ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 безплатни месечни сметки от Telenor

Спечелете 100 безплатни месечни сметки от Telenor

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАМПАНИЯТА
„ПЛАТИ СМЕТКАТА СИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО MyTelenor, А СЛЕДВАЩАТА МОЖЕ ДА Е ОТ НАС“

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
„Теленор България” ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район
Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 (наричано по-долу за краткост „Организатор”
или Теленор).

II. ТЕРИТОРИАЛЕН И ЧАСОВИ ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА
Настоящата кампания „Плати сметката си в приложението MyTelenor, а следващата може да е от
нас“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“, се провежда на територията на Република България
според часовата зона за Източна Европа (EET).

III. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията „Плати сметката си в приложението MyTelenor, а следващата може да е от нас“, наричана
по-долу за краткост „Кампанията“, цели да популяризира използването на мобилното приложение
MyTelenor (наричано за краткост „Приложението“) като бърз и надежден канал за самообслужване,
който предоставя възможности на потребителите за плащане на месечни сметки за
мобилни/фиксирани услуги онлайн.

IV. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА
Кампанията ще се проведе в периода от 10:00 часа на 15.05.2020 г. до 23:59 ч. на 14.06.2020 г. (UTC +
3:00)

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
В Кампанията могат да вземат участие частни лица, клиенти на Теленор по абонаментни планове за
мобилни или фиксирани услуги (страни по договор за предоставяне на мобилни/фиксирани услуги от
Теленор), които изпълнят условията, предвидени в настоящите правила, имат инсталирано и
актуализирано мобилното приложение MyTelenor и имат регистрация в него (наричани за краткост
„Участник/ци“). В Кампанията могат да участват частни клиенти по абонаментни планове, когато те се
намират и в роуминг.
За целите на Кампанията всеки Участник в кампанията се идентифицира по мобилния номер, с който
той се е регистрирал в приложението MyTelenor и с който е влязъл в него.
В Кампанията не могат да вземат участие абонати на Теленор, които са юридически лица и са
потребители на електронни съобщителни услуги съгласно сключен договор с Оператора, клиенти на
Теленор по предплатени планове както и служители на Организатора.

VI. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници.
За да заяви участие в Кампанията, всяко лице, което отговаря на условията по т. V, следва да плати
своята месечна сметка или месечната сметка на близък (в случай че разполага с техните клиентски
номера) в мобилното приложение MyTelenor в рамките на периода на Кампанията, описан в т. IV, и с
това свое действие се съгласява да участва в томбола за изтегляне на наградите, предвидени в
Кампанията, като предоставя доброволно своето съгласие за настоящите правила и условия, в т.ч. се
информира за Политиката за лични данни при провеждане на кампании.
За да участва в Кампанията, потребител, който е инсталирал и обновил мобилното приложение
MyTelenor, както и има регистрация в него,трябва да влезе в Приложението и да плати своята месечна
сметка за услуги и месечната сметка на близък. Всяко едно плащане, извършено в Приложението в
периода на Кампанията, автоматично се регистрира за участие в томбола за изтегляне на 100 награди.
Ако един Участник извърши няколко плащания – на своята текуща месечна сметка, както и тези на свои
близки, при условие, че разполага с техните клиентски номера в Теленор – всяко едно плащане
автоматично се регистрира за включване в томболата за изтегляне на 100-те награди. Участник в
Кампанията участва в томболата с всички плащания, които е извършил според правилата и условията
на Кампанията, но може да спечели само веднъж с едно свое плащане, което е изтеглено в томболата
като печелившо.
В Кампанията могат да участват само плащания, с които се покриват текущи месечни сметки.
Плащания, при които част от тях е авансово плащане над 100 лв. няма да участват в Кампанията.

VII. НАГРАДИ В КАМПАНИЯТА
Наградите в Кампанията са 100 на брой. Всяка една награда представлява равностойността на
плащането, което е изтеглено измежду всички успешно извършени плащания на месечни сметки през
периода на Кампанията, автоматично включени в томболата.

VIII. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ В КАМПАНИЯТА
Тегленето на наградите на томболен принцип ще бъде осъществено след изтичане на периода на
Кампанията като печелившите Участници ще бъдат информирани за своята награда не по-късно от
23.06.2020 г. Печелившите Участници ще бъдат уведомени с лично съобщение в своята входяща кутия
в приложението MyTelenor.
Стойността на всяка изтеглена платежна транзакция ще бъде предоставена на Участника, извършил
съответното плащане, под формата на кредит към неговата месечна фактура за услуги за следващия
отчетен период, независимо дали неговото плащане, изтеглено като печелившо в томболата, е по
негова собствена сметка за услуги или такава на негов близък, която е била платена от същия Участник.
Според настоящите условия и правила за получаване на награда от тази Кампания, в случай, че
Участник е спечелил такава, се предоставя като кредит към месечна фактура за същия мобилен номер,
с който Участникът се е регистрирал в приложението, когато той е извършвал плащане/ния в периода
на Кампанията.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ