ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете дамски велосипеди, слушалки JBL и 300 бутилки Flaška

Спечелете дамски велосипеди, слушалки JBL и 300 бутилки Flaška

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
“Бъди активна с новия V-дизайн!”

01 юни 2020 г., 00:00 часа – 30 юни 2020 г., 23:59 часа

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Организаторът на Промоционалната кампания “Бъди активна с новия V-дизайн!“ (наричана по-нататък „Промоционална кампания” или „Кампанията”) е „Медияпост Хит Мейл България“ ЕООД, със седалище в София, бул. „Джеймс Баучер“ 87, ет. 3, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131468795, с ДДС номер BG131468795.

1.2. Възложител на Кампанията е Фортуна КОМ” ООД с ЕИК: 131538998 със седалище и адрес на управление град София, бул. „Ботевградско шосе“ № 247.

1.3. Участниците в Кампанията са длъжни да се съобразят с Официалните правила на Кампанията (наричани по-долу „Официални правила“ или „Правила“). Правилата ще бъдат публикувани съгласно приложимото законодателство в България, на адрес в интернет www.promolibresse.bg.

1.4. Организаторът си запазва правото да променя Правилата по време на провеждането на Кампанията, както и да прекрати Кампанията във всеки един момент. В такива случаи Организаторът ще информира официално обществеността за това по същия начин, по който е била информирана първоначално. Промените ще бъдат обявени поне 24 часа преди влизането им в сила.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ И СРОК НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията се организира и провежда в периода 01 юни 2020 г. – 30 юни 2020 г., включително (наричан по-нататък „Период на Кампанията“).

2.2. Кампанията ще се проведе в съответствие с настоящите Официални правила.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя Периода на кампанията, но не преди да го е обявил публично, както е посочено в раздел 1 по-горе.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. В Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице (наричано по-долу за краткост „Участник“), което отговаря едновременно на следните условия:

 1. навършило е 18 години;
 2. закупило е участващите в Кампанията продукти;
 3. направило е регистрация в уебсайта на играта и е качило снимка на валидна касова бележка/фактура по начина, описан в настоящите Правила;
 4. има възможност лично да получи наградата на територията на Република България, при условията на Кампанията;
 5. предоставило е изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните му данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията;
 6. не е лице, свързано с Организатора.

3.2. Свързани с Организатора лица са лицата, които са съдружници или акционери в дружеството на Организатора, или които работят по трудово правоотношение или лично са в друг вид договорни отношения с Организатора, или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Кампанията, или са в пряка родствена връзка със служителите на Организатора.

 1. Под „пряка родствена връзка” следва да се разбира: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително, и по сватовство до трета степен, включително, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

3.3. С включването си в Кампанията, участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, съгласяват се да спазват условията и сроковете на Кампанията и декларират, че имат навършени 18 години, дават свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат използвани и обработвани за целите на Кампанията описани в Раздел 8.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

 1. В периода на Кампанията да закупи в рамките на една покупка поне 2 (два) бр. продукти с марката Libresse.
 2. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promolibresse.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер.
 3. След регистрацията си да качи в своя профил снимка на касова бележка/ фактура за покупка на участващите в Кампанията продукти Libresse, която да отговаря на следните критерии:
  • Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
  • Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
  • Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
  • Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.
  • Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на минимум два или повече продукти с марката Libresse.
  • На снимката трябва ясно да се виждат обекта, от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номера на касовата бележка/фактурата, както и да присъстват минимум 2 (два) бр. от участващите в промоцията продукти Libresse. Примерна снимка на валиден касов бон ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.
 4. Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

4.2. Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.

4.3. Попълването на формата за регистрация и качването на доказателство за покупка може да се извърши само в периода 01 юни 2020 г., 00:00 часа – 30 юни 2020 г., 23:59 часа. Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху касовата бележка/фактурата, също трябва да е в рамките на периода 01 юни 2020 г., 00:00 часа – 30 юни 2020 г., 23:59 часа.

4.4. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.promolibresse.bg.

4.5. В тегленето за големите награди се включва всеки участник в Кампанията регистрирал една или повече валидни касови бележки или фактури за покупка на продукти Libresse на минимална стойност поне 10 лв. с ДДС.

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ

5.1. За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 324 (триста двадесет и четири) броя награди, както следва:

 • дневни награди – 300 бр. стъклена бутилка Flaška, по 10 бр. за всеки ден от периода на Кампанията;
 • седмични награди – 20 бр. Bluetooth слушалки JBL, на стойност 157.54 лв. без ДДС, по 5 бр. на всяка седмица от периода на Кампанията;
 • голяма награда – 4 бр. дамски велосипед с кошница Cross Picnic 700c, на стойност 829.00 лв. без ДДС, които ще бъдат изтеглени в края на кампанията.

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

5.2. Всички участници трябва да докажат покупката си, като в своя профил в уебсайта на кампанията качат снимка на касова бележка, удостоверяваща покупката на продукти, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.

5.3. Всички регистрирани валидни касови бележки през съответния ден ще бъдат включени в тегленето на съответните дневни награди.

5.4. Всички регистрирани валидни касови бележки през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на съответните седмични награди.

РАЗДЕЛ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

6.1. Тегленето на дневните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, в 17 часа на следващия работен ден. Например: тегленето на печелившите учaстници за дневни награди от понеделник ще бъде в 17 часа във вторник, а тегленето на печелившите участници от петък, събота и неделя ще бъде в 17 часа в понеделник. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка.*

6.2. Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка.

 • Седмица 1 (08.06.2020 г.)
 • Седмица 2 (15.06.2020 г.)
 • Седмица 3 (22.06.2020 г.)
 • Седмица 4 (01.07.2020 г.)

*В случай че през съответния ден няма достатъчен брой регистрирани валидни касови бележки, останалите награди ще се прехвърлят за следващото теглене и т.н.

6.3. Големите награди ще бъдат изтеглени на томболен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, на 1 юли 2020 г. Печелившите ще бъдат обявени на сайта на Кампанията до 2 юли 2020 г. Едно участие в тегленето за големите награди се осигурява на участник в Кампанията срещу една или повече регистрирани и валидни касови бележки или фактури за покупка на продукти Libresse на обща стойност поне 10 лв. с ДДС.

6.4. В тегленето на голямата награда участват регистрирани и валидни доказателства за покупка, с които не са спечелени дневна или седмична награда.

6.5. За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.

6.6. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

6.7. В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ