ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете електрическа китара, грамофон, дизайнерски лампи и BUSHMILLS 10 Y.O

Спечелете електрическа китара, грамофон, дизайнерски лампи и BUSHMILLS 10 Y.O

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „BUSHMILLS – ЗА ШУМНИ ВЕЧЕРИ И ТИХИ СЛЕДОБЕДИ“

Тези общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в рекламната кампания  „BUSHMILLS – За шумни вечери и тихи следобеди”, която е организирана от “Авенди” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Искърско шосе” № 7, търговски център „Европа”, сграда 12, ет. 2, ЕИК 130591250 и „Кей уей“ ЕООД, ЕИК 200217229, със седалище и адрес на управление в град София, район „Оборище“, ул. „Васил Друмев“ №48 („организатори“). Общите условия, на играта са публикувани на уеб страницата, притежание на организатора Кей Уей – www.bushmills.bg

І. ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Кампанията „BUSHMILLS – За шумни вечери и тихи”  се провежда онлайн, чрез уеб страницата https://www.bushmills.bg/ в периода от 08.05.2020г. до 15.06.2020г. включително („период на играта“) на територията на Република България.

2. В кампанията  могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са се регистрирали успешно на сайта www.bushmills.bg с име и фамилия, година на раждане, телефонен номер e-mail адрес, регистриран код от касова бележка и дата на касовата бележка на www.bushmills.bg.

Всеки желаещ да участва в кампанията, има право да се регистрира само веднъж за всяко едно теглене на наградите (секция III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ).

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.

II. УЧАСТИЕ И МЕХАНИКА

3. За да се включат в Кампанията,  Участниците трябва да закупят в периода на Кампанията поне един от Участващите продукти и след това да регистрират в периода на Кампанията номера на касовата бележка, удостоверяваща покупката, като влязат на уебсайта www.bushmills.bg и попълнят регистрационната форма, посочвайки своите:

(*) Име и фамилия
(*) Електронен адрес
(*) Телефонен номер
(*) Код на касовата бележка
(*) Дата на издаване на касовата бележка
(*) Избор на голяма награда, за която иска да участва (секция IV. НАГРАДИ)
(*)Запълнят полето, посочвайки съгласие с настоящите Правила, включително за обработването на личните им данни за целите на участието му в Кампанията

3.1. Организаторът/Възложителят не носи отговорност за онлайн регистрации, които не са достигнали своята дестинация, поради, но не само, технически проблеми извън контрола на Организатора/ Възложителя, загуби, забавяния или всякакъв друг проблем с регистрацията в Кампанията, свързан с интернет връзката или интернет доставчика на потребителя, който иска да се регистрира в Кампанията.

3.2. В периода на Кампанията всеки Участник може да направи най-много 1 регистрация за всяко теглене, или общо 5 регистрации (по една за всяко от петте тегления). В случай че в периода за регистрация за дадено теглене Участник направи повече от една регистрация, всяка такава регистрация след първата няма да бъде допускана до участие в Кампанията и съгласно настоящите Общи условия Участникът може да бъде дисквалифициран от Организаторите и да не получи награда, дори и да е изтеглена неговата регистрация.

3.3. Участниците следва да съхраняват всички касови бележки, регистрирани по време на Кампанията до 15 дни след публикуването на последния списък с печеливши и да ги представят на Организатора при поискване и за да удостоверят покупката при спечелване на награда.

3.4. Организаторът запазва своето право да поиска и провери всяка касова бележка, доказваща покупката на Участващ продукт по всяко време и може да поиска от Участник доказателство за притежанието на бележката в оригинал преди и след регистрацията за Кампанията.

3.5. Всяка касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж за целите на Кампанията. Всеки опит за измама от страна на Участник ще води до изключването на този Участник от Кампанията.

3.6. Ако за едно теглене една и съща касова бележка е регистрирана и от друг Участник, за да се установи Участникът, който действително е извършил покупката на Участващия продукт и съответстващата на нея регистрация за целите на Кампанията, Организаторът ще се свърже с Участниците, регистрирали касовата бележка, на посочените от тях имейл адрес, като им обясни причината за осъществения контакт. След като съобщи на Участниците възникналата ситуация, те ще бъдат помолени да предоставят доказателство за наличието на касовата бележка и регистрацията ѝ, (i) изпращайки я по електронен път (чрез снимки), до 24 часа след молбата или (ii) чрез изпращане за сметка на Възложителя на оригинала до 3 работни дни след осъществения контакт по куриер до адрес, който им е съобщен адрес.

Ако една и съща касова бележка бъде регистрирана от различни Участници за различни тегления, то за валидна се счита най-ранната регистрация.

III. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

Продуктите, участващи в Кампанията („Участващи продукти”), са както следва:

  • BUSHMILLS ORIGINAL (0,7L, 1L, 1,75L);
  • BUSHMILLS BLACK BUSH (1L, 0,7L);
  • BUSHMILLS 10 YEARS OLD;
  • BUSHMILLS 16 YEARS OLD;
  • BUSHMILLS 21 YEARS OLD;

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

4. Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в програмата „BUSHMILLS – За шумни вечери и тихи следобеди“ и са се регистрирали успешно (само веднъж) на сайта https://www.bushmills.bg, участват в 5 жребия, които на произволен принцип определят 25 ( двадесет и пет) печеливши участници. Печелившите участници ще бъдат избирани чрез жребий след края на промоцията и ще бъдат публикувани на 17.06.2020. на сайта www.bushmills.bg

4.1. Печелившите се определят чрез електронно теглене.

Ще бъдат разиграни 5 тегления както следва:

1-во теглене. На 18.05.2020г. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.bushmills.bg в периода 08.05.2020г., 00:01 – 17.05.2020г., 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 5 награди – 5 броя Bushmills 10 Years Old.

2-ро теглене. На 26.05.2020г. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.bushmills.bg в периода 18.05.2020г., 00:01 – 25.05.2020г., 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 5 награди – 5 броя Bushmills 10 Years Old.

3-то теглене. На 01.06.2020г. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.bushmills.bg в периода 26.05.2020г., 00:01 – 31.05.2020г., 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 5 награди – 5 броя Bushmills 10 Years Old

4-то теглене. На 08.06.2020г. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.bushmills.bg в периода 01.06.2020г., 00:01 – 07.06.2020г., 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 5 награди – 5 броя Bushmills 10 Years Old

5-то теглене. На 17.06.2020г. В това теглене участват всички валидни неспечелили в предишни тегления регистрации, получени на уебсайта www.bushmills.bg през целия период на Кампанията (08.05.2020г., 00:01 – 15.06.2020г., 23:59 българско време). Ще бъдат раздадени общо 5 награди –.1 брой електрическа китара, 1 брой грамофон и 3 броя дизайнерска лампа.

4.2. Изтеглените печеливши от Кампанията нямат право да предоставят получаването на наградата на други лица.

4.3. Печелившите от Кампанията, не могат да получат паричния еквивалент на наградите или да ги заменят за други продукти, услуги или разновидности на наградата.

V. НАГРАДИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

5. Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите общи условия („победителите”) имат право да получат една от следните награди:

6. Наградите:
Големи награди:
6.1. един брой електрическа китара
6.2. един брой грамофон
6.3. един брой дизайнерска лампа (от общо 3 броя)

Малки награди:
6.4. един брой Bushmills 10 Years Old (от общо 20 броя)

7. Победителите се уведомяват чрез e-mail и телефонно обаждане в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като са били изтеглени.
7.1. Изтеглен победител, който е бил уведомен по e-mail или телефонно обаждане, трябва да потвърди данните си и желанието си да получи наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес winners@bushmills.bg в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от организаторите е-mail в срок 48 часа след получаване на уведомлението наградата се печели от изтегления резервен победител.
7.2. Изтегленият победител трябва да изпрати имена и ЕГН, за да му бъде издадена служебна бележка по чл.11 от настоящите общи условия
7.3. Изтегленият победител се обявява на сайта чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които се е регистрирал.
7.4 Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата.
Право да получи наградата има този участник, който е избран по реда на раздел III и чиито две имена, дата на раждане, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които организаторите са осъществили контакт.

8. Изтегленият победител получава наградите си в срок от 45 дни след потвърждение.

9. След уведомлението, изтегленият победител трябва да потвърди метод на получаването ѝ:
9.1 По куриер за сметка на организатора: В този случай личните данни (Име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, което изтегленият победител следва да потвърди писмено по електронна поща.
9.2.Ако изтегленият победител откаже данните му да се предоставят на куриерска фирма, тогава може да получи лично наградата си от офис на организатора, на адрес ул. Николай Гогол 28, София в работен ден от 11 до 18 часа (в този случай разходите за получаване на наградата са за сметка на победителя).

10. При получаване на наградата, независимо коя опция е избрал победителя, съответният изтеглен победител следва да представи документ за самоличност и попълни приемо-предавателен протокол и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата и условията по чл.12 на настоящите общи условия. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите общи условия нямат право да получат награда.

11. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да внесе дължимия данък от името на печелившия.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ