ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 Хипер плюшени мечета

Спечелете 100 Хипер плюшени мечета

Промоционална игра „ХИПЕР ПРОМО“,

провеждана в търговска верига Кауфланд

Правила за провеждане и за участие в Играта

1. Организатор

1.1 Играта е организирана от „Престиж-96″ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. „Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта.

1.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта  на www.prestige-promo.bg/hyper-kaufland. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес http://www.prestige96.bg/bg/promo.

1.3. Изпълнител на Играта е „Престиж-96″ АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител” и/или „Организатор“. Партньор на Изпълнителя е юридическото лице, извършващо търговска дейност в търговските обекти по т. 12.2, а именно Кауфланд („КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, ЕИК131129282).

1.4. Играта „ХИПЕР ПРОМО“ се организира с рекламна цел за популяризирането на вафли ХИПЕР.

2 Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта „ХИПЕР ПРОМО“, наричана по-долу за краткост „Играта”, „промоционалната игра/кампания“, „Кампанията“, стартира от 00:00 ч. на 03.02.2020 г. и продължава до 24:00 ч. на 01.03.2020 г.

2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

2.3. Играта ще бъде проведена на територията на посочените в т. 12.2 търговски обекти, намиращи се на територията на Република България.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват служители на „Престиж-96″ АД и на търговска верига Кауфланд, чиито обекти са посочени в т. 12.2, както и членове на техните семейства: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

3.2. Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели само една награда.

3.3. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в играта декларира съгласието си с настоящите правила.

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват следните видове продукти, а именно всички разновидности на вафли ХИПЕР, както следва:

ХИПЕР Класик 55г тунквани вафли
ХИПЕР Лешник 55г тунквани вафли
ХИПЕР Блек 55г тунквани вафли
ХИПЕР Джъмбо 70г тунквани вафли
ХИПЕР Хамър 70г тунквани вафли

 

Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение.

5. Начин за провеждане на Играта

5.1. През периода на провеждане на Играта желаещите да участват в нея трябва да закупят минимум три броя вафли ХИПЕР, от който и да е вкус и грамаж, от посочените в таблицата по т. 12.2 търговски обекти на Кауфланд.

5.2. За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg/hyper-kaufland кода от касовата бележка за закупени минимум три броя вафли ХИПЕР.

5.3. За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят да попълни следните полета (всички са задължителни):

Да въведе номера от касовата бележка;

Да въведе име и фамилия и мобилен номер;

Да изпише указания на съотв. екран код, чрез който да удостовери, че потребителят не е „робот“ (Captcha code);

Да потвърди (чрез чек-бокс), че:

– Ще запази и покаже оригинала на касовата бележка на куриера при получаването на наградата от страна на печелившите участници;

– След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната игра, да потвърди, че е съгласен с тях.

След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от „Престиж-96″ АД.

5.4. С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

5.5. При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

5.6. С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, което ще се проведе на 05.03. 2020 г.

5.7. Регистрация, извършена преди 0:00ч. на 03.02.2020 г. или след 23:59 ч. на 01.03.2020 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

5.8. Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на касова бележка в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

5.9. Всеки участник може да спечели най-много 1 награда с участието си в играта.

5.10. Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

6. Награди

6.1. Наградите в Играта са:

100бр. брандирани плюшени мечки с лого ХИПЕР, кафяв цвят, височина 20,5 см, 111гр.

6.2. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали, са с илюстративен характер.

6.3. Определянето на участниците, спечелили наградите по т.6.1, ще се проведе на 04.03.2020 г. чрез теглене.

6.4. Резултатите ще бъдат оповестени до 13.03.2020 г. на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg/hyper-kaufland. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

6.5. В срок от 5 работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът уведомява печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер.

6.6. Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ