ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 1 000 куфара, 4 000 плажни задъри, 5 000 плажни хавлии и 990 хиляди кена Ариана

Спечелете 1 000 куфара, 4 000 плажни задъри, 5 000 плажни хавлии и 990 хиляди кена Ариана

Играта продължава до 31 юли 2020 г.

Официални правила на промоцията „Ариана Национална Консуматорска промоция
2020“

Раздел I. ОБЩИ ПРАВИЛА
1. Промоцията „Ариана Национална Консуматорска промоция 2020“ (наричана за
краткост по-долу Промоцията) се организира от „Загорка” АД (наричано за краткост подолу Организатор).
2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за
участниците в Промоцията, и са публикувани на електронната страница на Организатора
– https://ariana.bg/promo.
3. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила,
като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на https://ariana.bg/promo
4. Участник в Промоцията може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на
стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията
нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните
семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването, на което и да е от действията за
участие в Промоцията, участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат
настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички
действия във връзка с участието си.
5. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник
от Промоцията, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие,
посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията.
6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността
за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и
методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При
установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат
до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да
дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/
получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
7. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
8. Промоцията започва в 00:00:00 часа на 01.04.2020 г. и приключва в 23:59:59 часа на
31.05.2020 г. или до изчерпване на промоционалните опаковки на пазара, което от двете
обстоятелства настъпи първо.
9. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това
на https://ariana.bg/promo, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби,
нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на
прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ
10. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са общо 1 000 000, от
които:
– 990 000 броя кена Ариана 0.5л.
– 1000 броя куфари
– 4000 броя плажни чадъри
– 5000 броя плажни кърпи.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
11. Участието в Промоцията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на
Организатора.
12. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е
необходимо:
12.1. Да закупи Ариана кен 0.5л с промоционален дизайн или стъклена бутилка Ариана
0.5л с промоционален етикет. В Промоцията не участва промоционален пакет „Ариана
5+1 пивки истории за споделяне“, състоящ се от 6 бр. Ариана кен 0.5л.
12.2. Да провери символа под капачката на бутилката или езичето на кена.
12.3. В случай че символът под капачката на стъклената бутилка или езичето на кена е
„Печелиш кен Ариана“ или „Печелиш кен“, да посети https://ariana.bg/promo, където може
да види центровете, от които да получи наградата си срещу предаване на капачката на
бутилката или езичето на кена.
12.4. В случай че символът под капачката на стъклената бутилка или езичето на кена е
„Печелиш плажен чадър“, „Печелиш чадър“, „Печелиш куфар“, „Печелиш плажна кърпа“
или „Печелиш кърпа“, да се обади на тел: 0800 11 330 и да регистрира наградата си на
безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД.

РАЗДЕЛ IV. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
13.1. Капачките на стъклена бутилка Ариана 0.5л, под които има изписано „Печелиш кен
Ариана“, печелят 1 брой кен Ариана 0.5л. Езичетата на кеновете, под които има
изписано „Печелиш кен“, печелят 1 брой кен Ариана 0.5л.
13.2. Капачките на стъклената бутилка, под които има изписано „Печелиш куфар“,
печелят 1 брой куфар с размер 41x24x57.5 см. Езичетата на кеновете, под които има
изписано „Печелиш куфар“, печелят 1 брой куфар с размер 41x24x57.5 см.
13.3. Капачките на стъклената бутилка, под които има изписано „Печелиш плажен
чадър“, печелят 1 брой плажен чадър. Езичетата на кеновете, под които има изписано
„Печелиш чадър“, печелят 1 брой плажен чадър.
13.4. Капачките на стъклената бутилка, под които има изписано „Печелиш плажна
кърпа“, печелят 1 брой плажна кърпа с размер 140×70 см. Езичетата на кеновете, под
които има изписано „Печелиш кърпа“, печелят 1 брой плажна кърпа с размер 140×70 см.
13.5. Участниците в Промоцията могат да разменят за наградa кен Ариана 0.5л.
печеливши капачки и/или езичета в Награден център, включен в списъка с Наградните
центрове, обявен на https://ariana.bg/promo. В случай че наличностите в търговските
обекти не достигат, спечелилите могат да потърсят наградите си в друг обект, обозначен
със стикер Награден център. Списъкът с Наградните центрове, обявен на https://ariana.bg/
promo, може да бъде променян.
13.6. Участниците в Промоцията могат да разменят за награда куфар, плажен чадър и/
или плажна кърпа капачки и/или езичета в офис на куриерска компания Спиди
(изключение до адрес ще има само в случаите, в които няма офис на Спиди в
съответното населено място), след като предварително са се обадили и регистрирали
наградата си на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД – тел: 0800 11 330.

РАЗДЕЛ V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
14. Кеновете Ариана 0.5л могат да се вземат от посочените на https://ariana.bg/promo
наградни центрове в срок до 31.07.2020 г.
15. Куфарите, плажните чадъри и плажните кърпи могат да се получават от офис на
куриерска компания Спиди (изключение до адрес ще има само в случаите, в които няма
офис на Спиди в съответното населено място) срещу печеливша капачка от стъклена
бутилка Ариана 0.5л и/или езиче от кен Ариана 0.5л в срок до 31.07.2020 г.
16. Ако спечелилият участник не потърси своя кен Ариана 0.5л, куфар, плажен чадър
или плажна кърпа в посочениия в т. 14 и т. 15 срок, той губи правото да получи
наградата си.
17. При получаване на всяка от наградите и съмнения от страна на предоставящия я,
дали печелившият е пълнолетен, той следва да може да докажe това чрез представяне
на документ за самоличност.
18. В случай че представител на Награден център или служител на куриерска компания
Спиди откаже предаването на награда, въпреки надлежно представена печеливша
капачка/ езиче на кен, спечелилият участник следва да уведоми за това Организатора
чрез обаждане на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД – тел: 0800 11 330 с
цел да му бъде оказано съдействие. Участникът следва да предостави конкретна
информация – дата, адрес на Наградния център, допълнителна информация, както и
координати за контакт.
19. След 31.05.2020 г. промоционални опаковки може да се предлагат на пазара в Р.
България до изчерпване на наличните количествата, като Организаторът има
задължение по предоставянето на награди до 31.07.2020 г. по смисъла на т.14 и т.15.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

  • nikade ne vi vzemat kapachkite

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ