 5 по-горе: https://polaroid-promo.eu 
 2. Играта ще бъде проведена в периода от 17.01.2020 г. до 07.02.2020 г., като победителите се обявяват на 10.02.2020 г.
Раздел III

Право и Условия на участие

 1. В Играта има право на участие всяко физическо лице, с местоживеене в България, на възраст над 18 /осемнадесет/ години, с изключение на служителите на Организатора и Изпълнителя, които са свързани с Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи, братя и сестри). Всички лица, ненавършили 18 (осемнадесет) години, но навършили 16 (шестнадесет) години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта. Посочените лица, освен разрешението от родител или друг законен представител, съгласно предходното изречение, е необходимо да имат и изрично съгласие от родител или друг законен представител за обработване на личните им данни.
 2. Участието в играта не е обвързано с покупка.
 3. Участниците в Играта трябва да попълнят всички 10 въпроса и след това да попълнят задължителните данни (имена, телефон за връзка и мейл адрес), за да участват в томболата.

4.1. Играта се намира на интернет адреса: https://polaroid-promo.eu
4.2. Всички участници следва да попълнят следните данни: собствено име, фамилия и мобилен телефон, както и да приемат Официалните правила на играта, за да се регистрират за томболата.

 1. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила на Играта („Нарушение”), ще бъде дисквалифициран от Организатора.
 2. Нарушение на Официалните правила представлява:

6.1. Всяко действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Официални правила, които са описани в Официалните правила.
6.2. Неизпълнение на изискванията за предоставяне на данни.

 1. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начина на определяне на опит или нарушение на Официалните правила на Играта.
Раздел IV

Награди

 1. За периода на продължителност на Играта ще бъдат раздадени общо 10 броя слънчеви очила Polaroid.
 2. Не се допуска размяна на награда за паричната ѝ равностойност или за други материални или нематериални изгоди.
Раздел V

Определяне на печелившите участници и получаване на наградите

 1. Наградите ще бъдат раздавани на томболен принцип /електронен жребий/ измежду всички, които са се регистрирали за участие в Играта за периода на нейното провеждане и отговарят на Условията за участие (съгласно раздел III на Официалните правила).
 2. Печелившите участници ще бъдат обявявани на официалната Фейсбук страница на Организатора: https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic/

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ