ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 комплекта бисквити и плюшeнa Панда от Бисквити Закуска

Спечелете 10 комплекта бисквити и плюшeнa Панда от Бисквити Закуска

Играта продължава до 2 юни 2020 г.

1. Общи разпоредби:
1.1. Настоящата онлайн активност, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от „Победа“ АД, ЕИК: 102047327, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Одрин“ 15, наричано за краткост „Организатор“.
1.2. Играта се организира и провежда на страницата на „Бисквити Закуска“ във фейсбук: (https://www.facebook.com/biskviti.zakuska/) чрез пост-визия за период от 31.05.2020 г. и завършва на 02.06.2020 г. в 23:59 часа.
1.3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език и Организаторът не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.
1.4. Участието в Играта се осъществява чрез публикуване на коментар под визията на Играта, съгласно общите условия, от регистриран фейсбук профил.
1.5. Всеки участник може да участва само с един валиден фейсбук профил. Коментари от дублиращи се профили, регистрирани от едно и също лице се считат за невалидни. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелване на награда. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно едностранно да дисквалифицира участници без допълнително уведомление.
1.6. Коментари, които не отговарят на общите условията ще бъдат считани за невалидни без допълнително уведомление и няма да участват в тегленето на наградите.
1.7. Участници, които публикуват коментар, съдържащ обидни и/или подигравателни думи, изображения, символи или послания, както и снимки, чието съдържание не е авторско, ще бъдат дисквалифицирани от участие в Играта без допълнително уведомление. Организаторът има право да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.
1.8. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.
2. Механизъм на Играта:
2.1. Участие в настоящата игра може да регистрира всеки потребител, който изпълни условието да отговори със свое предложение на поставения въпрос „Как планирате да прекарате първи юни?“ под визията на Играта.
2.2. В тегленето на наградите участват само тези снимки и коментари, които са оставени под визията на Играта на Facebook страницата на „Бисквити Закуска“ (https://www.facebook.com/biskviti.zakuska/) и отговарят на поставеното условие.
2.3. За всеки участник ще бъде зачетено само едно участие за тегленето на наградите, независимо от броя заявени такива.
2.5. За успешно регистриран участник се счита този потребител, чийто коментар отговоря на т.2.1. от настоящите общи условия.
3. Определяне на победителите:
3.1. За печеливши ще бъдат определени на случаен принцип 10 (десет) от участниците, изпълнили условията за участие, описани в т. 2.1. и 2.2 , от които: 10 души ще спечелят по 1 (един) подаръчен комплект, всеки от които включва:
§ 1 бр. плюшена играчка Панда
§ 2 бр. опаковки бисквити Закуска 330 г (класик)
§ 2 бр. опаковки бисквити Закуска 290 г (какао)
3.2. Печелившите участници ще бъдат оповестени публично на 02.06.2020 г. на Facebook страницата на Организатора (https://www.facebook.com/biskviti.zakuska/).
3.3. Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия, в която ще се съдържат: име, фамилия и профилна снимка на печелившите потребители, както и спечелената награда, съгласно описания по-горе механизъм.
4. Награди:
4.1. Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организатора съответната награда, която да му бъде доставена на допълнително посочен от него адрес, чрез куриер и за сметка на Организатора.
4.2. Наградите за печелившите от настоящата игра са: общо 10 (десет) подаръчни комплекта, всеки от които включва:
§ 1 бр. плюшена играчка Панда
§ 2 бр. опаковки бисквити Закуска 330 г (класик)
§ 2 бр. опаковки бисквити Закуска 290 г (какао)
5. Получаване на награди:
5.1. Печелившите участници могат да получат своята награда след изпращане на лично съобщение до фейсбук страницата на „Бисквити Закуска“ (https://www.facebook.com/biskviti.zakuska/), предоставяйки своите три имена, мобилен телефон и адрес за доставка.
5.1.2. В случай, че участник ненавършил 18 години спечели описаната в т.4.2.1. награда, задължително уведомява родител или настойник, а връчването на наградата на печелившия участник се осъществява със съгласието на родител или настойник.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ