ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 90 Gift Card на стойност 99 или 50 лева и 300 подаръчни комплекта Nimm2

Спечелете 90 Gift Card на стойност 99 или 50 лева и 300 подаръчни комплекта Nimm2

Играта продължава до 30 август 2020 г.

Раздел 1. Организатор на конкурса и официални правила

Национален фото конкурс на тема – „Заедно с Nimm2 “  („Конкурса“) се организира и провежда от агенция “Ню Джен Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204227378 с адрес гр. София, ул. Велизар Велков 20 („Организатор“) по възложение от Storck Adria d.o.o дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Словения, идентификационен номер SI22349456 , седалище и адрес на управление: Brdnikova ulica 44 , 1000 Любляна, Словения („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Конкурса и са свободно достъпни на интернет адрес https://nimm2-promo.bg/oficialni-pravila/ през целия период на Конкурса, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://nimm2-promo.bg/oficialni-pravila/

Раздел 2. Територия на Конкурса

Конкурсът се провежда на територията на Република България.

Раздел 3. Период на Конкурса

Конкурсът ще бъде проведен в периода:

от 00:00ч. на 01.06 – до 00:00ч. на 31.08.2020г. 

За периода на Конкурса, ще бъдат раздавани различни награди, описани по-долу в раздел 5.

Раздел 4. Право на участие

1.Участници в Конкурса могат да бъдат всички лица над 18 годишна възраст с постоянен адрес на територията на Република България.

 1. Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Конкурса, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Конкурса

3.Не се допускат до участие в Конкурса снимки с нецензурни и/или обидни текстове и изображения, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни.

4.Всички снимки, подадени за участие в Конкурса, трябва да бъдат оригинални творби на участниците.

Раздел 5. Механизъм на Конкурса

Всички лица,  заснели снимка на тема “Заедно с Nimm2” с участието на един или повече продукти на Nimm2, регистрирали се и качили снимката чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Конкурса, могат да участват в тегленията на месечните награди на журито, на лотариен принцип и наградите за най-много събрани гласове.

Преди всяко качване на снимка с цел участие, участникът следва да попълни информация на промоционалния сайт https://nimm2-promo.bg по указания на сайта начин с име, фамилия, телефон и имейл адрес, който ще бъде ползван като уникален идентификатор.

Избирането на печелившите („Печеливш/и“) и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

НАГРАДИ

 1. Месечни награди на журито:

Всички лица,  заснели снимка на тема “Заедно с Nimm2” , регистрирали се и и качили снимка чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Конкурса, могат да участват в тегления за месечни награди за участие – общо 30 бр. предплатени карти – Gift Card – заредени с 99 лв. всяка

Наградите на журито се определят от жури в състав – официалени представители на Възложителя и на Организатора на Конкурса, в края на всеки календарен месец в рамките на периода на провеждане на Конкурса.

 1. Месечни награди за участие:

Всички лица,  заснели снимка на тема “Заедно с Nimm2” с участието на един или повече герои на Nimm2, регистрирали се и качили снимка на снимката чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Конкурса, могат да участват в тегления за месечни награди за участие – общо 60 бр. предплатени карти – Gift Card – заредени с 50 лв. всяка

Наградите за участие се определят на случаен принцип в края на всеки календарен месец в рамките на периода на провеждане на Конкурса.

 1. Месечни награди на публиката:

Всички лица,  заснели снимка на тема “Заедно с Nimm2” , регистрирали се и качили снимка на снимката чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Конкурса, могат да участват в тегления за месечни награди – общо 300 бр. бонус пакети Nimm2 – съдържащи 1 бр. брандирана мешка, 1 бр. брандирана UV гривна, 3 бр. продукти от гамата на Nimm2.

Наградите на публиката се предоставят на 100-те снимки събрали най-много гласове в края на всеки календарен месец в рамките на периода на провеждане на Конкурса.

Всеки Участник има правото да качва/регистрира неограничен брой различни снимки, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Конкурса.

Общи положения:

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяко качване/регистрация на нова снимка трябва да се използва един и същ имейл адрес.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Конкурса, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието си, за целите на директния маркетинг.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация за гласуване да определен участник/снимка се приема посоченият имейл адрес на гласуващия. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Гласуващ. За реални се признават само гласове, регистрирани с реално съществуващ e-mail. При установяване от страна на Организатора или Възложителя на конкурса на действия, които биха могли да се тълкуват, като форма на манипулация на вота, а именно – регистрация за гласуване с фалшив, несъществуващ или изкуствено генериран е-мейл адрес или IP адрес, същите имат правото да дисквалифицират участника и да обявят гласовете дадени за неговата снимка за невалидни.

Регистрацията/качването на снимка на https://nimm2-promo.bg става в специално изградената за целта платформа,  на посочения промоционален сайт и посредством заснемането с камерата на мобилен телефон или в случай на използване на настолен компютър прикачване на снимков файл в указан формат.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Конкурса поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата https://nimm2-promo.bg и възможността за регистрация за участие в Конкурса ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Конкурса, доколкото не може да им бъде вменена вина за загубата.

Участниците регистрирали се и качили снимки, направени в даден месец, участват в тегленията на месечни награди за участие и месечни награди на журито само за съответния календарен месец част от периода на провеждане на Конкурса. Независимо от периода/датата на регистрация/качване всички участници имат право да участват в тегленето на големите награди на публиката.

Участниците, които са спечелили веднъж някоя от наградите за участие или на журито губят правото си за участие в тегленето на друга награда.

Раздел 6. Описание на наградите

 1. Месечни награди на журито:

30 бр. предплатени карти – Gift Card – заредени с 99 лв. всяка

 1. Месечни награди за участие:

60 бр. предплатени карти – Gift Card – заредени с 50 лв. всяка

 1. Награди на публиката:

300 бр. бонус пакети Nimm2 – съдържащи 1 бр. брандирана мешка, 1 бр. брандирана UV гривна, 3 бр. продукти от гамата на Nimm2.

Раздел 7. Определяне на Печелившите

 1. Месечни награди на журито:

Наградите на журито се определят от жури в състав – официалени представители на Възложителя и на Организатора на Конкурса.

 1. Месечни награди за участие:

Наградите за участие се определят на случаен принцип – лотария.

 1. Награди на публиката:

Наградите на публиката се предоставят на 300-те снимки привлекли най-много гласове на платформата за гласуване на онлайн-платформата за целия период на провеждане на Конкурса.

Раздел 8. Дати на теглене

1.Датите за тегленията на Месечни награди:

Дати на теглене  – 03.07, 03.08 и 03.09.2020г.

При месечните награди на журито – освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат избирани и по 2 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си.

При месечните награди за участие – освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 2 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си.

При награди на публиката – в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си, тя ще бъде предоставена на следващият по брой гласове.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

За да получи наградата си, спечелилият следва да съхрани и представи пред куриера доставящ наградата, снимката, която е регистрирал/качил.

Всички месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 работни дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

Раздел 9. Интелектуална собственост

 1. На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, с подаването на снимката и регистрационната форма за участие в Конкурса участниците (чрез своите родители/настойници) се съгласяват, че авторското право върху снимките възниква директно за и принадлежи на STORCK ADRIA D.O.O.
 2. Всички снимки, подадени за участие в Конкурса, трябва да бъдат оригинални творби на участниците. Участниците, чрез своите родители/настойници, декларират, че са автори на всяка снимка, която изпращат за участие в Конкурса. Участниците декларират, че не са отстъпвали изключителното право за използване изпращаните снимки на трети лица и че авторските права не принадлежат на трети лица.
 3. В случай на промяна в приложимото законодателство или неговото тълкуване, в резултат на които възникването на авторското право в полза на STORCK ADRIA D.O.O  съгласно т. 1 от настоящия раздел се окаже невъзможно/ненастъпило, то ще се счита, че с изпращането на съответната снимка участникът (чрез своите родители/настойници) отстъпва на STORCK ADRIA D.O.O  изключителното право да използва снимката по всякакви начини, в т.ч. възпроизвеждане, разпространение сред неограничен брой лица на оригинал или екземпляри, излъчване по безжичен път, предаване и препредаване по кабел, публично показване, преработка, предлагане по безжичен път или по кабел на достъп до неограничен брой лица до снимките или части от тях по начин, който позволява достъпът да бъде осъществяван от място и по време избрани индивидуално от всяко лице.

УЧАСТИЕТО В КОНКУРСА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!

ЗА УЧАСТИЕ В ГИРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ