ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 комплекта с Бочко продукти за разходка

Спечелете 10 комплекта с Бочко продукти за разходка

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА. СЪЩНОСТ НА ИГРАТА.

  • Кампания „С Бочко на открито ”, наричана по-долу „Играта“ и/или „Кампанията“ се възлага от „ЛАВЕНА“ АД, ЕИК 837066835, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, Индустриална зона, ПК 114, e-mail: office@lavena.bgи „ЛАВЕНА МЪРЧАНДАЙЗИНГ“ ЕООД, ЕИК 200760724, със седалище и адрес на управление в София, 1407, ул. „Златен рог“ 20-22, електронна поща: office@lavenamе.com. Двете дружества, наричани по-долу за краткост „Възложители” работят съвместно с с АНСАРА МЕДИЯ ООД ЕИК 201063386 със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, Тракия 144, e-mail: info@ansaramedia.com наричан по-долу накратко Изпълнител. Възложителите възлагат на Изпълнителя провеждането на настоящата промоционална кампания в съответствие с тези Официални правила, което е прието от Изпълнителя и е предмет на договорни отношения между страните. Когато в контекста на Официалните правила се визират заедно Възложителите и Изпълнителят, те се наричат по – долу общо „Организатори“.
  • Изпълнителят, ще създаде страница на Кампанията в интернет на адрес https://www.bochko.bg/sigurna-zashtita-s-bochko/ , ще събере и обработи регистрациите на участниците в нея и ще осигури теглене и публикуване на наградите на създадения адрес.
  • Същност на играта – Кампанията „С Бочко на открито“ или тук наричаната Игра, се осъществява единствено в интернет на адрес https://www.bochko.bg/sigurna-zashtita-s-bochko/, състояща се в регистриране на физическо лице по описания по – долу начин с цел спечелване на награда. Наградите представляват: Бочко „Комплект за разходки“. Стойността на един комплект е до 20 лв.
  • Участниците се информират за Кампанията с текстовете на страницата на Бочко bg, Facebook страницата www.facebook.com/bochko.bgи публикуваните настоящи Правила за участие. Всеки, който желае да участва може да се регистрира, ако отговаря на условията и предостави информирано, доброволно и изрично съгласие за съответна информация, описана по-долу.

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ

2.1. Периодът на участие в Кампанията е разделен на два етапа, категоризирани по конкретен начин, както следва:

I Етап Продукти против насекоми ще се проведе от 08:00ч. на 11 май до 00:00ч. на 24 май 2020г. включително, когато участниците ще се регистрират за томбола в етап 1.

Печелившите от Етап 1 се обявяват на 27 май 2020г.

II Етап Слънцезащитни продукти, ще се проведе от 08:00ч. на 01 юни до 00:00ч. на 14 юни 2020г. включително, когато участниците ще се регистрират за томбола в етап 2.

Печелившите от Етап 2 се обявяват на 17 юни 2020г.

ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.

3.2. В Кампанията нямат право да участват:

3.2.1. малолетни и непълнолетните лица, лица, поставени под пълно или ограничено запрещение;

3.2.2. служители на Организаторите, както и членове на техните семейства (съпруг/-а, родител/-и, брат/ сестра, деца).

ЧАСТ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Участникът ще посети страницата https://www.bochko.bg/sigurna-zashtita-s-bochko/ След посочване на отговор към зададения въпрос, всеки Участник следва да се регистрира в интернет на адрес https://www.bochko.bg/sigurna-zashtita-s-bochko/ чрез използване на бутон с надпис РЕГИСТРАЦИЯ, като попълни съответни данни и даде изрично съгласие за тяхното събиране, съхраняване и обработване за посочените в Част 10. по-долу цели, както и да даде съгласието си да се включи в Играта. Данните, които следва да се предоставят за регистриране и участие са: две имена, електронен адрес и телефон. За всеки етап, описан по-горе, ще има изведен един въпрос, на които следва да отговори участникът, посочвайки кой от продуктите Бочко отговаря на описанието. Участникът се регистрира, за да участва за спечелването на награда. Участниците, спечелили награда, е необходимо да предоставят следните допълнителни данни:  адрес за доставка. Ако стойността на спечелената награда е над 100 лева без ДДС, от участникът се изисква да предостави и ЕГН.

4.2. Участникът има право да се регистрира само веднъж за всеки от етапите, за да участва в играта за награди. В случай, че Участник направи опит да манипулира по какъвто и да е начин компютърната система на Играта, Организаторите имат правото да го отстранят от участие.

4.3. Регистрацията за участие и самото участие в Играта, както и спечелването и получаването на награди от Играта, не е обвързано с покупка на продуктите на Възложителите от Участниците и/или печелившите участници.

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. В Кампанията ще бъдат раздадени общо 10 награди, както следва:

5.1.1. Етап I: на 26 май 2020г. се теглят 5 печеливши. Печелившите се публикуват на страницата на кампанията на 27 май. Участниците узнават дали печелят след края на съответния етап от кампанията, съгласно описания в т.2.1 период посредством уведомителен имейл от организаторите. До една седмица след публикуването на печелившите, ще бъдат изпратени наградите при условията на Част 7 на посочения от тях адрес за доставка.

5.1.2. Етап II: на 16 юни 2020г. се теглят 5 печеливши. Печелившите се публикуват на страницата на кампанията на 17 юни. Участниците узнават дали печелят след края на съответния етап от кампанията, съгласно описания в т.2.1 период посредством уведомителен имейл от организаторите. До една седмица след публикуването на печелившите, ще бъдат изпратени наградите при условията на Част 7 на посочения от тях адрес за доставка.

на 20 май се теглят 10 печеливши. Печелившите се публикуват на страницата на кампанията. Участниците узнават дали печелят след края на съответния етап от кампанията, съгласно описания в т.2.1 период посредством уведомителен имейл от организаторите. До една седмица след спечелването на наградата, на Печелившите участници ще бъде изпратена наградата при условията на Част 7 на посочения от тях адрес за доставка.

5.2. Стойностите на наградите е до 100 лв. без ДДС. Участниците, които спечелят награда на стойност над 100 лв. без ДДС са задължени на основание Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) да декларират спечелената награда с подаване на годишна данъчна декларация. Печелившите участници нямат право да получат паричната равностойност на наградите.

5.3. Пълният списък с печелившите по т. 5.1.1 и т. 5.1.2 ще бъде обявяван и достъпен на уеб-страницата на кампанията https://www.bochko.bg/sigurna-zashtita-s-bochko/ в секцията Печеливши, като ще бъде изтрит в рамките на 60 дневен срок след приключване на всички етапи от играта. Данните на спечелилите участници ще бъдат обявени по начин, не позволяващ тяхното идентифициране, като ще се посочват само началото на имейл адреса и домейна ще бъде посочен със звездички.

ЧАСТ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите по т. 5.1.1 ит. 5.1.2 ще бъдат изтеглени на случаен принцип между участниците, отговарящи на изискванията за участие в кампанията и попълнили регистрационна форма. Механизмът на теглене се програмира от Изпълнителя в софтуер, който разпределя наградите за периода на кампанията, и на принципа на случайните числа „тегли“ печеливши от целия период на кампанията.

6.2. Всеки Участник, който отговаря на условията, описани в настоящите Официални правила, има право да участва в Играта. Организаторите си запазват правото да не дадат награда на участник по т. 5.1.1. и т. 5.1.2 , който не е попълнил коректно всички полета, които се изискват при регистрация.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ