ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете външна батерия, безжични слушалки и селфи стикове от Viva Credit

Спечелете външна батерия, безжични слушалки и селфи стикове от Viva Credit

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА „ФЕЙСБУК ИГРА НА ВИВА КРЕДИТ“, ПРОВЕЖДАНА ОТ „ВИВА КРЕДИТ” ООД В ПЕРИОДА ОТ 09.03.2020 г. ДО 26.03.2020 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на „Фейсбук игра на Вива Кредит“ („Играта“) е „Вива Кредит” ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище град София и адрес на управление: бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова, наричано по-долу „Организатор“.
2. Решението на Организатора за провеждане на Играта съгласно настоящите Общи условия е окончателно и задължително за Организатора.
II. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3. Периодът на провеждане на Играта започва на 09.03.2020 г. и приключва на 26.03.2020 г. В посочения период Играта ще се провежда в 14 дни, както следва:
Ден първи, Понеделник 09.03.2020 г – Обявява се начало на играта и се обявяват всички награди, които може да се спечелят. Обявява се и първия въпрос.
Ден втори, Вторник 10.03.2020 г – Обявява се спечелилия от предишния ден и се обявява следващ въпрос.
Ден трети, Сряда 11.03.2020 г – Обявява се спечелилия от предишния ден и се обявява следващ въпрос.
Ден четвърти, Четвъртък 12.03.2020 г – Обявява се спечелилия от предишния ден и се обявява следващ въпрос.
Ден пети, Петък 13.03.2020 г – Обявява се спечелилия от предишния ден и се обявява следващ въпрос.
Ден шести, Понеделник 16.03.2020 г – Обявява се спечелилия от предишния ден и се обявява следващ въпрос.
Ден седми, Вторник 17.03.2020 г – Обявява се спечелилия от предишния ден и се обявява следващ въпрос.
Ден осми, Сряда 18.03.2020 г – Обявява се спечелилия от предишния ден и се обявява следващ въпрос.
Ден девети, Четвъртък 19.03.2020 г – Обявява се спечелилия от предишния ден и се обявява следващ въпрос.
Ден десети, Петък 20.03.2020 г – Обявява се спечелилия от предишния ден и се обявява следващ въпрос.
Ден единадесети, Понеделник 23.03.2020 г – Обявява се спечелилия от предишния ден и се обявява следващ въпрос.
Ден дванадесети, Вторник 24.03.2020 г – Обявява се спечелилия от предишния ден и се обявява следващ въпрос.
Ден тринадесети, Сряда 25.03.2020 г – Обявява се спечелилия от предишния ден и се обявява последния въпрос.
Ден четиринадесети, четвъртък 26.03.2020 г – Обявява се спечелилия от предишния ден и се обявява Край на играта.Организаторът може да промени датите на провеждане, като това бъде своевременно отразено в Общите условия и публикувано на страницата на Организатора във Facebook.
III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА
4. Играта се провежда на територията на Република България.
IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
5. Право на участие в Играта придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /“Участник“/, което публикува коментар на въпрос от Играта, публикуван на официалната Facebook страница на Организатора: https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG. На всяка от посочените в т. 3 от Общите условия дати Организаторът ще публикува по един въпрос. Участник има шанс да спечели една награда, ако отговаря на изискванията на Общите условия и публикува коментар под публикацията с отговор на въпроса до края на деня, в който въпросът е публикуван.
6. С публикуването на коментар от Участника по реда на предходните параграфи Организаторът ще счита, че участникът се е запознал с настоящите общи условия на Играта, че ги е приел и се е съгласил писмено с тях.
7. Участието в Играта не е обвързано с ползване на финансова услуга или покупка. Участието в Играта е безвъзмездно за Участника.
V. НАГРАДИ
8. На всяка от посочените дати – 10.03.2020 г., 11.03.2020 г., 12.03.2020 г., 13.03.2020 г., 16.03.2020 г., 17.03.2020 г., 18.03.2020 г., 19.03.2020 г., 20.03.2020 г., 23.03.2020 г., 24.03.2020 г., 25.03.2020 г., 26.03.2020 г. ще се извърши теглене на печелившия Участник от Играта, проведена предходния ден. При всяко теглене се изтегля един печеливш, на когото Организаторът предоставя една награда по следния ред:
– 10.03.2020 г. – Селфи стик
– 11.03.2020 г. – Селфи стик
– 12.03.2020 г. – Слушалки
– 13.03.2020 г. – Селфи стик
– 16.03.2020 г. – Селфи стик
– 17.03.2020 г. – Слушалки
– 18.03.2020 г. – Селфи стик
– 19.03.2020 г. – Селфи стик
– 20.03.2020 г. – Слушалки
– 23.03.2020 г. – Селфи стик
– 24.03.2020 г. – Селфи стик
– 25.03.2020 г. – Селфи стик
– 26.03.2020 г. – Външна батерия за телефон
При тегленията наградите се раздават по реда, по който са описани в Общите условия.
9. Печелившите от Играта ще бъдат изтеглени чрез нарочна електронна система, която на произволен принцип ще определи имената им. Тегленето се извършва от определена от Организатора комисия от 3-ма членове. За всяко теглене комисията съставя протокол. Името или псевдонимите на печелившия Участник, посочено във Facebook-профила му, заедно с профилната му снимка, ще бъде обявено във Facebook страницата на Организатора – на адрес https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG, до края на деня, в който е проведено тегленето.

ЗА УЧАСТИЕВ И ГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ