ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете лек автомобил Mazda 3 или 10 уикенд почивки за двама в България

Спечелете лек автомобил Mazda 3 или 10 уикенд почивки за двама в България

Официални правила на промоционална кампания
„Плащай със своята кредитна карта Mastercard от Пощенска банка и спечели чисто нова Мазда 3
или една от 10 уикенд почивки за двама в България“

1. Предмет
Настоящите официални правила (“Правилата“) определят реда и условията за провеждане на
промоционална кампания „Плащай със своята кредитна карта Mastercard от Пощенска банка и
спечели чисто нова Мазда 3 или една от 10 уикенд почивки за двама в България“ (“Промоцията“) и
уреждат отношенията между Организатора и физическите лица, участници в Промоцията.

2. Организатор на Промоцията
Организатор на Промоцията е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Витоша, ул. “Околовръстен път” № 260 („Банката“, „Организатор“).

3. Срок и територия на провеждане на Промоцията
3.1. Промоцията се провежда в периода от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г., включително. („Период на
провеждане“).
3.2. В рамките на Периода на провеждане са обособени три етапа:
Етап 1: 01.03.2020 г. – 31.03.2020 г. (включително);
Етап 2: 01.04.2020 г. – 30.04.2020 г. (включително);
Етап 3: 01.05.2020 г. – 31.05.2020 г. (включително);
3.3. Промоцията се провежда на територията на Република България, при извършване на покупки само в
два типа търговски обекти – супермаркети и бензиностанции, в които е възможно разплащането да се
осъществява на ПОС терминал, както и при извършване на плащания на битови сметки, местни данъци и
такси чрез някой от дигиталните канали на Пощенска банката: Интернет банкиране (e-postbank),
Универсален платец (u-postbank) или Мобилно банкиране (m-postbank).
3.4. Под „Покупка в супермаркет“ се разбира плащане с кредитна карта в търговски обект, функциониращ
като супермаркет, т.е. специализиран в продажбата на хранителни и/или домакински и/или други подобни
потребителски стоки и съответно дефиниран като „супермаркет“/”supermarket” съгласно класификацията
на категориите търговци (MCC) на международната картова организации Mastercard.
3.5. Под „Покупка в бензиностанция“ се разбира плащане с кредитна карта в търговски обект,
функциониращ като бензиностанция, т.е. специализиран в продажбата на различни видове горива за
зареждане на моторни превозни средства и/или други подобни потребителски стоки и/или услуги и
съответно дефиниран като „бензиностанция“/”gas station” съгласно класификацията на категориите
търговци (MCC) на международната картова организации Mastercard.
3.6. Организаторът не поставя ограничение относно търговеца, чиято собственост са съответните
търговски обекти по т.3.3.

4. Условия за участие в Промоцията
В кампанията имат право да участват всички настоящи картодържатели на кредитни карти Mastercard
(„Карти“), издадени от „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) преди 27.02.2020 г.). В Промоцията
нямат право да участват картодържатели на кредитни карти Mastercard Business, картодържатели, които са
служители на банката или на дружества, свързани с нея, както и членове на техните семейства (съпрузи,
роднини по права линия без ограничения, както и други членове на техните семейства).

5. Механизъм на Промоцията
5.1. Всеки картодържател, отговарящ на изискванията по т.4, който в рамките на поне един от трите
етапа по т.3.2. направи със своята карта минимум 3 (три) покупки (стоки и услуги), включващи:
а/ поне една покупка в бензиностанция, на минимална стойност 10 (десет) лева;
б/ поне една покупка в супермаркет, на минимална стойност 10 (десет) лева;
в/ поне едно плащане на битови сметки, както и на местни данъци и такси, на минимална стойност 10
(десет) лева, извършено през някой от дигиталните канали на Пощенска банка: Интернет банкиране (epostbank), Универсален платец (u-postbank) или Мобилно банкиране (m-postbank),
участва автоматично в томбола за една от наградите по т.6.1.
5.2. Наличието на минимум 3 (три) бр. трансакции, отговарящи на изискванията по т.5.1., в края на
периода на провеждане, гарантира на картодържателя право на еднократно участие в томболата. За всеки
следващи 3 (три) трансакции, отговарящи на изискванията по т.5.1., картодържателят придобива
допълнително право на участие в томболата.
5.3. Всеки картодържател участва толкова пъти в томболата, колкото пъти е изпълнено условието по т.5.2.
Един участник може да спечели само една награда по т.6.1.
5.4. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип, в рамките на едно теглене, на
18.06.2020 г., в Централата на банката, в присъствието на нотариус.
5.5. При извършване на тегленето по т.5.4., ще бъдат изтеглени общо 11 бр. печеливши от всички
участници в кампанията, които отговарят на изискванията на т.5.1., както и 15 бр. резервни участници,
които ще имат правото да спечелят награда по т.6.1., при условията на т.7.8.
5.6. При извършването на тегленето по т.5.4. първо ще бъде изтеглен 1 (един) печеливш участник за
голямата награда по т.6.1.1. След това ще бъдат изтеглени 10 (десет) бр. печеливши участници за
наградите по т.6.1.2. Непосредствено след това ще бъдат изтеглени 5 (пет) бр. резервни участници за
наградата по т.6.1.1 и 10 (десет) бр. резервни участници за наградите по т.6.1.2.

6. Описание на наградите
6.1. В настоящата промоционална кампания ще бъдат разпределени общо 11 броя награди, както следва:
6.1.1. Един брой нов лек автомобил Мазда 3 MY19/HB/G122/COMFORT PLUS, предварително избран
от Организатора за целите на конкретната промоционална кампания. Не се допуска, по желание на
печелившия, замяна на избрания автомобил с друг модел, както и доплащане от негова страна, с оглед
придобиване на друг автомобил, чиято стойност надхвърля стойността на определената за кампанията
награда.
6.1.2. 10 (десет) броя ваучери за уикенд почивки за двама в България, на стойност 400 лв. Ваучерите
могат да се използват еднократно, в срок до 1 (една) година, считано от датата на предоставянето им на
победителите. Конкретната дестинация, както и свързаните с почивката условия (в т.ч. брой нощувки,
храна, транспорт и свързани разходи), са по избор на победителя и съобразно наличните възможности на
съответната туристическа агенция, издател на ваучера. При избор на дестинация, която надхвърля
стойността на ваучера, спечелилият участник може да доплати съответната част.
6.2. Спечелените награди не могат да се променят или заменят с друга награда, не могат да бъдат
заменени с паричните им еквиваленти, наградите не се възстановяват и не могат да се прехвърлят.
Организаторът си запазва правото да замени наградите (или част от тях) с награда (или награди) с
еквивалентна или по-висока парична стойност, ако това е необходимо поради причини извън неговия
контрол, като предварително уведоми за това участниците, чрез публикуване на промяна в настоящите
правила, на Сайта.
6.3. Банката декларира и внася дължимия данък във връзка с облагаемите награди, описани в т.6.1.2, по
реда и в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ.
6.4. Банката декларира и внася дължимия данък във връзка с голямата награда по т.6.1.1., по реда и в
сроковете, предвидени в ЗДДФЛ. Данъкът е за сметка на спечелилия участник, който следва към датата на
връчване на наградата да внесе дължимата сума по посочена от банката сметка. Организаторът
предварително ще уведоми лицето за размера на дължимата сума.
6.5. Организаторът не поема допълнителните разходи, свързани с придобиването на лекия автомобил,
както и с ползването му, включително, но не само, разходи, свързани с регистрация на автомобила,
разходи за застраховки, такси, данъци и др. Организаторът не поема и допълнителните разходи, свързани
с ползването на наградите по т. 6.1.2.

7. Получаване на наградите
7.1. Печелившите участници от проведената томбола по т.5.4. ще бъдат уведомени с телефонно обаждане
на посочения пред банката телефонен номер или на съдържащия се в клиентската база данни e-mail адрес,
в срок до 10 (десет) работни дни от провеждането на томболата.
7.2. Банката уведомява печелившите участници, че ако получат награда по т.6.1.2, трите им имена и ЕГН
ще бъдат съобщени на Национална агенция за приходите, за целите на деклариране и внасяне на
дължимия данък във връзка с наградите.
7.3. Печелившите участници следва да потвърдят на банката дали желаят да получат наградата не покъсно от 3 (три) работни дни след уведомяването им по т.7.1. за спечелената награда.
7.4. Печелившите участници, които са направили потвърждение по реда на т.7.3., ще получат спечелената
награда по т. 6.1.2. в срок до 1 (един) месец от направеното потвърждение.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ