ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 14 перални машини AEG

Спечелете 14 перални машини AEG

Играта продължава до 15 май 2020 г.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА ARIEL

Чл. 1. Организатор
1. Промоционалната кампания на Ariel, по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се организира и провежда от „Орбико България” ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Източна тангента” 161, представлявано от управителя Иванка Стефанова Иванова.
2. Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоционалната Кампания на следния уебсайт: www.pg-promo.bg.
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: www.pg-promo.bg
4. С участието си в промоционалната кампания участниците се съгласяват с нейните официални правила (нататък в текста наричани „Официални правила”) и са длъжни да спазват условията им.
Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти
Кампанията се провежда в търговските обекти на територията на Република България, изброени в Приложение № 1 към настоящите Официални правила.
Чл. 3. Продължителност на Кампанията
Кампанията стартира на 15.03.2020 г. и продължава до 15.05.2020 г.
В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта www.pg-promo.bg.
Чл. 4. Право на участие
В Kампанията може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 15.03.2020 година, и пребивава на територията на Република България, което е изпълнило едновременно всички условия:
– регистрирало се е на посочения в Официалните правила интернет адрес;
– закупило е продукт/и Ariel от участващите обекти на стойност минимум 12,99 лв. с ДДС;
– регистрирало е касовата си бележка на www.pg-promo.bg ;
В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).
Чл. 5. Участващи продукти
1. Участващите продукти в Кампанията са всички налични в търговския обект към момента на покупката, перилни препарати с марка Ariel, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.
2. Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите търговски обекти в периода 15.03.2020-15.05.2020 г..
3. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.
Чл. 6. Механизъм на Кампанията и условия за участие
Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи продукт/и Ariel на стойност минимум 12,99 лв. с ДДС от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални Правила, има право да регистрира номера на касовата си бележка/и и да участва за спечелването на 1 от 14 перални машини AEG.

 1. За да участват в промоционалната кампания, участниците трябва:
 1. Да се регистрират на следния интернет адрес:  www.pg-promo.bg, като с регистрацията си създадат профил в платформата, която им дава достъп до участие в настоящата и бъдещи Кампании.
 • Регистрацията в сайта ще бъде осъществена успешно само след появяване на активен бутон за регистрация.
 • В случай че бутонът не е активен, участникът не се е съгласил с някое от посочените полета, което не може да го допусне до регистрация. Системата ще изпрати автоматично уведомление, кои от полетата са задължителни.
 • Регистрацията в сайта не е обвързана с участие в кампанията. Едно лице може да има регистриран профил и той да е активен, но да не участва в дадена Кампания.
 1. Да закупят продукти Ariel от участващите обекти на стойност минимум 12,99 лв. с ДДС.
 2. С регистрирания вече профил, участникът може да вземе участие в Промоционалната кампания, която дава възможност за спечелването на 1 от 14 перални машини AEG.
 3. Един участник може да участва в Кампанията многократно, стига да отговаря на условията за участие.
 1. За да спечели една от посочените награди е необходимо участникът:
 1. Да влезе в профила си;
 2. Да регистрира номера на касовата си бележка/и за покупка на продукти Ariel на стойност минимум 12,99 лв. с ДДС, като при регистрацията трябва:
 • Да посочи името на обекта от който е закупил продуктите;
 • Да посочи адрес на търговския обект;
 • Да качи снимка на касовата бележка/и;

В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупения продукт/и, за да бъде приета за валидна извършената регистрация;
Потвърждаване на регистрираните касови бележки
Регистрираните касови бележки подлежат на одобрение от администратор на организатора в 7 /седем/ дневен срок от датата на регистрирането им.
Организаторът има право да откаже/отхвърли регистрирана касова бележка, когато последната:

 • В случаите когато е необходимо да бъде качена обща снимка на касовата бележка със закупения продукт, това не е направено;
 • Номерът на касовата бележка не е въведен коректно, като двата номера, този от снимката и въведения не съвпадат.

В случай, че администраторът установи някое от посочените несъответствия, той ще отхвърли регистрираната касова бележка.
Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

 1. Печеливши участници

Печелившите участници в кампанията ще бъдат изтеглени чрез жребий на 18.05.2020 г. в присъствието на нотариус.
Тегленето на печелившите участници, ще се извърши за всяка една от участващите търговски вериги по отделно.Заедно с печелившите, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат наградата, в случай че някой от печелившите участници се откаже от нея или не бъде намерен, за да му бъде връчена.
Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани персонално по имейл на всеки печеливш, в деня след тегленето на наградите, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл или чрез телефонно обаждане. В допълнение имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на www.pg-promo.bg/ariel
Наградите се доставят на посочения от печелившите участници при регистрацията, адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на съобщението за спечелването на наградата.
Наградата ще бъде предадена на печелившия участник срещу предоставяне на касовата бележка от покупката и приемо-предавателен протокол.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКЕНТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ