ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете радио часовник, апарат за кръвно и инфрачервен масажор от Инфлуцид

Спечелете радио часовник, апарат за кръвно и инфрачервен масажор от Инфлуцид

Играта продължава до 12 юни 2020 г.

Условия за провеждане на играта “Стани експерт вирусолог!”
І. ОРГАНИЗАТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИГРАТА.
1. Игрите се провеждат на стената на официалната страница на Инфлуцид и приятели: https://www.facebook.com/influcidbg/
2. Организатор на игрите е „АЛПЕН ФАРМА“ ООД – вносител за България на Инфлуцид и приятели, наричан по-долу за краткост „Организатор“.
3. Изпълнител на игрите e “Диджитъл Вижън” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Граф Игнатиев 13А, ЕИК 201232847, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.
II. ПРЕДМЕТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ.
1. Настоящите условия уреждат правилата за обявяването на играта във Facebook страницата на Организатора. Настоящите правила са задължителни за всички участници в играта и последните се съгласяват с тях всеки път при вземане на участие в играта. Организаторът си запазва правото да променя настоящите условия като за целта публикува известие във Facebook страницата си. При всяка промяна на настоящите условия, всеки участник следва да се съгласи със същата, за да участва в провежданата игра.
2. За да участва в тегленето за наградите, потребителят в Messenger играта, трябва да направи интеракция с някой от рекламните постове във Facebook и да:
· отговори на въпросите, които ще му бъдат изпратени в Messenger;
· задължително е отговарянето на въпросите да става чрез предоставените бутони за отговор, които излизат автоматично под въпросите. В случай, че потребителят е с по-лека версия на Messenger(messenger lite), е вероятно тези бутони да не се визуализират;
· въвеждането на личните данни е задължително условие за включването в томболата за наградите;
· aко потребителят вече е въвел отговор ръчно, трябва да се включи отново в играта или да изтрие отговорите, които е въвел към момента, за да се появят отново автоматичните бутони;
· предостави задължително имейл адрес след изиграването на играта до край, за да може чрез тях Организаторът да се свърже с печелившите участници;
· данните могат да бъдат повторно използвани за изпращане на новини, промоции и др.
3. Играта в Messenger се стартира автоматично чрез някои от рекламните постове.
4. Всички печеливши ще бъдат обявени в официалната страница на Инфлуцид във Facebook.
5. Периодът на провеждане на играта е: 12.05.2020 – 12.06.2020
6. Покупката не е задължително условие за включване в играта.
7. В случай, че дадена игра не е обвързана с покупка, то стойността на наградата няма минимален и/или максимален праг и зависи единствено от всяка конкретна игра.
8. Всички награди, както и конкретните правила, се публикуват Facebook страницата на Организатора при започване на играта или могат да се намерят в раздел “Бележки” на Facebook страницата на Инфлуцид: https://bit.ly/35QqewE
ІII. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.
1. Право на участие във Facebook играта има всяко физическо лице, на възраст над 18 години, с активен профил във Facebook и адрес на територията на България, на който да бъде доставена наградата/наградите. При допълнителни изисквания относно лицата имащи право на участие, то същите се публикуват на Facebook страницата на Организатора в деня на започване на играта, заедно с нейните конкретни условия.
2. Във Facebook играта не могат да участват лица, свързани с Организатора и/или Изпълнителя, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи и др.
3. Допускат се до участие единствено лица, които не използват фалшиви профили, като последното се удостоверява чрез сравнение на името, положено на профила и името на лицето, което е дадено за получаване на наградата.
4. Всеки участник има право да участва в играта по веднъж.
5. Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила.
6. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира всеки участник, който не спазва настоящите Общи условия.
7. Участници, които използват софтуер с цел повече участия в Играта и нарушават механизма й, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото си на участие, така и правото си на спечелена награда, в случай, че са се класирали за такава.
8. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.
IV. НАГРАДИ И ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ.
1. Награди:
1.1 1 x радио часовник с bluetooth
1.2 1 x апарат за кръвно налягане
1.3 1 x инфрачервен масажор
2. Победителите от Facebook играта ще бъдат обявени на 12.06.2020 г. с пост на стената във Facebook страницата на Инфлуцид. Изборът се прави на томболен принцип. Организаторът ще се свърже с победителите чрез лично съобщение във Facebook единствено за целите на играта, с което Участниците изрично се съгласяват.
3. За да получи наградата си, печелившият участник следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес на територията на страната и телефон за връзка и имейл адрес под формата на лично съобщение в страницата на Инфлуцид в срок от 3 дни след уведомяването му [не по-късно от 15.06.2020г.]. Разноските по получаване на наградата са за сметка на Организатора.
4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
5. Наградата/наградите не може да се преотстъпват на лице, различно от печелившия.
6. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява. В такъв случай е възможно да се изтегли втори печеливш, който ще бъде уведомен чрез лично съобщение и обявен в коментар под поста, който обявява предния печеливш.
7. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни за контакт и адрес на доставка, предоставени от спечелилия участник. В такъв случай и ако Организаторът успее да се свърже с печелившия участник, ще пренасочи наградата към правилния адрес на доставка, но допълнителните разноски за пренасочването и получаването, ще са за сметка на Печелившия участник.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ