ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три двойни самолетни билети и 6 000 възглавнички за път от Western Union

Спечелете три двойни самолетни билети и 6 000 възглавнички за път от Western Union

Официални правила на промоционалната кампания „Спечели с Western Union и Пощенска банка – Март 01, 2020 г. – Юни 01, 2020 г.”

 1. Предмет

Настоящите официални правила („Правилата“) определят реда и условията за провеждане на промоционалната кампания “Спечели с Western Union и Пощенска банка – Март 01, 2020 г. –  Юни 01, 2020 ” („Промоцията“) и уреждат отношенията между Организатора и физическите лица, участници в Промоцията.

 1. Организатор на Промоцията

Промоцията се организира и провежда от „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, бул. „Околовръстен път“ № 260 („Банката“, „Организатор“).

 1. Срок и територия на провеждане на Промоцията

3.1. Промоцията се провежда в периода от Март 01, 2020 г. –  Юни 01, 2020 . включително.(“Период на провеждане“);

3.2. Промоцията се провежда във всички офиси на Банката, както и в офиси на под-агенти на Western Union от агентската мрежа на Банката, на територията на Република България.

 1. Участници в Промоцията

В Промоцията имат право да участват всички физически лица на възраст над 18 години вкл., които имат обичайно местопребиваване на територията на Република България („Участници“). Служители на Организатора и на Western Union, както и съпрузите, роднините по права линия без ограничения и други членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

 1. Механизъм на Промоцията

5.1. Клиент, отговарящ на посочените в т. 4 критерии, който нареди Western Union паричен превод за България или за чужбина, за сума над 100 /сто/ лева или над 50 /петдесет/ евро, в офис на Банката или в офис на под-агент на Western Union от агентската мрежа на Банката, в Периода на провеждане на Промоцията, получава от служител на Банката или на съответния под-агент скреч карта.

5.2. Скреч картата по т.5.1. може да съдържа един от следните надписи:
а/„Опитай пак“
или
б/„Честито. Печелиш рекламна възглавничка за път.“

5.3. Участникът следва да отвори на място получената по т.5.1. скреч карта, за да узнае дали печели наградата по т.6.1.1. или не.

5.4. Всяка скреч-карта, независимо от надписа по т. 5.2, съдържа уникален 10-символен код. Всеки участник, който е извършил превод по т.5.1. и е регистрирал успешно 10-символния код, , има право да участва в тегленето на наградите по т.6.1.2.

5.5. Регистрирането на 10-символния код по т.5.4 става на следния интернет адрес: http://westernunionnagradi.bg/ („Сайта“), като Участникът въведе следните данни:

 • Име и фамилия;
 • Телефон;
 • Уникален код;

5.6. Всеки Участник има право да регистрира неограничен брой кодове.

5.7. (Изм., в сила от 02.04.2020 г.) Тегленето на наградите по т.6.1.2. ще се проведе на 02.06.2020 г., в Централата на банката, в присъствието на нотариус.

5.8. Победителите по т.5.7. ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

5.9. (Изм., в сила от 02.04.2020 г.) При тегленето на наградите по т.5.7, , ще бъдат изтеглени и по 3 /трима/ бр. резервни участници, които ще имат правото да получат съответната награда при условията на т.7.4.

5.10. (Изм., в сила от 02.04.2020 г.) В срок до 24 часа след теглененето на наградите по т.5.7., на Сайта на промоцията, както и на сайта на банката, посочени в т.9.1., ще бъдат обявени имената на изтеглените участници, които печелят награда от Промоцията. Допълнително данните ще бъдат публикувани и на страницата на Банката във Фейсбук.

5.11. Информация относно наградите и победителите по т.5.7 ще бъдат достъпни за един месец след приключване на Промоцията на съответните интернет сайтове, посочени в т.5.10, като изрично се посочи името и датата на Промоцията.

5.12. Участниците, които не отговарят изцяло на условията за участие в Промоцията ще бъдат отстранени от участие.

 1. Описание на наградите

6.1. В настоящата Промоция ще се раздават следните награди:

 • 6 000 бр. рекламни възглавнички за път
 • 3 /три/ бр. награди, които представляват двупосочни самолетни билети за двама, до дестинация по избор на печелившия. Всяка една от наградите е на обща стойност до левовата равностойност на 250 EUR (488.95 лева);

6.2. Наградите не могат да се променят или заменят с друга награда, не могат да бъдат заменени с паричните им еквиваленти, наградите не се възстановяват и не могат да се прехвърлят. Организаторът си запазва правото да замени наградите (или част от тях) с награда (или награди) с еквивалентна или по-висока парична стойност, ако това е необходимо поради причини извън неговия контрол, като предварително уведоми за това участниците, чрез публикуване на промяна в настоящите правила, на Сайта.

6.3. Организаторът декларира и внася дължимия данък във връзка с облагаемите предметни награди по т.6.1.2, по реда и в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ