ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете Philips Airfryer, пасатори, таблети и 80 готварски престилки Mate Кitchen

Спечелете Philips Airfryer, пасатори, таблети и 80 готварски престилки Mate Кitchen

Играта продължава до 26 април 2020 г.

Правила и условия за участие в играта
„ПОЗНАЙ КАКВО СЕ ГОТВИ?“

1. ПРЕДМЕТ

Настоящите Правила („Правилата“) определят реда и условията за провеждане на Играта под мотото „Познай какво се готви?“ („Играта“) и уреждат отношенията между Организатора и физическите лица, Участници в Играта.

2. ОРГАНИЗАТОР

Организатор на Играта е „Мейт България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 202280811, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв.Павлово, ул.Света Екатерина 3. Организаторът е възложил определени дейности във връзка с Играта на „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК: 203999626.
3. МЯСТО И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ. КОМУНИКАЦИЯ

3.1. Играта „Познай какво се готви?“ се организира и провежда на територията на Република България на интернет адрес https://matekitchen.com/

3.2. Играта стартира в 00.00 ч. на 02.03.2020 г. и приключва в 23.59 ч. на 26.04.2020 г. („Период на провеждане“).

3.3. Настоящите Правила ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Mate Кitchen (https://matekitchen.com/) и ще са достъпни за целия Период на провеждане на Играта.

3.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, включително Периода на провеждане, като промените влизат в сила от датата на публикуването им в интернет на адрес https://matekitchen.com/, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. Участниците в Играта се съгласяват сами да проверяват на посочения адрес за промени в Правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за настъпилите промени.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие в Играта има всяко физическо лице с местоживеене в България, което е навършило 18-годишна възраст към датата на участието си. Не могат да участват в Играта служителите на „Мейт България“ ЕООД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. Участието в Играта „Познай какво се готви?“ не е обвързано с покупка.

5.2. С регистрацията си за участие в Играта Участникът декларира, че е запознат с настоящите Правила и се задължава да ги спазва.

5.3. За да участва в Играта, Участникът трябва да отговори на поставените в Периода на провеждане на Играта въпроси публикувани на промоционалната интернет страница на Mate Кitchen на https://matekitchen.com/. Отговорът за всеки един от въпросите трябва да се отбележи с маркиране само срещу един от трите възможни отговора. В следваща стъпка Участикът следва да завърши регистрацията си като потвърди чрез бутон „Регистрирай“.

5.4. В началото на всяка календарна седмица Организатора на играта ще предоставя на потребителите различен въпрос свързан с „ПОЗНАЙ КАКВО СЕ ГОТВИ?“. За избягване на всякакви съмнения, снимката на поставения въпрос ще бъде кадър от вече излъчено предаване на Mate Kitchen – Кухня за приятели по телевизионен канал 7/8 ТВ.

5.5. Всяко лице, което отговаря на изискванията по т. 4 и т. 5 от настоящите Правила и е отговорило вярно на поставените въпроси, съгласно изискванията от т. 5.3., участва в томбола за получаване на награда от Играта.
6. НАГРАДА

6.1. Наградите, за които може да се участва в Играта, са следните:

6.1.1. Малки награди
Брандирани готварски престилки с лого на Mk (Mate Кitchen) – общо 80 броя за периода на Играта, разпределени на седмичен принцип, по 10 броя всяка седмица от периода на Играта, както следва:
Период 1 – 02.03 – 08.03.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 2 – 09.03 – 15.03.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 3 – 16.03 – 22.03.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 4 – 23.03 – 29.03.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 5 – 30.03 – 05.04.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 6 – 06.04 – 12.04.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 7 – 13.04 – 19.04.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 8 – 20.04 – 26.04.2020 г включително – 10 броя готварски престилки

6.1.2. Средни награди
– Таблет Leonov TAB4 8 – общо 4 броя
– Пасатор Philips ProMix – общо 2 броя за периода на Играта
Наградите ще бъдат разпределени в две тегления, както следва:

Период 1 – 02.03 – 29.03.2020 г включително – 2 броя Таблет Lenovo TAB4 8 и 1 брой Пасатор Philips ProMix

Период 2 – 30.03 – 26.04.2020 г включително – 2 броя Таблет Lenovo TAB4 8 и 1 брой Пасатор Philips ProMix

6.1.3. Голяма награда: Airfryer XXL Philips – 1 брой
Период – 02.03 – 26.04.2020 г включително. Тегленето и публикуването на печелившият участник ще се реализира до 72 след края на играта измежду всички участници подали минимум 1 (един) верен отговор в периода на играта.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

7.1. За да включи в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да посети интернет адрес https://matekitchen.com/ в периода между 02.03.2020 г. и 26.04.2020 г. („Период на провеждане“).

Стъпка 2: Да отговори вярно на поставения въпрос под снимката „ПОЗНАЙ КАКВО СЕ ГОТВИ?“

За да завърши регистрацията си и отговорът му да бъде отчетен успешно, участникът трябва:
– да маркира един от трите предполагаеми отговора
– да въведе мобилен номер
– да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0888123***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://matekitchen.com/
– потвърди (чрез чек-бокс), че се съгласява с политиката на съхранение и обработка на лични данни.
– да потвърди всички по-горе изредени стъпки с клик на бутон „Регистрирай“

7.2 Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

8. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

8.1. Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, които ще изтегля печеливши на случаен принцип измежду всички участници подали верен/верни отговор/и в Играта.

Малките награди ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду всички участници подали верен отговор до 72 часа след края на всеки период описан в т. 6.1.1. Всеки участник познал верният отговор участва във всички следващи тегления до края на Играта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ