ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 подаръчни кутии „Добре дошло, слънчице!“ всеки месец от Kaufland

Спечелете 100 подаръчни кутии „Добре дошло, слънчице!“ всеки месец от Kaufland

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
„НИЕ СМЕ СЕМЕЙСТВО“

І. ПРЕДМЕТ
1.1. Кампанията „Ние сме семейство“ е насочена към бременни жени и родители на деца
до 6 год. възраст.
На интернет страницата на Кауфланд е налична секция kaufland.bg/semeistvo, достъпна за
всички интернет потребители, без регистрация. В секцията ще се публикува полезна
информация за отглеждането на детето.
1.2. При желание всеки потребител може допълнително да се регистрира за участие в
Кампанията като предостави съответните лични данни, описани по-долу в настоящите Правила.
С регистрацията се получава:
– автоматично достъп до информационен бюлетин – Newsletter „Ние сме семейство“,
който съдържа статии от експерти с полезна информация за бременни жени и отглеждане на
деца на възраст до 6 год., рецепти, продуктова информация, поздравления за празнични дни;
получаване на специални предложения за покупка, кодове за отстъпки и др.
– автоматично участие в игрa „Добре дошло, слънчице!“ за получаване на 1 от 100
подаръчни пакета на месец – в играта автоматично участват всички регистрирани участници в
Кампанията с новородено бебе (възраст от 0 до 3 месеца). Играта се провежда до 29.02.2020
г. Изтеглените участници ще бъдат публикувани на интернет страницата на Кауфланд България
kaufland.bg/semeistvo;
– право на участие в бъдещи игри;
1.3. Настоящите Правила на кампанията „Ние сме семейство“ („Правилата“) определят
условията за участие и начина на провеждане на кампанията „Ние сме семейство“. Правилата са
достъпни на интернет страницата (www.kaufland.bg/semeistvo).
1.4. Организатор на кампанията е „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД (наричано понататък накратко „Kaufland България“/Организатор), вписано в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията с ЕИК: 131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София
1233, жк. „Банишора“, ул. „Скопие“ № 1А.
1.5. С участието си в кампанията всеки участник потвърждава, че се е запознал с
Правилата, разбрал ги е и ги приема безусловно.

ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
2.1. Периодът, през който се провежда кампанията, е от 01.07.2019 г. до 31.12.2026 г.
включително.
Играта „Добре дошло, Слънчице“ се провежда до 29.02.2020 г.
Периодите на участие в други игри и допълнителни и нови активности ще бъдат
оповестени чрез промяна на настоящите правила.
2.2. Организаторът има право по всяко време едностранно да прекрати предсрочно
кампанията при форсмажорни обстоятелства, както и в случай на възникване на опасност от
извършване на материални злоупотреби, нарушения на настоящите Правила, възникване на
пречки или затруднения в извършване на дейността на Организатора, промени в
законодателството, законно разпореждане на компетентен орган или друга обективна причина,
като прекратяването се оповестява по същия начин, по който са обявени настоящите правила.
2.3. Организаторът има право да прекрати предсрочно Кампанията и без да са налице
причините по т. 2.2 като оповести това два месеца предварително по същия начин, по който са
обявени настоящите правила.

ІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
3.1. УЧАСТИЕТО В КАМПАНИЯТА НЕ E ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.
3.2. Право на участие в кампанията има всяко дееспособно физическо лице с постоянно
местожителство на територията на Република България,, навършил/а 18 години. Kaufland
България си запазва правото да изключва без предупреждение участници в кампанията, които
са предоставили непълни или неверни данни или по друг начин нарушават настоящите Правила,
или които във връзка с участието си в кампанията нарушават действащото законодателство или
правилата на морала.
3.3. Участниците имат право да предоставят данни само на деца (по смисъла на т. 3.4), на
които са родители и по отношение на които не са лишени от родителски права или на деца, на
които са законни представители.
3.4. „Дете“ по смисъла на настоящите Правила е физическо лице, на възраст до 6 г.
3.5. Участниците следва да изразят съгласието си за обработване на лични данни. Когато
се предоставят данни на дете, участникът следва да изрази съгласие и за предоставяне на данни
на детето.
3.6. За участие в кампанията е необходимо участникът да извърши действията, описани в
Раздел ІV Механизъм на кампанията.

ІV. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
4.1. Кампанията включва различни инициативи, описани в т. 1.2, като всеки участник има
право да добави и данни за теми на интерес. Когато са предоставени данни на дете на възраст
от 0 до 3 м., участникът автоматично участва в играта „Добре дошло, слънчице“, която се
провежда до 29.02.2020 г.
4.2. Участникът следва да предостави необходимите данни и съгласие съобразно
желанието за участие в различните елементи на Кампанията, като минимално необходимите
данни са посочени в т. 5.2.
4.3. ИГРА „ДОБРЕ ДОШЛО, СЛЪНЧИЦЕ!“
4.3.1. Всеки участник, регистриран за получаване на Newsletter, с дете на възраст от 0 до
3 месеца, автоматично получава право да участва в играта „Добре дошло, слънчице!“.
4.3.2. Всеки месец Кауфланд ще тегли 100 печеливши участници сред регистрираните за
участие в играта и отговарящи на условията за участие. Регистрираните родители на дете до 3
месеца имат право да участват във всяко месечно теглене, вкл. в тегленото за месеца, в който
детето навършва 3 месеца;
4.3.3. В случай че за съответния месец броят регистрираните новородени на възраст 0-3
месеца е по-малък от 100, Кауфланд организира теглене за разпределяне на оставащия брой
подаръчни кутии сред бебетата на 4 месеца, следвани по приоритет от бебета на 5 месеца, до
запълване на квотата от общо 100 подаръчни кутии на месец.
4.3.4. Изтеглените печеливши участници имат право да получат по една подаръчна кутия
„Добре дошло, слънчице!“;
4.3.5. Подаръчна кутия за едно дете може да бъде получена еднократно. Ако детето бъде
изтеглено отново, правото да получи подаръчната кутия преминава върху резервен участник;
4.3.6. Данни на спечелилите участници (имена на родител/и) ще бъдат публикувани на
интернет страницата на Кауфланд и на печелившите ще бъде изпратено писмо на
предоставения по време на регистрацията имейл адрес.
4.3.7. Наградата подаръчна кутия „Добре дошло, слънчице!“ ще бъде доставена с куриер
на спечелилите на посочения от тях адрес. Изработката и доставката се извършват от външен
подизпълнител на когото се предоставят данни за името на детето при желание за бродерия,
адрес и тел. за контакт с куриерската фирма.
В срок до 7 работни дни подаръчната кутия ще бъде предоставена от външната агенция на
куриер.
4.3.8.Срокът и условията за доставка са съгласно правилата на куриерската фирма.
Доставката е за сметка на Кауфланд. Кауфланд не поема ангажимент за допълнително
възникнали разходи по повод доставката, ако спечелилият не бъде намерен повече от два пъти
на посочения от него адрес.
4.3.9. В подаръчната кутия е включена хавлия в син или розов цвят При желание на
спечелилия, върху хавлията може да бъде избродирано името на детето (бродерията може да
включва до 14 символа). Визуализациите на подаръчните кутии и тяхното съдържание в
рекламните материали по повод кампанията са илюстративни.
4.4. При включване на допълнителни активности и игри като част от Кампанията, Кауфланд
ще изменя или допълва настоящите правила. Изменените или допълнени правила ще бъдат
оповествявани по същия начин, по който е оповестена първоначалната версия на Правилата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

  • Ivelina Boyanova

    Участвам за Дария 05.02.2020 г

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ