ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 награди по 500 лева и 20 000 награди по 50 лева от Visa

Спечелете 20 награди по 500 лева и 20 000 награди по 50 лева от Visa

Официални правила на промоцията “Използвай Visa при плащане на хранителни стоки”

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоционалната кампания “Използвай Visa при плащане на хранителни стоки ” („Промоцията“) се организира и провежда от Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Организатор”).

Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес visabg.com през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта: visabg.com

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези официалните правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Териториален обхват на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България в търговски обекти, класифицирани като магазини за хранителни стоки и онлайн магазини за хранителни стоки.

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 15 април и ще продължи до 15 юни 2020 г.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa, издадени преди началната дата на Промоцията (15 април 2020 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти“):

 • Алианц Банк България
 • Банка ДСК
 • Българо-Американска Кредитна Банка
 • Бяла Карта
 • Експресбанк
 • Инвестбанк АД
 • Обединена Българска Банка
 • ПроКредит банк
 • Първа инвестиционна банка
 • Райфайзенбанк България
 • Тексим Банк
 • УниКредит Булбанк
 • Централна Кооперативна Банка
 • Юробанк България АД
 • Айкарт

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества, както и други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Раздел 5. Механизъм на промоцията

В промоцията могат да участват всички лица, притежатели на Участващи карти, с които в рамките на Промоцията са били извършени плащания на храни и стоки от първа необходимост на стойност от минимум 30 лева в търговски обекти, класифицирани като магазини за хранителни стоки („Допустими Участници“).

Всяко валидно плащане в рамките на промоцията дава право на едно участие в тегленето на награди за месечния период, в рамките на който е извършено плащането. Всеки Допустим Участник може да участва в месечно теглене неограничен брой пъти, стига да направи в съответния месечен период съответния брой различни валидни плащания. Плащанията, направени през даден месечен период, участват в тегленето на награди само за съответния месечен период.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България, класифицирани като магазини за хранителни стоки и на интернет сайтове за хранителни стоки, оперирани от търговци със седалище в Република България.

В Промоцията не могат да участват:

 • Плащания, направени в търговски обекти в България и на интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище в Република България, които не са класифицирани като магазини/онлайн магазини за хранителни стоки.
 • Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище извън България.
 • Плащания в обекти извън територията на Република България.
 • Трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой.
 • Плащания с карти Visa, издадени от организация, неучастваща в Промоцията.
 • Трансакции, направени с карти, издадени след началото на Промоцията (15 април 2020 г.).

Раздел 6. Описание на наградите

За всеки месечен период в рамките на Промоцията (общо 2 месечни периода) се теглят следните награди измежду всички участници, направили поне 1 валидно плащане през съответния месечен период:

 • 10 000 награди от 50 лева.
 • 10 награди от 1000 лева.

Раздел 7. Определяне на печелившите

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши.

Промоционалните месечни периоди и датите за тегленията на награди са както следва:

 • Месечен период 1: 15 април – 14 май 2020 г. (теглене на 21 май 2020 г.).
 • Месечен период 2: 15 май – 15 юни 2020 г. (теглене на 18 юни 2020 г.).

Всяка спечелена награда ще бъде преведена директно към картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на съответното печелившо плащане по следния график:

 • За месечен период 1 – в периода между 8 и 14 юни 2020 г.
 • За месечен период 2 – в периода между 6 и 12 юли 2020 г.

Участниците разбират и се съгласяват, че Организаторът няма да търси други начини за предоставяне на наградата, различни от директно плащане към картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на съответното печелившо плащане. С приемане на тези условия Участниците в промоцията се съгласяват, че картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на съответното печелившо плащане следва да е активна и валидна към момента на получаване на наградата. Ако сметката е закрита или блокирана (неактивна) Печелившият губи правото да получи наградата.

Всеки Печеливш, физическо лице, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ сумата на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.info или по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10 ч. и 18 ч. Горещата линия ще бъде активна до 30 юни 2020 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ