ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете фотоепилатор Philips Lumea Prestige

Спечелете фотоепилатор Philips Lumea Prestige

Играта продължава до 31 март 2020 г.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
на промоционална кампания NIVEA Deomilk Beauty Elixir

Раздел 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ И
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА.
1. Промоционалната кампания NIVEA Deomilk Beauty Elixir (Кампанията) се
организира и провежда от „Байерсдорф България“ ЕООД, ЕИК 130560358, със
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин“ № 1, Телус Тауър, ет. 11
(„Организатор“).
2. Промоционалната кампания ще се проведе чрез описания в Раздел 4 механизъм.
3. С участието си в Кампанията Участниците приемат да спазват условията на
изложените по-долу официални правила на промоционалната кампания („Официални
правила“).
4. Официалните правила са публично оповестени на следната интернет-страница:
https://www.nivea.bg/novo-ot-nivea/nivea-deomilk-beauty-elixir за целия период на
валидност на Кампанията.
5. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по
всяко време, като промените влизат в сила от тяхното оповестяване – датата на
публикуването им на интернет-страницата https://www.nivea.bg/novo-ot-nivea/niveadeomilk-beauty-elixir. Организаторът не поема отговорност за достигане на промените
до знанието на Участниците, стига тези промени да са изложени на интернетстраницата на Кампанията.

Раздел 2. ОБХВАТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА.
6. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България
съгласно разпоредбите на настоящите Официални правила.
7. Кампанията стартира на интернет-страницата https://www.nivea.bg/novo-otnivea/nivea-deomilk-beauty-elixir и ще се проведе в периода от 04.03.2020 г. до
31.03.2020 г.
8. Организаторът може да променя периода на провеждане на Кампанията чрез
изменение на настоящите Официални правила. Такава промяна ще бъде
своевременно публично оповестявана на интернет-страницата на Кампанията.
9. Преди стартирането на Кампанията и след нейното приключване, изпълнението на
условията, упоменати в Официалните правила, не дава право на участие в
Кампанията.

Раздел 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА.
10. В Кампанията могат да участват всички физически лица, навършили 18 години към
момента на заявяване на тяхното желание за участие в Кампанията.
11. Служителите на Организатора, както и техните съпрузи и роднини по права или
съребрена линия до четвърта степен, нямат право да участват в Кампанията.
12. Участието в Кампанията е безплатно и не е обвързано с покупка на определени
продукти.
13. Участник, който желае да участва в Кампанията, трябва да използва своя акаунт на
https://www.NIVEA.bg или да създаде нов акаунт, като посочи свои валидни данни:
име и фамилия, електронна поща.
14. За регистрацията си по предходната точка Участникът не заплаща парична сума.
15. Всеки Участник има право да се регистрира за участие в Кампанията еднократно.
16. В случай, че в хода на Кампанията бъде установено, че Участник се опитва да
манипулира механизма на провеждане на Кампанията, като се регистрира за участие
многократно, неговото участие ще бъде счетено за невалидно и той ще загуби
правото си за участие в Кампанията.

Раздел 4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА.
17. Всеки Участник заявява желанието си за участие в Кампанията, посредством
изпълнението на следните стъпки в описаната последователност:
 Влиза в своя акаунт на https://www.NIVEA.bg.
 Кликва върху специално обозначения рекламния банер на Кампанията
„Deomilk Beauty Elixir”, в поле „Участвай“.
 Избира един измежду показаните продукти от Кампанията, а именно:
– Дезодорант спрей NIVEA Deomilk Beauty Elixir Sensitive
– Дезодорант рол-он NIVEA Deomilk Beauty Elixir Sensitive
– Дезодорант спрей NIVEA Deomilk Beauty Elixir Fresh
– Дезодорант рол-он NIVEA Deomilk Beauty Elixir Fresh
– Дезодорант спрей NIVEA Deomilk Beauty Elixir Dry
Дезодорант рол-он NIVEA Deomilk Beauty Elixir Dry
 В специално обозначеното текстово поле оставя кратък отзив за избрания
продукт на база личното впечатление на Участника, придобито от
ползването на избрания продукт преди началото на настоящата
Кампания, или за дизайна му и неговото визуално оформление,
представено на страницата на Кампанията.“
18. Всеки Участник, изпълнил гореописаните стъпки за регистрация и участие в
Кампанията, участва в томболата за спечелване на описаната в Раздел 5 от
настоящите официални правила Награда.
19. На 03.04.2020 г. дигиталната агенция Република Интерактив ООД (Republika
Interactive SRL, дружество, регистрирано съгласно румънското законодателство и
вписано в Търговския регистър на Румъния под номер 23981359) – представител на
Организатора на Кампанията, посредством платформата random.org (за теглене на
случаен принцип) ще изтегли имената на 1 Печеливш и 3 Резервни печеливши
Участници. За резултатите от тегленето дигиталната агенция съставя протокол, в
който по реда на изтеглянето се вписват имената на Печелившия и Резервните
печеливши Участници. Протоколът с имената на изтеглените Печеливш и Резервни
печеливши участници ще бъде оповестен и публично достъпен на интернет-
страницата на Кампанията https://www.nivea.bg/novo-ot-nivea/nivea-deomilk-beautyelixir до 09.04.2020 г.
20. За да бъде уведомен за спечелването, респективно за да получи наградата си,
Печелившият участник ще получи имейл от Организатора, изпратен на имейла,
използван от Печелившия участник при регистрацията си на https://www.NIVEA.bg,
в който ще му бъдат изискани данни за доставка. Споменатият имейл ще бъде
изпратен до Печелившия участник от Организатора най-късно до 18:00 ч. на
07.04.2020 г. Данните – име, фамилия, имейл, рождена дата, телефонен номер и
пълен адрес за доставка, трябва да се изпратят само и единствено в лично
съобщение на официалната страница на NIVEA във Фейсбук:
https://www.facebook.com/NIVEABulgaria/, без да е необходимо да се изпращат и на
имейла на Организатора.
21. В случай, че Печелившият участник не изпрати изисканите данни за получаване на
наградата в лично съобщение на официалната страница на NIVEA във Фейсбук:
https://www.facebook.com/NIVEABulgaria/, и/или не отговори на поне два опита на
Организатора за свързване с него на посочения телефонен номер, неговото място се
заема от Резервен печеливш участник, като заместването се извършва по реда на
изтеглянето, съгласно изготвения протокол.
22. Участник, определен от комбинацията от посочени от него име, фамилия и имейл,
може да участва в Кампанията веднъж, по време на цялата Кампания. Участниците
нямат право да се регистрират за Кампанията, използвайки повече от една
електронна поща. Организаторът си запазва правото да проучи подобен вид
ситуации и да обяви за невалидни всички регистрации в Кампанията на Участника,
който се е регистрирал с повече имена и/или електронни пощи.

Раздел 5. НАГРАДА.
23. Наградата, която изтегления Печеливш участник може да получи от томболата на
Кампанията, е фотоепилатор за обезкосмяване Philips Lumea Prestige, модел
BRI953/00.
24. Получаването на Наградата от Печелившия участник не е обвързано с покупка на
продукти от Организатора, нито със заплащането на парична сума.
25. Изпращането на Наградата от Организатора е изцяло за негова сметка и не е
обвързано от възмездно правоотношение с Печелившия участник.
Не се допуска замяна на спечелена Награда с нейната парична равностойност или с
други награди.Раздел 6. ОТГОВОРНОСТ.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ