ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете нощувка за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца, ваучери за INVOKE, PREMIUM HEALTH и HAPPY BAR & GRILL всяка седмица

Спечелете нощувка за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца, ваучери за INVOKE, PREMIUM HEALTH и HAPPY BAR & GRILL всяка седмица

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА “Десертът и градът

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ИГРАТА.
 2. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на томбола „ Десертът и градът”, наричана по-долу за краткост „ИГРАТА“.
 3. ИГРАТА стартира в 10:00 ч. на 9.03.2020 г. и продължава до 24:00 часа на 30.03.2020 г.
 4. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.

„Хепи” ЕАД, ЕИК  103924544 , със седалище и адрес на управление  гр. Варна, бул. Цар Освободител №25 наричано по-долу за краткост „Организатор“.

III. НАГРАДА.

 1. Организаторът осигурява 183 (сто осемдесет и три) броя награди („Наградите“), а именно:

3 Х 2 Нощувки за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца

60 ВАУЧЕРА Х 50 ЛЕВА  INVOKE

60 ВАУЧЕРА Х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH

60 ВАУЧЕРА Х 30 ЛЕВА  HAPPY BAR & GRILL

 1. Организаторът обявява на своята интернет страница www.happy.bg/8mart („Сайта“) вида на наградата, съгласно т. 1 по-горе.
 2. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА.
 3. ИГРАТА се реализира на Сайта на Организатора.
 4. ИГРАТА се организира и провежда на цялата територия на Република България.
 5. УЧАСТИЕ.
 6. В играта имат право да участват всички пълнолетни физически лица на територията на България, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, с изключение на служителите на „Хепи” ЕАД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи), както и лица по т.VI.6.2. от тези общи условия.
 7. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.
 8. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.
 9. Провеждането на ИГРАТА се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в ОУ.
 10. Всеки Участник може да вземе участие в ИГРАТА, само след изпълнение на следните условия:

2.1. Участникът следва да приеме настоящите ОУ, както и да изрази съгласие предоставените от него лични данни да бъдат използвани за целите на участие в ИГРАТА и евентуалното получаване на награда от нея, на обозначените за това места на Сайта.

2.2. Участникът следва да посочи свой актуален eлектронен адрес /е-mail/, име и фамилия, както и да избере любим Happy десерт от ягодовото меню.

 1. Всеки Участник, който отговаря на изискванията на т.VI.2, ще участва в ИГРАТА за спечелване на Наградите.
 2. Всеки Участник участва в ИГРАТА само веднъж.
 3. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази ИГРА; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.
 4. Ограничения за участие:

6.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в ИГРАТА, с цел манипулиране на ИГРАТА, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от ИГРАТА. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за който заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградата. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили при участие в ИГРАТА се счита за нарушение на настоящите правила.

6.2. Не може да бъде Участник в ИГРАТА лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на ИГРАТА. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на ИГРАТА преустановява участието на такова лице, до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на ИГРАТА самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 1. Определяне и обявяване на победителите:

7.1. 12 печеливши в ИГРАТА за всяка седмица ще бъдат определяни и обявявани в първия работен ден на следващата седмица с изписване на името и фамилията на участниците, както и част от електронния адрес /е-mail/, посочен от тях при регистрацията за участие, както следва:

7.1.1. На дата 16.03.2020 г. дванадесет Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши за следните награди:

1 х 2 Нощувки за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца

20 ваучера х 50 ЛЕВА  INVOKE

20 ваучера х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH

20 ваучера Х 30 ЛЕВА HAPYY BAR & GRILL

7.1.2. На дата 23.03.2020 г. дванадесет Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши за следните награди:

1 х 2 Нощувки за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца

20 ваучера х 50 ЛЕВА  INVOKE

20 ваучера х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH

20 ваучера Х 30 ЛЕВА HAPYY BAR & GRILL

7.1.3. На дата 30.03.2020 г. дванадесет Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши за следните награди:

1х 2 Нощувки за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца

20 ваучера х 50 ЛЕВА  INVOKE

20 ваучера х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH

20 ваучера Х 30 ЛЕВА HAPYY BAR & GRILL

7.2. Печелившите Участници се определят на томболен принцип от назначена от Организатора комисия, електронно, чрез специален софтуер.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ