ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три детски палатки от ИКЕА

Спечелете три детски палатки от ИКЕА
Играта продължава до 5 април 2020 г.
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ДЕЦА ВКЪЩИ“
1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „ИКЕА деца вкъщи“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.
1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата https://www.facebook.com/ikeabulgaria/notes/ за периода на провеждане на Играта.
1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
1.4. Настоящите правила влизат в сила на 27 март 2020 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата https://www.facebook.com/ikeabulgaria/notes/. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.
1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.
1.6. Играта предоставя възможност за получаването на 3 броя детска палатка CIRKUSTALT https://www.ikea.bg/products/baby-children/children-3-7/toys-play/children-tent-toys/cirkustalt-detska-palatka/80342052 Механизмът на спечелването на наградата е описан в Раздел 5 от настоящите правила. Организаторът си запазва правото да променя наградата и да предостави различна от посочената с равностойно качество, в случай на липса на наличност.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организатор на Играта е „Хаус Маркет България” АД, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, ул. „Околовръстен път“ № 216 (наричан по-долу за краткост „Организатор“).
2.2. Играта се организира и провежда от Организатора със съдействието на рекламната агенция „Смартс“ ООД, ЕИК 200087142. (наричан по-долу за краткост „Агенцията“).
2.3. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Играта се провежда в периода от 27.03.2020 г. до 05.04.2020 г., включително. В рамките на този период, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.
3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет страницата https://www.instagram.com/ikeabulgaria/
РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което:
4.2.1. Има валиден Instagram акаунт. С участието си и предоставяне на снимка съгласно предвидените условия, участникът се съгласява снимката му да бъде публикувана от Организатора на интернет страницата на Организатора в Instagram https://www.instagram.com/ikeabulgaria/.
4.2.2. До 05.04.2020г. да заснеме и качи снимка от детски кът в дома си в собствения си профил или като Story във Instagram с хаштаг #децавкъщи 4.2.3. Качената снимка трябва да е качена като публична и да няма ограничения за видимост
4.3. С публикуване на снимка в Instagram с хаштаг #децавкъщи по смисъла на точка 4.2., участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
5.1. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил (акаунт) в интернет сайта www.instagram.com и отговаря на изискванията за участие в Играта. 5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.
5.3. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Instagram акаунт.
5.4. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Instagram . Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Instagram.
5.5. С публикуване на снимка в Instagram с хаштаг #децавкъщипо смисъла на точка 4.2. и с приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.
5.6. Всички награди от Промоционалната кампания ще бъдат раздадени в 1 теглене, което ще се проведе на 10 април 2020г.
5.7. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като например да използват несъществуващи/фалшиви Instagram акаунти, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, и др.
5.8. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.7 или раздел 6, ще бъде дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет страницата https://www.instagram.com/ikeabulgaria/ може да бъде прекратен по преценка на Организатора.
5.9. Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите на Организатора и на лицата, определени да извършват интернет-поддръжка, администрация и модерация на Играта.
5.10. Печелившите ще бъдат определени чрез специализиран софтуер чрез теглене на случаен принцип, в централния офис на Организатора. Резултатите от тегленето, както и печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора. Печеливш Участник от един период не участва в тегленето в следващи периоди.
5.11. Участникът, спечелил награда от Играта, се обявява на интернет страницата на Играта https://www.instagram.com/ikeabulgaria/ с името и, което използва в Instagram акаунта си.
РАЗДЕЛ 6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СНИМКИТЕ
6.1. Организаторът си запазва правото да не допуска до участие снимки, които не отговарят на условията на Играта или съдържат послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което: – е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави; – е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани; – е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора, Агенцията или което и да е трето лице; – съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; – пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; – проповядва агресивна или недемократична идеология; – нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна; – се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация; – нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други; – противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.
6.2. Снимки, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска до участие в Играта участници, чиито снимки противоречат на настоящите правила. С публикуването на снимки в Играта всеки участник декларира, че всички авторски и сродни на авторското права върху изображението или съдържащите се в него произведения са уредени по начин, позволяващ на участника да използва снимката, да я публикува в интернет, както и да предоставя разрешение на Организатора да я използва. Организаторът и Агенцията не носят каквато и да отговорност по отношение на претенции на трети страни във връзка с нарушени права на интелектуална собственост. С публикуването на снимка участникът се съгласява и предоставя правото на Организатора да публикува снимката във Instagram страницата – https://www.instagram.com/ikeabulgaria/.
РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
7.1. Участницитe, определен за печеливши в Играта, следва в срок от 10 дни да изпрати лично съобщение на официалната фен страница на ИКЕА България във Instagram https://www.instagram.com/ikeabulgaria/ с трите си имена по лична карта и актуален телефон за контакти, за да потвърди своята награда.
7.2. В случай, че в срока по т. 7.1. избраният за победител участник не изпрати лично съобщение, счита се, че участникът се отказва от наградата си и Организаторът има право на негово място да определи нов участник, който да получи съответната награда.
7.3. Печелившият получава наградата си лично от сектор „Обслужване на клиенти“ в магазин ИКЕА на адрес гр. София 1756, ул. „Околовръстен път“ № 216 в срок от 20 (двадесет) дни от предоставянето на данните по т. 7.1 срещу представяне на документ за самоличност, съотвсетстващ на данните по т. 7.1.
7.4. Печелившият може да получи наградата си по куриер за негова сметка, при заявено от него желание. В този случай избраният да получи награда участник следва да изпрати лично съобщение на официалната фен страница на ИКЕА България във Instagram с трите си имена, адрес за доставка и актуален телефон за контакти в срок от 20 (двадесет) дни от предоставянето на данните по т. 7.1.
7.5. За получаването на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Наградата се получават лично от участника, избран да получи награда, срещу представяне на лична карта. „Хаус Маркет България” АД има право да провери дали самоличността от личната карта съвпада с данните по т.
7.1. 7.6. В случай, че участникът, избран да получи награда, не потърси наградата си в срока по т. 7.3. или
7.4., счита се, че участникът се отказва от правото си да получи наградата.
7.7. Наградата може да бъде получена и от трето лице, различно от печелившия, само срещу представено изрично нотариално заверено пълномощно.
7.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, точки по карта IKEA Family, както и срещу услуги.
7.9. Организаторът не носи отговорност за дефекти или забавяне при предоставянето и/или получаването на наградата по вина на куриерската служба. В такива случаи участникът е длъжен да поиска от Организатора информация за куриерската служба на Организатора и да се обърне директно към нея.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ