ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 куфара, 50 плажни чанти, 120 козметични несесера и 800 опаковки пробиотик WAYA 2 GO

Спечелете 30 куфара, 50 плажни чанти, 120 козметични несесера и 800 опаковки пробиотик WAYA 2 GO

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „WAYA 2 GO“ („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на WAYA – https://www.waya.bg/.

1.2. Организатор на Играта е „МЕДИС ФАРМА БЪЛГАРИЯ“  ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК :204472114, ДДС № BG204472114, със седалище и адрес на управление: : гр.София 1700, ул. „Проф.Атанас Иширков“ 31 , офис 6 („МЕДИС“ или„Организатора“).

1.3. Периодът на провеждане на играта е от 22.05.2020 г. до 01.09.2020 г. („Период на провеждане”).

1.4. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България.

1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията.

1.6. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18
години, с изключение на служителите на „МЕДИС ФАРМА БЪЛГАРИЯ“  ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. В Периодa на провеждане Организатора пуска на пазара лимитирана серия опаковки Вая форте капсули x 15 със скреч етикет, под всеки от който има уникален код за регистрация, който е комбинация от цифри и латински букви.

3.2. За участие в тегленето Участникът трябва да регистрира кода, изписан под Скреч полето на скреч eтикета на лимитираната серия опаковки Вая форте капсули x 15, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес www.waya.bg.

3.3. За участие в лотарията не е необходимо доказването на покупка на продукт от лимитираната серия Вая форте капсули x 15. Всеки, който отговаря на критериите по т.2.1. , попълни онлайн формуляра с пуснат в продажба от Организатора код и  изисканата информация, има право на участие.

3.4. Уникалният код под Скреч етикета може да участва в тегленето на наградите на играта само веднъж.

3.4. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от различни Скреч етикети, но може да спечели само една награда в рамките на Играта. В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

4.2. Регистрираният код от Скреч етикета участва в тегленето за разпределение на наградите. Наградите са:

4.2. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награди, които ще се теглят на случаен принцип, както следва :

 • 30 броя куфари
 • 50 броя плажни чанти
 • 120 броя несесери за козметика
 • 800 опаковки Вая капсула

4.3. Участието в Играта дава възможност за спечелване на 200 награди, които ще се теглят на случаен принцип, както следва :

А) Теглене на 70 печеливши участници – 01 юли 2020

 • 10 броя куфари
 • 20 броя плажни чанти
 • 40 броя несесери за козметика

Б) Теглене на 70 печеливши участници – 01 август 2020

 • 10 броя куфари
 • 20 броя плажни чанти
 • 40 броя несесери за козметика

В) Теглене на 60 печеливши участници – 01 септември 2020

 • 10 броя куфари
 • 10 броя плажни чанти
 • 40 броя несесери за козметика

4.4. Участниците, които печелят 1 опаковка WAYA капсули ще бъдат информирани, че техният код е печеливш в момента на регистрация на такъв печелившия код. Организаторът се задължава, чрез онлайн платформата www.waya.bg да организира възможността да бъдат въведени 800 печеливши кода, които да информират за награда от  1 опаковка WAYA капсули.

4.5. Организаторът на играта се задължава да обяви на онлайн платформата на играта www.waya.bg. , в срок до 10 работни дни, след всяко от тегленията на случаен принцип, имената на печелившите участници.

4.6. Организаторът на играта се задължава да се свърже в срок до 10 работни дни с участниците, които са въвели печеливш код за награда 1 опаковка WAYA капсули и да организира и съгласува с тях условията по доставяне на наградата.

4.7. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт до 5 работни дни след обявяването на имената им от телефонен номер 02/4274958. На този телефон печелившите участници могат и да задават въпроси по теми, свързани с играта.

4.8. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 10 (десет) работни дни, губят правото си да получат наградите си.

4.9. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.10. Във всеки от случаите, след всяко от тегленията на случаен принцип и преди 01 септември, в които Организаторът не успее да се свърже с печеливш участник или да предостави посочените по-горе награди по други причини, Организаторът се задължава да прехвърли наградата и тя да бъде изтеглена в последния ден и последното теглене, а именно – 01 септември 2020 г.

4.11. За наградите, които са на стойност над 30 лв. (тридесет лева), при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Организаторът се задължава да предостави на тези печеливши участници и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата, след попълване на декларация. Печелившият ще може да използва служебната бележка за подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. С цел издаване на служебната бележка, печелившият участник предоставя необходимите лични данни в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ