ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете книгите, които искате да прочетете тази година

Спечелете книгите, които искате да прочетете тази година

Общи условия за провеждане на игра „Моите 10 книгожелания за 2020г.“

Настоящите Общи условия („Правила“) уреждат реда и условията за провеждане на Играта „Моите 10 книгожелания за 2020г. („Игра“).

1. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

1.1.    „Организатор“ е „Ориндж интернешънъл” АД, ЕИК: 205507041, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ No 18, контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts

1.2. „Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32

1.3. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Игра та по посочения в тези правила начин.

1.4. „Период на провеждане“. Играта се провежда в периода от 20.01.2020 г. до 20.02.2020 г. включително. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си https://www.orangecenter.bg/moite-10-knigozhelaniya-2020

2. Право на участие в Играта

В Играта могат да участват физически лица, навършили 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и имат постоянен адрес в Република България, с изключение на служители на Организатора, Сътрудника, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

3Регистрация и условия за участие в Играта

3.1. Участието в Играта не е обвързано с покупка от магазин „Orange center“

3.2. За да се включи в Играта „Моите 10 книгожелания за 2020 г.“, Участникът трябва да изпише заглавията и авторите на книгите, които би желал да спечели, ако бъде изтеглен като победител, както и да попълни регистрационната форма с посочване на лични данни на адрес:  https://www.orangecenter.bg/moite-10-knigozhelaniya-2020

3.3. Книгите, които влизат в рамките на текущата кампания трябва да бъдат в наличност в продуктовия каталог на Orange center: https://www.orangecenter.bg . Заглавия, които не присъстват в наличност, или не съществуват на адрес https://www.orangecenter.bg  не участват в кампанията и регистрирани форми с такива заглавия ще бъдат анулирани.

3.4. Участникът може да въведе само и единствено заглавия на книги, издадени на български език.

3.5. Изписването на заглавията, заедно с техните автори, трябва да е на кирилица.

3.6. Участниците се регистрират по следния начин:

Стъпка 1: в Интернет страницата на адрес: https://www.orangecenter.bg/moite-10-knigozhelaniya-2020, Участникът трябва да попълни десетте полета със заглавията на книгите и имената на техните автори, които би желал да спечели. В едно поле се изписва заглавието на една книга, заедно с името на нейния автор.

Стъпка 2:  За да финализира своята регистрация, Участникът трябва да попълни полетата в регистрационната форма на същия адрес https://www.orangecenter.bg/moite-10-knigozhelaniya-2020 с име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и отбелязване, че е съгласен с Правилата на Играта и Политиката за защита на личните данни и след което да натисне бутона „Регистрирай“.

3.4. Представянето на лична карта е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

4. Награди

4.1. Ще бъдат изтеглени десетима победители, които като награда ще получат желаните книги, попълнени в регистрационната форма на адрес: https://www.orangecenter.bg/moite-10-knigozhelaniya-2020 (Стъпка1, под точка 3.6.  от точка 3 по-горе)

4.2. Печелившите Участници ще получат всички десет книги от списъците, които са попълнили в регистрационната форма, стига регистрацията им да отговаря на правилата посочени в тези Общи условия.

4.3. Не се допуска размяна на наградата за парична сума. Преотстъпване на наградата на трети лица също не се допуска.

4.5. Организаторът може да изиска от печелившите участници да потвърдят своята самоличност, чрез представяне на съответен документ при получаването на Наградата. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да използва Наградата.

5. Определяне на печеливш Участник

5.1. Печелившите участници от Играта ще бъдат изтеглени от комисия определена от Организатора на случаен принцип.

5.2. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 28.02.2020 г.

5.3. Печелившите участници ще бъдат обявени на 28.02.2020 г. от Организатора чрез публикуване на името му на следната страница на Организатора в Интернет: https://www.orangecenter.bg/moite-10-knigozhelaniya-2020

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ