ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 1000 лева от Dormeo

Спечелете 1000 лева от Dormeo

Играта продължава до 8 март 2020 г.

Официални условия за участие и правила в игра „МЕЧТАНАТА РАБОТА“.

Играта ще се проведе в периода от 24.02.2020 г. – 08.03.2020 г. включително. Регистрацията за участие се случва на този адрес: https://www.dormeo.bg/rabotamechta

1. Организатор на Играта

Организатор на играта „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, 1750, бул, „Цариградско шосе“ № 40

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 24.02.2020 г. – 08.03.2020 г., включително.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е „Студио Модерна – България” ЕООД;

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се регистрирало за участие на уеб адрес https://www.dormeo.bg/rabotamechta . Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от един свой e-mail адрес. Регистрацията в сайта https://www.dormeo.bg/rabotamechta  е задължително условие за участие в Играта.

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна – България” ЕООД също нямат право да участват в Играта.

5. Награди

Участие в заснемане на рекламни видео и фотоматериали за Организатора срещу парично възнаграждение за един Участник.

6. Механизъм на Играта

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта, Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден e-mail адрес;

6.2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: https://www.dormeo.bg/rabotamechta ;

6.3. Да се регистрира за участие в Играта по посочения уеб страницата начин.

7. Ограничения

Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един свой e-mail адрес.

8. Разпределение на наградите и заснемане на рекламните материали

След приключване на Играта, Организаторът в комисия от Управителя на „Студио Модерна – България“ ЕООД и избрани рекламни специалисти, ще разгледа всяка кандидатура на Участниците онлайн и по своя независима преценка, ще избере 1 (един) Участник за заснемане на рекламните материали. Печелившият Участник ще бъде поканен да се яви в посочен от Организатора магазин на Организатора между 08:00 ч. и 20:00 ч. на 20.03.2020 г. В рамките на 4 часа между 09:00 ч. и 21:00 ч. на 20.03.2020 г., Участникът, срещу еднократно възнаграждение от 1000 (хиляда) лв. с ДДС, ще бъде поканен да спи в съответния търговски обект като Организаторът осигурява леглото, матрака, възглавниците и завивките. През цялото време на пребиваване в търговския обект, Участникът ще бъде заснеман чрез фото и видео техника с цел изработването на рекламни материали за продукти ДОРМЕО.

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторът самостоятелно и по своя преценка ще определи конкретния  търговски обект, в който следва да се заснемат рекламните материали.

Търговският обект, избран от Организатора, ще бъде отворен за посетители през цялото работно време на обекта на 20.03.2020 г. като по време на заснемането на рекламните материали в търговския обект ще бъдат допускани служители и посетители без ограничение.

Всички транспортни и други разходи, свързани с отиването до търговския обект и/или за подписване на договора за участие, както и за фактическото извършване на уговореното участие по заснемане на рекламните материали, са за сметка на Участника.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ