ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 броя таблети iPad Air

Спечелете 10 броя таблети iPad Air

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА „MILDE“

02.03.2020 г. – 08.04.2020 г.

  1. Организатор

1.1. Промоционалната игра на „MILDE“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835 (наричано по-долу за краткост „Организатор“) със съдействието на рекламна агенция „Локалс” ООД, с ЕИК 204901147,, в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.mildepromo.com. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.mildepromo.com. Участниците поемат задължение да следят актуалната им версия към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Промоционалната игра се организира с рекламна цел – за популяризиране търговските марки на Организатора – „MILDE“.

  1. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 02.03.2020 г. и продължава до 08.04.2020 г. (включително).

2.2. Играта се провежда единствено в търговските обекти на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

  1. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора, Изпълнителя или за “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

  1. Участващи продукти

4.1. В Играта участват следните продукти: тоалетна хартия с търговска марка “MILDE“.

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

  1. Начин за провеждане на Играта

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

 

Стъпка 1: Да закупи тоалетна хартия с търговска марка „MILDE“ на обща стойност минимум 13 лв. от търговски обект на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2: да влезе на сайта на Играта – www.mildepromo.com; да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а) телефонен номер; б) номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта); в) да качи снимка на касовия бон (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB). Важно! – на касовия бон следва да е изписано името на закупения продукт (тоалетна хартия „Milde“), както и да се вижда, че закупеният/те продукт/и е/са на обща стойност минимум 13 лв.; г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, двете му имена (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и телефонният му номер (със заличаване на няколко символа, пример: +359887 123***), ще бъдат публикувани на www.mildepromo.com.

5.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

5.3. Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

  1. Награди и теглене на печелившите

6.1. Наградите в Играта са: общо 10 броя таблети iPad Air 10.5”, 64GB Wi-Fi, Gold.

6.2. Уведомяваме Ви, че получената по т. 6.1 награда подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора.

6.3. Теглене на печелившите:

6.3.1. Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

ЗА УЧАСТИЕ ВИ ГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ