ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 кашона снай-новият чипс на Ядки Гривас

Спечелете 20 кашона снай-новият чипс на Ядки Гривас

Официални правила на играта “КАКВА Е ФОРМАТА НА ОЩЕ ПО-НОВИЯ ЧИПС НА ГРИВАС? ”

1. Общи разпоредби:

Чл. 1.1.Настоящата онлайн активност „ФОРМАТА НА ОЩЕ ПО-НОВИЯ ЧИПС”, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от “Оргеник Фууд” ЕООД гр. София, бул Васил Левски 4, BG202053345 МОЛ: Илиан Миков, наричано за краткост „Организатор“

Чл. 1.2.Играта се организира и провежда на уеб страницата на Ядки Гривас – www.grivas.bg за периода от 14:00 часа на дата 01.04.2020 г. до 20:00 часа на дата 07.04.2020 г.

Чл. 1.3.Участвайки в „Играта“, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби, като всеки един от участниците декларира, че преди изпращане на отговoр по смисъла на чл. 3.2 се е запознал със съдържанието на общите условия и ги е приел.

Чл. 1.4.Всеки участник може да участва само с един валиден e-mail. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност или са създали фалшиви e-mail-и с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелване на награда. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно едностранно да дисквалифицира участници без допълнително уведомление.

Чл. 1.5.Играта се организира и провежда на български език и Организаторът не носи отговорност за грешен превод или тълкуване на нейните правила и условия.

2. Право за участие в играта:

Чл. 2.1.

В играта нямат право да участват:

а) Служителите на “Оргеник Фууд” ЕООД и членовете на техните семейства;

б) Юридически лица или организации

3. Механизъм на играта:

Чл. 3.1.Участие в настоящата игра може да регистрира всеки потребител, който изпълни условието да отговори в обозначеното поле на въпроса – „Какава е формата на още по-новия чипс на Гривас?“ и остави своя е-mail и телефон за корспонденция.

Чл. 3.2.Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието от чл. 3.1

Чл. 3.3. Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“,.

Чл. 3.4. За успешно регистриран участник се счита този потребител, който отговоря на условията по чл. 3.2 от настоящите общи условия, и при положение, че за този потребител не са налице ограниченията по чл. 2.1.

Чл. 3.5.След изтичане на предварително обявения период на „Играта“ между всички участници, изпълнили условието на чл. 3.4., на произволен принцип ще бъдат изтеглени 20 (двадесет) печеливши, като на всеки един от печелившите ще бъде предоставена съответната спечелена от него награда в чл. 4.2. Предоставянето на спечелените награди на печелившите участници ще се извърши при условията на чл. 4.4

Чл. 3.6.Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 15:30 ч. на 08.04.2020г. във Фейсбук/Facebook страницата на Организатора (https://www.facebook.com/GrivasNuts). На всеки от тях ще бъде изпратен e-mail, в който се оповестява тяхната печалба.

Чл. 3.7.Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия-пост, в която ще се съдържат: име и фамилия на потребителите, съгласно описания по-горе механизъм.

4. Награди:

Чл. 4.1.Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организатора спечелената от него награда, посочени в чл. 4.2 от настоящите общи условия.

Чл. 4.1.2.Наградите по чл. 4.2 ще бъдат изпратени на печелившите по спедитор.

Чл. 4.2.Наградата в „Играта“ е кашон с още по-новия чипс на Ядки Гривас.

Чл. 4.3.Спечелената наградата не може да бъде заменяна. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

Чл. 4.4.За да получи Наградата обявеният за печеливш участник трябва да изпрати на Организатора по e-mail: три имена, телефон за контакт и адрес за получаване.

Чл. 4.5.Участник, спечелил награда по чл. 4.2, който не се е свързал с Организатора при условията на чл. 4.4 и не е потърсил същата в срок от 1 (един) ден, считано от датата на обявяване на разкриващата визия с печеливши участници, губи правото да я получи.

Чл. 4.6.При настъпване на хипотезата по чл. 4.5 Организаторът избира на случаен принцип нов печеливш, участвал и отговарящ на условията за участие в играта. Обявяването на новия печеливш се извършва при условията на чл. 3.6 в срок не по-късно от 1 ден след изтичане срока на играта.

Чл. 4.7.В случай, че участник ненавършил 18 години спечели описаната в т.4.2. награда, задължително уведомява родител или настойник, а връчването на наградата се извършва чрез родител или настойник.

5. Права и задължения на Организатора:

Чл. 5.1.Организаторът има право да не се ангажира с кореспонденция с непечеливши участници.

Чл. 5.2. Организаторът има право да дисквалифицира участници по правилата на настоящите общи условия без допълнително уведомление.

Чл. 5.4. Организаторът има право да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ