ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 112 мултикукъра от Queen’s

Спечелете 112 мултикукъра от Queen’s

Играта продължава до 29 февруари 2020 г.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „РЕЛАКС НА МАКС!“
Раздел I. ОРГАНИЗАТОР
1. Играта „Релакс на макс!“ се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Ловешка област, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу „Организатор“.
Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
2. Играта се провежда на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.
3. Играта е с продължителност от 01.02.2020 до 29.02.2020 г. или до изчерпването на талоните за участие в съответния търговски обект. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата www.facebook.com/QueensBG/.
Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са на възраст над 18 години.
4.1. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
5. Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.
6. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на 2 продукта Queen’s 1L тетрапак или ПЕТ по избор, наричани по-долу „продукти“ от обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти. При закупуване на 2 продукта по избор с търговската марка Queen’s 1L тетрапак или ПЕТ ще участвате в томбола за спечелването на брандиран барбарон или мултикукър. Наградата, за която участвате (брандиран барбарон или мултикукър), е обозначена на рекламните материали в съответния търговски обект.
7. Продуктите Queen’s 1L тетрапак или ПЕТ ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти) и извън периода на Играта, но регистрирането на талони с прикрепени към тях касови бележки и участието в томболата ще бъде възможно само през периода на провеждане на Играта.
Какво трябва да направите, за да участвате в Играта за спечелване на наградите?
8. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:
8.1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект участващ в Играта 2 продукта по избор с търговската марка Queen’s 1L тетрапак или ПЕТ и ще получи талон за участие в томбола.
8.2. Талоните за Играта са ограничен брой за всеки отделен търговски обект. Преди извършването на покупка участниците следва да се информират на касата на търговския обект дали все още са налични талони за участие с оглед на възможността да участват в Играта.
8.3. Всеки участник следва да изпише име и фамилно име, телефонен номер за връзка и номер на касова бележка на лицевата част на талона за участие; да прикрепи касовата бележа към него и да постави талона заедно с прикрепена касова бележка в определената за целта промоционална кутия.
8.4. Участниците могат да участват неограничено, стига отделните покупки на продукти с търговската марка Queen’s да са съгласно условията на Играта.
8.5. Тегленето на наградите ще бъде извършено в 10 дневен срок от изтичане на срока на промоцията за всеки обект, участващ в промоцията, по отделно. Тегленето ще бъде извършено на случаен принцип измежду всички участници в промоцията за съответния обект с надлежно надписани и пуснати талони с прикрепени към тях касови бележки . Тегленето се извършва в присъствието на представител на Организатора. Във всеки участващ търговски обект ще бъдат изтеглени по три талона, като първият талон е печеливш, а останалите 2 талона са резервни печеливши. Резервните печеливши могат да получат награда по реда на тяхното изтегляне единствено, ако предходният печеливш се е отказал от наградата си; не е потърсил наградата си или Организаторът не е могъл да се свърже с него по независещи от Организатора причини (вж. Раздел VI по-долу).
Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ
9. Предоставените награди от организатора са общо за всички търговски обекти – 386 – 274 брандирани барбарони и 112 мултикукъра.
10. Наградите са разпределени за спечелване по обектите, в които се провежда Играта, като за всеки обект е предвидена по една награда (брандиран барбарон или мултикукър), следователно, с един талон пуснат в един търговски обект, може да се спечели само една награда.
11. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
12. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.
* снимката на наградата е илюстративна. В магазините, които участват в промоция има рекламни материали с реални снимки на наградите

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ