ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 500 000 бутилки бира Загорка Ретро

Спечелете 500 000 бутилки бира Загорка Ретро

Играта продължава до 15 април 2020 г.

Официални правила на промоцията „Загорка Ретро Национална
Консуматорска промоция 2020“

Раздел I. ОБЩИ ПРАВИЛА
1. Промоцията „Загорка Ретро Национална Консуматорска промоция 2020“
(наричана за краткост по-долу Промоцията) се организира от „Загорка” АД
(наричано за краткост по-долу Организатор).
2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за
участниците в Промоцията, и са публикувани на електронната страница на
Организатора – https://zagorka.bg/promo
3. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните
правила до 31.03.2020 г. вкл, като промените влизат в сила след публичното
им оповестяване на https://zagorka.bg/promo.
4. Участник в Промоцията може да бъде всяко лице, навършило 18 години към
датата на стартирането й, което живее на територията на Република България.
В Промоцията нямат право да участват служители на на Организатора, както и
членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването,
на което и да е от действията за участие в Промоцията, участниците
декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат
право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с
участието си.
5. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи
участник от Промоцията, включително, но не само, ако не отговаря на
условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое
от правилата на Промоцията.
6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят
вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством
използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези,
предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на
действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на
процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да
дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да
получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
7. Промоцията се организира и провежда на територията на Република
България.
8. Промоцията започва в 00:00:00 часа на 15.02.2020 г. и приключва в 23:59:59
часа на 15.04.2020 г. или до изчерпване на промоционалните опаковки на
пазара, което от двете обстоятелства настъпи първо.
9. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време,
обявявайки това на https://zagorka.bg/promo, включително и в случай че
настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или
форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не
се дължат компенсации.

РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ
10. Общият брой на наградите, които могат да бъдат спечелени от
участниците в Играта, са 500 000 броя бутилки Загорка Ретро от 500мл.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
11. Участието в Промоцията е индивидуално и е обвързано с покупка на
продукти на Организатора.
12. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите
Правила, е необходимо:
12.1. да закупи Загорка Ретро 500мл с промоционален етикет.
12.2. да провери дали има символ под капачката на бутилката.
12.3. в случай че символът, под капачката е „бутилка“, да посети
https://zagorka.bg/promo, където може да види центровете, от които да получи
наградата си срещу предаване на капачката на бутилката.

РАЗДЕЛ IV. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
13.1. Капачките на Загорка Ретро 500мл, под които има нарисуван символ
„бутилка“, печелят 1 (един) брой Загорка Ретро 500мл. Капачките, под които
няма изписано/нарисувано нищо не са печеливши.
13.2. Участниците в Промоцията могат да разменят за наградa Загорка Ретро
500мл. печеливши капачки в Награден център, включен в списъка с
Наградните центрове, обявен на https://zagorka.bg/promo. В случай че
наличностите в търговските обекти не достигат, спечелилите могат да
потърсят наградите си в друг обозначен със стикер Награден център.
Списъкът с Наградните центрове, обявен на https://zagorka.bg/promo, може да
бъде актуализиран при необходимост.
13.3. Един участник в Играта може да размени до 6 печеливши капачки на ден
за награди в един награден център

РАЗДЕЛ V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
14. Бутилките Загорка Ретро 500мл могат да се вземат от посочените на https://
zagorka.bg/promo центрове, обозначени с награден стикер в срок до
30.04.2020 г.
15. Ако спечелилият участник не потърси своята бутилка Загорка Ретро 500мл
в посочения в т. 14 срок, той губи правото да получи наградата си.
16. При съмнение, че печелившият е пълнолeтен, Наградният център има
право да поиска същият да му представи документ за самоличност, преди да
предаде наградата.
17. В случай че представител на Награден център откаже (извън случаите по
т.15) предаването на награда, въпреки надлежно представена печеливша
капачка, спечелилият участник следва да уведоми за това Организатора чрез
обаждане на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД – тел: 0800
11 330 с цел да му бъде оказано съдействие. Участникът следва да предостави
2
конкретна информация – дата, адрес на Наградния център, допълнителна
информация, както и координати за контакт.
18. След 15.04.2020 г. промоционални опаковки може да се предлагат на
пазара в Република България до изчерпване на наличните количествата, като
Организаторът има задължение за предоставяне на награди до 30.04.2020 г.
по смисъла на т.14

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КАРТА С НАГРАДНИТЕ ЦЕНТРОВЕ, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

 • Елена

  Къде мога да взема загорка ретро за спечелени капачки?Град Плевен.

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   наградните центрояве могат да бъдат видяни в линка за участие. Там ще намерите необходимата информация. Желаем късмет!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ