ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучери за 50 000 лева и 8 блендера от Престиж

Спечелете ваучери за 50 000 лева и 8 блендера от Престиж

Играта продължава до 15 април 2020 г.

Национална консуматорска промоция „Голямата игра на ПРЕСТИЖ!“

Правила за провеждане и за участие в Играта

1. Организатор

1.1. Играта е организирана от „Престиж-96″ АД, с ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Изпълнител на промоцията е „НЕТ АДВАНС“ ООД, ЕИК 201463373, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта.
1.2. Официалните правила на Играта (наричани за краткост по-долу „Правила“ и/или „Правилата“) се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на www.prestige-promo.bg. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес http://www.prestige96.bg/bg/promo. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон: +359 62 61 41 41 (цената на обаждането е според тарифния план на абоната).
1.3. Играта „Голямата игра на ПРЕСТИЖ!” се организира с рекламна цел, а именно популяризирането на тунквани бисквити „МИРАЖ“ и „ТРАЯНА“ и сухи пасти „ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка“.

2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания

2.1. Играта „Голямата игра на ПРЕСТИЖ!”, наричана по-долу за краткост „Играта”, стартира от 00:00 ч. на 15.02.2020 г. и продължава до 24:00 ч. на 15.04.2020 г.
2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. Играта е валидна за територията на Република България.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват служители на „Престиж-96″ АД и „Нет Адванс“ ООД, както и членове на техните семейства: деца, родители, братя, сестри и съпрузи.
3.2. Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели само една награда.
3.3. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в играта декларира съгласието си с настоящите правила.

4. Участващи продукти

4.1. В Промоцията участват всички промоционални опаковки на следните продукти, а именно:

МИРАЖ Ягоди 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Малини 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Боровинки 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Къпини 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Смокини 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Вишни 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Кайсии 216г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Класик 175г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Мляко 175г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Какао 175г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Лешник 175г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Портокал 175г Тунквани бисквити
ТРАЯНА МАКСИ Класик 285г Тунквани бисквити
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Какао 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Мляко 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Ягода 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Ванилия 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Лешник 300г Сухи пасти

4.2. Върху участващите в промоцията продукти има изрично обособена промоционална зона с надпис: „Голямата игра на ПРЕСТИЖ!”, указващ изрично възможността да бъде направено участие в Играта.

5. Начин на провеждане на промоционалната кампания

5.1. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят продукт с промоционална опаковка от серията „МИРАЖ“, „ТРАЯНА“ или „ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка сухи пасти“ на „Престиж-96“ АД, участващи в Играта и могат да спечелят наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.
5.2. Разпределението на печелившите опаковки измежду всички опаковки, участващи в промоцията, е на случаен принцип.
5.3. Всеки от ваучерите за покупка, намиращи се в някои от опаковките на продуктите, участващи в Играта, е поставен в специална защитена опаковка и отговаря на всички съответни изисквания на приложимото законодателство. Ваучерите за покупка служат като разплащателно средство (средство за замяна) срещу което приносителят им срещу предаване на ваучера в съответния обект има право да получи стоки и услуги от този обект до размера на номиналната стойност на ваучера, указана на самия ваучер. При покупка на стоки или услуги на по-висока стойност от тази посочена на ваучера приносителят на ваучера има право частично да разплати стойността на стоката или услугата с ваучера и да доплати разликата до пълния размер на стойността на стоката или услугата в пари. При покупката на стоки или услуги на по-ниска от стойността на използвания ваучер, на приносителя му не се връща ресто, като по този начин остатъкът от стойността се губи. Всеки от ваучерите може да бъде използван само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Пълният списък с обекти, в които ваучерите могат да бъдат използвани като разплащателно средство (средство за замяна), можете да намерите на следния линк: https://www.edenred.bg/merchants/find-a-merchant/. Не се допуска ваучерите за покупка да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и приносителят им не може да получи пари срещу тях. Ваучерите могат да се използват само в рамките на срока им на валидност, посочен на ваучера. След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.
5.4. Участниците закупили промоционална опаковка „МИРАЖ“, „ТРАЯНА“ или „ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка сухи пасти“ на „Престиж-96“ АД, в която има талон с уникален код, могат да участват в томбола за спечелването на 1 от общо 8 блендера PHILIPS HR2872/00.
5.4.1. За да участва в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg уникалния код от талона, като следват описаните там стъпки.
5.4.2. За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:
1. Да въведе номера от талона;
2. Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер;
3. Да изпише указания на съответния екран код, чрез който да удостовери, че потребителят не е „робот“ (Captcha code);
4. Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
– Ще запази и покаже талона с уникален код на куриера при получаването на наградата;
– След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
– След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.
5.4.3. С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.
5.4.4. При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.
5.4.5. С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, което ще се проведе на 21.04.2020 г.
5.4.6. Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 15.02.2020 г. или след 23:59 ч. на 15.04.2020 г., е невалидна и няма да участва в Играта.
5.4.7. Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на талон с уникален код в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.
5.4.8. С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много 1 награда по т. 6.1, б. „г“ – блендера PHILIPS HR2872/00 и неограничен брой награди по т. 6.1, б. „а“, „б“, и „в“.

5.4.9. Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

5.5. Организаторът на Промоционалната игра уведомява Участниците в нея, че поради големия производствен обем на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 4 е възможно на пазара да бъдат намерени участващи в Играта продукти без наличен ваучер в тях. В такъв случай Участникът следва, в периода на промоцията по т. 2.1, да се свърже с Организатора на телефон: + 359 62 61 41 41 (цената на обаждането е според тарифния план на абоната) или имейл: office@prestige96.bg и да предостави на последния валиден свой имейл или български мобилен номер, на който Организаторът ще изпрати промоционален код, посредством който съответният Участник (след изпълнение на условията на Правилата) ще има възможност да участва в томболата по т. 6.3.

6. Награди

6.1. Наградите в Играта са:
а) 100 ваучера за покупки с единична номинална стойност 50 лева всеки;
б) 500 ваучера за покупки с единична номинална стойност 20 лева всеки;
в) 17 500 ваучера за покупки с единична номинална стойност 2 лева всеки;
г) 8 блендера PHILIPS HR2872/00, с преносима бутилка “On the Go”, с мощност 350 W..
Общата номинална стойност на наградите е над 50 000 лв.
6.2. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер.
6.3. Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1, б. „г“ – блендер PHILIPS HR2872/00, с преносима бутилка, ще се проведе на 21.04.2020 г., и ще бъде извършено на случаен принцип чрез томбола измежду всички участници, регистрирали надлежно поне един талон с уникален код.
6.4. Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.
6.5. В срок от 5 (пет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.
6.6. Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.
6.7. Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един и същ талон с уникален код; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на един и същ талон с уникален код; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

7. Получаване на наградите

7.1. Наградите по т. 6.1, б. „г“ – блендер PHILIPS HR2872/00, от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.
7.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

7 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ