ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете хлебопекарна Tefal

Спечелете хлебопекарна Tefal

1. Организатор на Играта
1.1. Организатор на Кампанията „Спечели хлебопекарна за Великден“
(наричана по-долу „Играта“) е Кеш Кредит Мобайл ЕАД, с ЕИК 202376220,
действащ като кредитен посредник само на един кредитор, наричан по-долу
ОРГАНИЗАТОРЪТ.
1.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат
достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата:
https://www.facebook.com/cashcredit.bg/.
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните
правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване
на Facebook страницата: https://www.facebook.com/cashcredit.bg/.
1.4. Изпълнител на Играта е „М3“ EООД, ЕИК 831244754, със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 60В, ет. 1
(„Изпълнител“).
1.5. Кампанията ще бъде проведена съгласно определените в настоящите
правила (наричани по-долу ПРАВИЛАТА), представляващи част от „Общи
правила за участие в програма за лоялни клиенти „Cash Club“.

2. Територия и период на провеждане на Играта
2.1. Играта се организира и провежда на територията на България.
Играта стартира в петък на 17.04.2020 г. от 10:00 часа (българско време) и
ще продължи до 21.04.2020г., 12:00 часа (българско време).

3. Право на участие
3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице с постоянен адрес
в България.
3.2. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18
години.
3.3. В Играта могат да участват физически лица, които са извършили
валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com.
Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и
правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.
3.4. В Играта нямат право да участват служителите на Кеш Кредит и „М3“
ЕООД, както и техни роднини по права линия и по съребрена линия до
трета степен.
3.5. Участието в Играта не е обвързано с покупка.

4. Механизъм за участие в Играта
4.1. Всеки желаещ може да се включи в Играта, като в периода, посочен в т.
2., сподели снимка и #НЕЩОЗАТЕБ като коментар към публикацията на
играта на Facebook страницата https://www.facebook.com/cashcredit.bg/.
4.2. Всеки индивидуален Участник участва еднократно в томболата,
независимо от броя на коментарите, които е публикувал.
4.3. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа
нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът
си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от
участниците съдържание на Facebook страницата
https://www.facebook.com/cashcredit.bg/. Администраторът от страна на
Организатора има правото да сваля от Facebook страницата
https://www.facebook.com/cashcredit.bg/всеки коментар, отговор, изображение и
др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания.

5. Награди и механизъм за определяне на печелившите участници
5.1. В Играта ще бъде изтеглен един победител.
5.2. Печелившият участник ще получи хлебопекарна „Tefal Pain Тresors
Model Serie B14A “.
5.3.Печелившият участник ще бъде изтеглени на случаен принцип измежду
всички участници, по реда и при условията на тези Правила в срока на
провеждането на Играта, до 21.04.2020 г. до 12:00 часа на обяд, българско
време.
За тази цел, Изпълнителят ще използва специализиран компютърен
софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички потребители, които са се
регистрирали за участие по реда на тези Правила.
5.5. Победителят ще бъде обявен на Facebook страницата
https://www.facebook.com/cashcredit.bg/до 13:00 часа на 21.04.2020 г. (българско
време) чрез изписване на името и фамилията, които е посочил в своя
профил във Facebook, с които е коментирал под публикацията за участие в
Играта.

6. Получаване на наградата
6.1. В срок до 5 (пет) работни дни от обявяването на печелившия участник,
съгласно т. 5.4. от Правилата, той трябва да изпрати потвърждение за
получаване на наградата под формата на лично съобщение на Facebook
страницата https://www.facebook.com/cashcredit.bg/, съдържащо три имена/три
имена на лицето, което ще получи наградата, телефон за връзка и точен
адрес.
6.2. Наградата ще бъде изпратена чрез куриер за сметка на Организатора до
предоставения от участника адрес, съгласно т. 6.1.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ