ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 8 ваучера по 99 лева от Caffeteria

Спечелете 8 ваучера по 99 лева от Caffeteria

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
“НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ 2020 – СПЕЧЕЛИ, ДОКАТО ПИЕШ КАФЕ!”

Раздел 1. Организатор на кампанията и официални правила

Промоционалната кампания “Национална потребителска кампания 2020 –Спечели, докато пиеш кафе!  („Кампанията“)  се организира и провежда от агенция “Ню Джен Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204227378 с адрес гр. София, ул. Велизар Велков 20 („Организатор“)

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес cafeteria.bg/oficialni-pravila през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта cafeteria.bg/oficialni-pravila

Раздел 2. Територия на Кампанията

Кампанията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Кампанията

Кампанията ще бъде проведена на 2 отделни периода:

  1. Период 1 – от 27.03 – до 27.04.2020г.
  2. Период 2 – от 28.04 – до 22.05.2020г.

За всеки отделен период, ще бъдат раздавани различни награди, описани по-долу в раздел 5.

Раздел 4. Право на участие

В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, направили поръчка  чрез модула за регистрация и поръчка на cafeteria.bg на стойност по-голяма от 20 лв., независимо от вида продукт/и

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Кампанията.

Раздел 5. Механизъм на кампанията

Всички лица,  навършили 18 години, направили поръчка  чрез модула за регистрация и поръчка на cafeteria.bg на стойност по-голяма от 20 лв., независимо от вида продукт/и  участват в тегленията за месечна награда – 1 от общо 4 на брой награди за всеки един от месеците/периодите на Кампанията.

Избирането на печелившите („Печеливш/и“) и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

НАГРАДИ

  1. НАГРАДИ – Период 1 – от 27.03 – до 27.04.2020г.

Седмични награди:

Всички лица,  навършили 18 години, направили поръчка  чрез модула за регистрация и поръчка на cafeteria.bg на стойност по-голяма от 20 лв., независимо от вида продукт/и –  ваучер за кафе продукти на стойност 99 лв. важащ за online магазина на cafetertia.bg ще бъдат раздадени общо 4 на брой за всеки един от периодите или общо 8 на брой за двата периода на кампанията!

  1. НАГРАДИ – Период 2 – от 28.04 – до 22.05.2020г.

Седмични награди:

Всички лица,  навършили 18 години, направили поръчка  чрез модула за регистрация и поръчка на cafeteria.bg на стойност по-голяма от 20 лв., независимо от вида продукт/и –  ваучер за кафе продукти на стойност 99 лв. важащ за online магазина на cafetertia.bg ще бъдат раздадени общо 4 на брой за всеки един от периодите или общо 8 на брой за двата периода на кампанията!

Всеки Участник има правото на неограничен брой покупки за двата периода на кампанията, като с всяка една покупка, независимо в рамките на кой от двата периода е направена, той има право да участва в тегленията и за двата периода на кампанията.

Общи положения:

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посочените имена, телефонен номер и  имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес или телефонен номер, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Участник.

При завършване на регистрацията/покупката Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Кампанията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието за целите на директния маркетинг.

Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до интернет страницата – cafeteria.bg и възможността за регистрация/покупка за участие в Кампанията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията, доколкото не може да им бъде вменена вина за загубата.

Регистрациите/Покупките, направени в даден период, участват в тегленията на награди и за двата периода на кампанията.

Раздел 6. Определяне на Печелившите

Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип в присъствието на нотариус.

Промоционалните периоди и датите за тегленията на месечни награди са както следва:

  1. Период 1 – от 27.03 – до 27.04.2020г. – Дати на теглене – 03.04.2020г.; 10.04.2020г.; 17.04.2020г.; 24.04.2020г.
  2. Период 2 – от 28.04 – до 22.05.2020г. – Дата на теглене – 01.05.2020г.; 08.05.2020г.; 15.05.2020г.; 22.05.2020г.

 

Освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 5 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит, за да получи наградата си.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

Всички месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на коректен адрес за доставка на наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ