ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 366 бири Болярка

Спечелете 366 бири Болярка

Играта продължава до 1 април 2020 г.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Промоцията се организира под името „СПОДЕЛИ ТВОЯ СТОЙНОСТНА ИСТОРИЯ “. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда единствено и само на официалната страница на „Болярка“ (https://www.facebook.com/boliarka.beer/). Срок на промоцията: 26.02.2020 г. – 01.04.2020 г. включително. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията.
II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на промоцията. Промоцията се организира от „БОЛЯРКА ВТ“ АД със седалище и адрес на управление – гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 90, с ЕИК 119064594, наричанo по-долу Организатор.
2. Участници в промоцията.
2.1. В промоцията може да участва всяко физическо лицe на възраст над 18 години, което живее или временно пребивава на територията на Република България.
2.2. Наградите от промоцията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица.
2.3. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

2.4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им в официалната страница на Организатора – https://www.facebook.com/boliarka.beer/

2.5. С участието си във Facebook играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват официалните условия и срокове.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
1. В промоцията участват следните продукти: „Болярка“
2. Промоцията обхваща периода: 26.02.2020 г. – 01.04.2020 г.включително.
3. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право да дисквалифицира участници.
4. Промоцията се организира и провежда в интернет пространството на територията на Република България. Спечелените от промоцията награди се доставят само на територията на Република България.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. В промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник.
2. За участие в промоцията, участникът трябва да разполага с активен профил в социалната мрежа Facebook.
3. В рамките на периода на промоцията участникът следва да посочи в коментар отговор/предложение според реда, описан от Организатора в съответния визуален пост във Facebook, който е предварително публикуван във Facebook страницата на “БОЛЯРКА” (https://www.facebook.com/boliarka.beer/) и в чието описание е специфично упоменато, че тя ще бъде използвана за играта.
4. За да заяви официално участие даден участник, то той/тя трябва да сподели като коментар под поста на играта своя стойностна история според изискванията на Организатора. Само и единствено участниците, споделили история като коментар под посочения пост, ще бъдат класирани във финалните етапи от промоцията.
5. Ако участникът даде повече от един отговор/предложение, за негово единствено участие ще се счита първият посочен.
6. Не се допускат коментари, които:
6.1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и подкани към етнически конфликти;
6.2. Нарушават авторски, имуществени и други права, заимстват чужди надписи и линкове.
6.3. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата.
6.4. Пропагандират наркотици или други забранени и упойващи вещества, включително изображения на спринцовки, марихуана, линии прах и др.
6.5. С порнографски характер, съдържащи какъвто и да е предмет от порно индустрията.
6.6. Съдържат някаква форма на насилие независимо от неговия обект.
6.7. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя.
6.8. Не са любителски /авторски/ снимки или не са изпратени със знанието и съгласието на фотографа.
7. На базата на имената, посочени във Facebook профилите на участниците, Организаторът, с помощта на жури, съставя списък от тези имена с цел определяне на 20 (двадесет) участници-финалисти. След обявяването им, съгласно етапите посочени в т.8 от Раздел IV, се определя на случаен принцип и победителя от промоцията.

8. Период на активностите в промоцията*
(*Организаторът си запазва правото да нанася промени в датите на графика при форсмажорни обстоятелства или поради друга невъзможност те да бъдат спазени.):

ПЕРИОД
/26.02 – 01.04/
ЕТАПИ
1. Етап: участие в игра
Старт: 26.02
Финал: 22.03
2. Етап: избор на топ 20
Избор: 23-26.03
Обявяване: 26.03
3. Етап: избор на победител
Теглене: 30.03
Обявяване: 31.03/01.04
V. НАГРАДЕН ФОНД
1. Наградите, налични за участниците в промоцията, са:
– 1-ва награда – 1 награда, включваща 366 (триста шестдесет и шест) броя наведнъж Болярка Светло в кен от 0.5 литра.
Общо заедно наградата е 1 (една) отделна за 1 (един) участник, участвал под съответната публикация във Facebook. В играта не се изисква покупка на продукт/и, а финалниятпобедител се изтегля на случаен принцип.
2. Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.
3. Един участник може да спечели една награда.

VI. КОМИСИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Организаторът назначава вътрешна комисия за целите на наблюдението и контрола върху коректността на организирането на томболите. Комисията се състои от минимум 3 души, определени от Организатора.
2. Всички извършени от Комисията действия се протоколират, като се описват резултатите от извършените действия по организирането на тегленията.
VII. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. Разпределението на наградите ще се извършва както следва:
На базата на имената, посочени във Facebook профилите на участниците, Организаторът, с помощта на жури,съставя списък от тези имена с цел определяне на 20 (двадесет)участници-финалисти преди финален избор на 1 участник-победител, съгласно етапите посочени в т.8 от Раздел IV.
2. Определянето на 1 (един) печеливш участник ще се извърши на случаен принцип чрез автоматизиран софтуер за теглене на награди в присъствието на комисията, назначена от Организатора.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ