ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 прахосмукачки, 10 спрей моп-а и 300 продукта „Чисто“

Спечелете 3 прахосмукачки, 10 спрей моп-а и 300 продукта „Чисто“

Играта продължава до 31 март 2020 г.

Раздел I Общи разпоредби
1.1 „НАИСТИНА ЧИСТО”(„Играта”) се организира и провежда от “Арома Козметикс” АД, ЕИК:
201811050, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил
Благоев“ № 12, наричано по-долу „Организатор”.
1.2 Играта „НАИСТИНА ЧИСТО” се организира с рекламна цел за популяризирането на марката
„Чисто”.
1.3 Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта и са
публикувани на следния Интернет адрес https://www.naistinachisto.bg и ще бъдат достъпни за
целия период на продължителност на играта. Официалните правила са задължителни за
всички участници.

Раздел II Територия и Срок на провеждане на Играта
2.1 Играта „НАИСТИНА ЧИСТО” стартира от 01.03.2020 г. и продължава до 31.03.2020 г.
2.2 Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3 Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел III Право и Условия на участие
3.1 В Играта има право на участие всяко физическо лице, с местоживеене в България, на
възраст над 18 /осемнадесет/ години, с изключение на служителите на “Арома” АД и „Арома
Козметикс” АД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи, братя и
сестри).
3.2 Участието в играта е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
3.3 За да се включат в томбола за спечелване на награди участниците в Играта трябва да
изпълнят, описаните по-долу стъпки:
 Да закупят продукт/продукти с марка „Чисто“ на минимална стойност 5 /пет/ лв. с ДДС в
рамките на едно пазаруване;
 Да регистрират номера на касовата бележка на сайт: https://www.naistinachisto.bg;
 На сайта: https://www.naistinachisto.bg, освен номера на касовия бон, лицето попълва
имената си, телефон, e-mail за връзка;
 Участникът в играта трябва да пази касовия бон, с който е закупил продукт/продукти с
марка „Чисто“. Наградата се предоставя след представянето на касовия бон за
направената покупка на минимална стойност 5 /пет/ лв. с ДДС за продукт/продукти
Чисто. Предоставянето на касовия бон от печелившите участници става чрез изпращане
на копие от същия по e-mail на адрес – igra@naistinachisto.bg. При липса на касов бон,
удостоверяващ направената покупка, наградата не се предоставя.
3.4 Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила на Играта
(„Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.
3.5 Нарушение е всяко действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава
шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Официални
правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други участници в Играта.
3.6 Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи
обяснение за начина на определяне на опит или нарушение на Официалните правила на
Играта.

Раздел IV Награди
4.1 За периода на Играта, ще бъдат раздадени общо следните награди – 300 /триста/ продукта
с марката „Чисто“, 10 /десет/ спрей мопа, 3 /три/ прахосмукачки.
4.2 Изображенията на наградите в https://www.naistinachisto.bg са илюстративни, реалните
награди биха могли да се различават по цвят и вид.
4.3 Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални
или нематериални изгоди.
Раздел V Определяне на печелившите участници и получаване на наградите
5.1 Печелившите участници ще бъдат определени чрез томбола между всички регистрирали се
за участие в Играта, съгласно раздел III на настоящите правила.
5.2 Печелившите ще бъдат изтеглени и обявени на 06.04.2020 г. на интернет адреса на играта
https://www.naistinachisto.bg.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ