ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 златни медальона с форма на роза и още над 5 000 награди от Golden Rose

Спечелете 100 златни медальона с форма на роза и още над 5 000 награди от Golden Rose

Период на провеждане на Кампанията: 10.02.2020 г. – 30.04.2020 г.
1. Организатор
1.1. Кампания „25 години Голдън Роуз“, наричана за краткост
“КАМПАНИЯТА” се организира и провежда от „Ай Ви Би Козметикс” ООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Околовръстен път” №
42, с ЕИК: 123631043, наричана по-долу, за краткост „ОРГАНИЗАТОР”.
1.2. Официалните правила на КАМПАНИЯТА са публикувани на
https://www.ivbcosmetics.com/ , където ще са достъпни през целия период на
КАМПАНИЯТА по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване
и възпроизвеждане.
1.3. Настоящите правила са задължителни за участниците в КАМПАНИЯТА.
Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и/или изменя
Правилата в съответствие с действащото българско законодателство, като
допълненията и/или измененията влизат в сила след публикуването им на
следната интернет страница: https://www.ivbcosmetics.com/ Участниците
поемат задължение да следят актуалната версия на Правилата към
момента на участието си в КАМПАНИЯТА.
1.4. КАМПАНИЯТА се организира с рекламна цел – за популяризиране
търговската марка на Организатора – GOLDEN ROSE ®.
1.5. Връзка с Организатора на КАМПАНИЯТА може да бъде осъществена
чрез съобщение, изпратено на office@ivbcosmetics.com

2. Период и място за провеждане на КАМПАНИЯТА
2.1. КАМПАНИЯТА стартира, считано от 17.02.2020 г. и продължава до
30.04.2020 г. (включително) или до изчерпване на наличните скреч карти на
ниво търговски обект, ако изчерпването им настъпи по-рано от посочената
крайна дата. Изчерпването на скреч-картите се обозначава своевременно в
търговския обект, като отговорност за това носи собственикът на обекта.
2.2. КАМПАНИЯТА се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. КАМПАНИЯТА се организира и се провежда в избрани търговски обекти
на територията на Р. България.

3. Право на участие
В КАМПАНИЯТА право на участие има всяко дееспособно физическо лице,
навършило 18-годишна възраст към датата на участието му в
КАМПАНИЯТА, което пребивава на територията на Република България. В
настоящата КАМПАНИЯ не могат да участват лица, работещи във „Ай Ви
Би Козметикс” ООД или техни съпрузи, както и техни роднини, в това число
деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти
4.1. В настоящата КАМПАНИЯ участват всички продукти с търговска марка
GOLDEN ROSE ®.
4.2. Върху участващите в КАМПАНИЯТА продукти няма изрично обособена
промоционална зона или друго изрично обозначение.

5. Начин за провеждане на КАМПАНИЯТА
5.1. През периода на провеждане на КАМПАНИЯТА, желаещите да участват
в нея трябва дa закупят от някой от участващите търговски обекти съгласно
т. 2.3, продукт/и с търговска марка GOLDEN ROSE ®, участващ/и в
КАМПАНИЯТА и посочени в т. 4.1, на стойност минимум 10лв с ДДС. Срещу
представяне на касова бележка за извършената покупка да вземат скреч
карта от касата и след изтриване на скреч зоната от скреч картата, веднага
ще разберат дали печелят една от наградите, посочени в т. 6.1 по-долу.
5.2. Всеки участник има право на многократно участие в КАМПАНИЯТА.
Служителят на каса в съответния търговски обект маркира касовата
бележка, срещу която е дадена съответната полагаща се скреч карта със
знак Х и/или негов подпис. Касова бележка, върху която е поставен знак Х /
подпис, не може да бъде използвана повторно за получаване на нова/и
скреч карта/и.

6. Награди
6.1. Наградите в КАМПАНИЯТА са следните:
– 4000бр. продукти с марка GOLDEN ROSE ®
– 1100бр. брандирани козметични несесера GOLDEN ROSE ®
– 100бр. златни медальона с форма на роза.

6.2. Наградите в КАМПАНИЯТА са разпределени в търговските обекти,
участващи в КАМПАНИЯТА.
6.3. Наградите се раздават на случаен принцип, в зависимост от
наличността в съответния участващ обект.
6.4. Получаване на наградите:
6.4.1. При спечелване на награда „ПРОДУКТ“ или „НЕСЕСЕР“, то наградата
се получава веднага от обекта, в който са участвали, срещу показване на
печелившата/ите скреч карта/и и касова бележка за извършена покупка.
6.4.2. При спечелване на награда „ЗЛАТНА ВИСУЛКА“, Участникът е
необходимо да се свърже с ОРГАНИЗАТОРА, за да получи указания, как да
си вземе наградата. Спечелилият участник е длъжен да пази касовата
бележка и печелившата скреч карта.
6.5. В случай че скреч картите бъдат изчерпани преди края на
КАМПАНИЯТА, а именно 30.04.2020 г., в някой или във всички търговски
обекти, участващи в КАМПАНИЯТА, то тя (КАМПАНИЯТА) ще бъде
прекратена от Организатора предсрочно за съответния обект/и.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ