ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете два електрически скутера и 82 чаши за влюбени

Спечелете два електрически скутера и 82 чаши за влюбени

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „Направи го романтично“ НА
DUREX 2020

I. Организатор и официални правила на ПРОМОЦИЯТА
1. Промоцията „Направи го романтично“ на Durex 2020 /споменавана навсякъде
по-долу в правилата като „Промоцията“/ се организира и провежда от „Аксон
България“ AД, ЕИК 204699457, регистрирано съгласно ЗДДС под номер
BG204699457, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, р-н
Люлин, ул. „Георги Караславов” № 14А, представлявано от Изпълнителния
директор Георгиос Панайотис Диамантис (споменаван навсякъде по-долу в
правилата като “Организатор”), тел: 02/8191000 – официален дистрибутор за
България на продуктите с търговска марка Durex и RECKITT BENCKISER
(ROMANIA) SRL, дружество, регистрирано в Румъния със седалище и адрес на
управление в Букурещ, 89-97 Григоре Александреску, секция А, ет.5, Район 1, с
регистрационен номер на Търговския регистър на Румъния J40/2034/2002, и
единен идентификационен код RO 8411320, възложител на Промоцията
(споменаван навсякъде по-долу в правилата като “Възложител”).

2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в
съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните
правила ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Възложителя –
Facebook.com/DurexBG и на уебстраницата на Промоцията
www.durexromantic.com, както и на уебстраница http://axxon.bg/bg/downloads на
Организатора, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по
начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно
настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско
законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от
Организатора срок след предварителното им оповестяване на Facebook
страницата Facebook.com/DurexBG , уебстраницата на Промоцията
www.durexromantic.com, както и на http://axxon.bg/bg/downloads.

II. Територия
Промоцията се провежда на територията на Република България.

III. Срок и продължителност на промоцията
4. Промоцията започва в 00:00:00 ч. на 20-ти януари 2020 г. и ще продължи до
23:59:59 ч. на 29-ти февруари 2020 г. включително (Период на Промоцията).
5. Всяка регистрация в играта преди 00:00:00 ч. на 20-ти януари 2020 г. и/или
след 23:59:59 ч. на 29-ти февруари 2020 г., ще бъде считана за невалидна.

IV. Участващи търговски марки и опаковки
6. Всички продукти на Durex следва да се счита, че участват в Промоцията.

V. Механизъм на промоцията
7. В промоцията могат да бъдат спечелени:
– ежедневни награди: 41 – всеки ден от периода на промоцията. 1 награда
съдържа: комплект от 2 бр. романтични чаши за двама и продукт на Durex
– голяма награда: комплект от 2 бр. електрически скутери. Виж детайлна
информация за голямата награда в точка 12.1 от настоящите правила.
7.1. За да участвате за спечелването на една от ежедневните награди,
трябва да изпълните всяко едно от следните условия:
7.1.1. Да закупите продукт(и) Durex на стойност минимум 15 лв. с ДДС;
7.1.2. Да влезете на www.durexromantic.com и да регистрирате своите имена,
телефон, имейл и номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на
касовия бон (пример DUREX2121212 12:41) за закупените Durex продукти на
минимална стойност 15 лв. с ДДС, като с това потвърждавате, че сте съгласни с
Правилата на промоцията.
7.2 За да участвате за спечелването на голямата награда, трябва да
изпълните всяко едно от следните условия:
7.2.1 Да закупите продукт(и) Durex на стойност минимум 15 лв. с ДДС;
7.2.2. Да влезете на www.durexromantic.com и да регистрирате своите имена,
телефон, имейл и номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на
касовия бон (пример DUREX2121212 12:41) за закупените Durex продукти на
минимална стойност 15 лв. с ДДС, като с това потвърждавате, че сте съгласни с
Правилата на промоцията.
7.3 Да запазите регистрираната касова бележка/фактура, с която, в случай
че спечелите, ще удостоверите направената покупка.
7.4. Участието в Промоцията е незадължително и доброволно.
8. Всеки участник може да се регистрира в Промоцията, с повече от една
касова бележка/фактура за продукти Durex, при условие, че всяка от тях
(бележка, фактура) доказва покупка на продукти Durex в размер на минимум
15.00 лева, с включено ДДС. Една касова бележка/фактура дава право само на
една регистрация, независимо от стойността на касовата бележка/фактура.
9. Регистрация уебстраницата на Промоцията ще се счита за невалидна и
участникът няма да бъде регистриран като такъв в разпределението за
наградата в следните случаи:
9.1. Ако регистрацията съдържа грешен уникален номер на касова
бележка/фактура;
9.2. Ако регистрацията не съдържа уникалния номер на касовата
бележка/фактура;
9.3. Ако регистрацията съдържа уникален номер на касова бележка/фактура,
който вече е бил регистриран;
9.4. Ако регистрацията е направена след изтичане срока на Промоцията, а
именно след 23:59:59 ч. на 29-ти февруари 2020 г. или преди нейното начало, а
именно преди 00:00:00 ч. на 20-ти януари 2020 г.
9.5. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за продукти Durex, на
стойност по-малка от 15 лв. с ДДС.
9.6. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни,
преди да е бил обявен за Печеливш;
9.7. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на
извършване на регистрацията.
10. Всеки регистриран номер на касова бележка/фактура, който не е спечелил
награда, участва в томболата за теглене на голямата награда до края на
Промоцията.
11. Печелившите на ежедневните награди ще се теглят чрез специализиран
софтуер всеки ден от периода на промоцията. Победителите ще бъдат
известени със email за това, че печелят и трябва да потвърдят наградата си
като изпратят снимка на регистрирания касове бон. След потвърждение, ще
разберат как да получат наградaтa си.
11.1 Печелившият/та на голямата награда ще се тегли чрез специализиран
софтуер на 1 март 2020 г., Победителят ще бъдат известен със email и
телефонно обаждане за това, че печели и ще получи инструкции как да вземе
наградата си.

VI. Описание, разпределение, процедура за предявяване, валидиране и
получаване на награди
12. В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:
12.1. Голяма награда: комплект от 2 бр. електрически скутери на обща стойност
1278 лв. с вкл. ДДС
12.2. Малки награди: 41 x комплекти от 2 бр. романтични чаши за двама и
продукт на Durex
За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (голяма и малки)
могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора
като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията
съгласно настоящите Официални правила.
13. Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана само веднъж.
14. На 1-ви март 2020 г. ще бъде изтеглен/а печелившият/а от специализиран
софтуер измежду всички регистрирали валидни касови бележки/фактури
участници в периода на Промоцията. Спечелилият голямата награда ще бъде
уведомен по телефона и/или чрез email, с информация как да получи своята
награда. Начинът за получаване на наградата може да включва вземането и от
специално указано място, в който случай съответните разходи по получаване
на наградата ще бъдат за сметка на съответния печеливш Участник.
На 1-ви март 2020 г. ще бъде изтеглена и 1 резерва. Редът за свързване с
резервата е уточнен в точка 17 от настоящите правила.
15. Победителите в Промоцията са длъжни да предоставят:
 регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за
печалбата, както и да докажат, че са с постоянно местожителство в
България (съгласно изискванията на член 18 по-долу) при получаване на
наградата
 техни лични данни: три имена, дата на раждане, номер на ЛК, които се
изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат
уведомени, че са сред печелившите.
16. Дневните награди ще бъдат изпратени за сметка на Възложителя не покъсно от 09.03.2020. Малките награди се предявяват от спечелилите участници
до 05.03.2019 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда,
предявена след тази дата.
17. Голямата награда се предявява от спечелилия участник до 11.03.2020 г., а
Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след
тази дата. В случай, че победителят не потвърди наградата си до 11.03.2020 г.,
на 12.03.2020 г. Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва
за победител за съответната непотвърдена награда, както е описано в точка 14.
Резервният победител трябва да предяви наградата си до 5 календарни дни от
деня, в който е уведомен. Организаторът няма задължение за предоставяне на
награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито
резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ