ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет кутии с продукти OSHEE

Спечелете пет кутии с продукти OSHEE

Играта продължава до 8 април 2020 г.

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.
1.2. С публикуването на коментар на Facebook страницата на OSHEE Bulgaria съгласно настоящите условия участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.
1.3. Настоящите правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и са публично оповестени на Facebook страницата на OSHEE Bulgaria – https://www.facebook.com/OsheeBulgaria/ Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.
1.4. Играта предоставя възможност за получаването на пет награди, като всяка от тях предсавлява кутия, съдържаща продукти на марката OSHEE. Цената на всяка една от наградите не надвишава сумата от 30 български лева.
Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 5 от настоящите правила.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организатор на Играта е АКСОН БЪЛГАРИЯ АД, ЕИК 204699457, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги Караславов” № 14А (наричан по-долу за краткост „Организатор” или “OSHEE Bulgaria”).
2.2. Играта се организира и провежда от Организатора със съдействието на рекламната агенция Метрик ДС ООД, ЕИК 203433763, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Доспат“ №60-62(„Агенцията“), която осигурява раздаването на предметните награди от участниците, спечелили от Играта. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта.
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Играта се провежда в периода от 25.03.2020 г. до 08.04.2020 г., вкл.
В рамките на периода на Играта участникът може да участва за спечелване на награда от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на Facebook страницата на OSHEE Bulgaria – https://www.facebook.com/OsheeBulgaria/.
3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез Facebook страницата на OSHEE Bulgaria – https://www.facebook.com/OsheeBulgaria/.
РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Метрик ДС ООД, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което:
4.2.1. има валиден профил във Facebook (username)
4.2.2. споделило отговор на въпроса публикуван във Facebook страницата на OSHEE Bulgaria – https://www.facebook.com/OsheeBulgaria/ , чрез коментар на публикацията, който отговаря на изискванията в т. 5.14 от настоящите правила, и съдържащ текст и/или снимка.
4.3. С коментарпод посочения пост, се счита, че участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.
4.4. В Играта не могат да участват лица под 18 години. С публикуване на коментар на стената на страницата на OSHEE Bulgaria – https://www.facebook.com/OsheeBulgaria/ под съответния пост от Промоционалната игра и съгласно изискванията в т. 5.14 от Правилата, участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.6. Всеки участник следва да разполага с валиден профил във Facebook (username) и валиден e-mail адрес. Всеки участник може да участва само с един валиден профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни, като Огранизаторът е оправомощен да отстрани участника от участие в Играта на това основание.
Всеки валиден профил ще се счита за един участник. Организаторът ще приема за един и същ участник, всеки който действа от един и същ профил (username) или посочил един и същ e-mail.
4.7. Участниците могат да участват с неограничен брой коментари, но могат да спечелят само една награда, предоставяна в Играта.
4.8. Организаторът на Играта има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ
5.1. В периода на провеждане на Играта потребителите могат да участват на Facebook страницата на OSHEE Bulgaria – https://www.facebook.com/OsheeBulgaria/ .
5.2. Организаторът осигурява интернет-страница на Играта във Facebook, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно: Facebook страницата на OSHEE Bulgaria – https://www.facebook.com/OsheeBulgaria/
5.3. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил (акаунт) в интернет-сайта www.facebook.com.
5.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.
5.5. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook профил.
5.6. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Facebook.
5.7. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.
5.8. На 25.03.2020 г. на Facebook страницата на OSHEE Bulgaria – https://www.facebook.com/OsheeBulgaria/ се публикува следния пост „GIVEAWAY! В дни като тези, уютът на дома ти дава възможността да си почиваш и да се излежаваш по цял ден, а да си активен става все по-трудно. Сподели в коментар под този пост как успяваш да поддържаш духа и тялото си здрави и силни и можеш спечелиш една от 5 броя HEALTHY BOX от OSHEE! Сподели ни и снимка и шансът да спечелиш се удвоява!“
Всеки участник следва да публикува коментар под поста. Определянето на печелившите се извършва с теглене на случаен принцип само измежду участниците, публикували верен отговор в периода от 25.03.2020 г. до 08.04.2020 г., вкл.
5.9. Печелившите се избира чрез теглене на случен принцип от Агенцията и се обявява на Facebook страницата на OSHEE Bulgaria – https://www.facebook.com/OsheeBulgaria/ на 09.04.2020 г.
5.10. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като напр. да използват несъществуващи/фалшиви фейсбук профили, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, и др.
5.11. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.10, ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет-страницата на Играта може да бъде прекратен по преценка на Организатора.
5.12. Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите на Организатора и на лицата, определени да извършват интернет-поддръжка, администрация и модерация на Играта.
5.13. Наградитеот Играта са 5 (пет) на брой, представляват кутии с продукти на марката OSHEE Bulgaria на стойност по-ниска от 30 български лева.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ