ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете кашон с любимият локум от „Сладки времена“

Спечелете кашон с любимият локум от „Сладки времена“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на промоцията (отбелязвани като „Официални Правила“, „Правилата“).

РАЗДЕЛ 1
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
1.1. Настоящите правила определят реда и условията за провеждане на промоцията “Локумът си е само твой” (наричана по-долу за краткост „Промоцията“) за продуктите от търговската марка „Сладки времена“ и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Промоцията с физическите лица, участващи в нея.
1.2. Промоцията, провеждана на www.sladkivremena.bg, се организира и провежда от агенция „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081, („Организатор“) с Възложител “Захарни заводи” АД, ЕИК: 104051737 („Възложител“).
1.3. Възложителят си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес www.sladkivremena.bg.
1.4. Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес: www.sladkivremena.bg .
1.5. Възложителят осигурява предметните награди за участниците, спечелили от играта – Сладки времена „Локумът си е само твой”.

РАЗДЕЛ 2
СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. КОМУНИКАЦИЯ.
2.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
2.2. Промоцията се провежда в периода от 11.05.2018 г. до 23:59 ч. на 25.06.2018 г.
2.3. Организаторът прави провеждането на Сладки времена „Локумът си е само твой” достояние на широката общественост чрез интернет-сайта: www.sladkivremena.bg и в социалната мрежа Facebook на адрес: https://www.facebook.com/ZaharniZavodiBG/, както и по други подходящи начини по свое усмотрение.
2.4. Организаторът информира потребителите за правилата и условията за провеждане на Промоцията чрез публикуване на Правилата за участие на интернет страницата на Възложителя: www.sladkivremena.bg

РАЗДЕЛ 3
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОМОЦИЯТА
3.1. В Промоцията имат право да участват само физически лица, които към датата на
участието си в нея са навършили 18-­годишна възраст („Участници“).
3.2. В Промоцията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор
за Възложителя: “Захарни заводи” АД или някое от дружествата от групата на „Захарни заводи“ АД и/или за Изпълнителя: „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, както и членове на семействата на всички гореизброени лица (родители, съпрузи и деца).
3.3. Участник в Промоцията е всяко физическо лице, което в периода на Промоцията, е изпълнило настоящите общи условия за участие в промоцията в съответствие с Раздел 4 от настоящите правила.
3.4 Участието не е обвързано с покупка.

РАЗДЕЛ 4
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
4.1. За да участват в Промоцията, лицата, които отговарят на условията по Раздел 3, трябва да влязат на интернет страницата на Възложителя: www.sladkivremena.bg и да изпълнят следните стъпки:
– 1. Да създадат кутия локум със своя лик, чрез качване на своя собствена снимка;
– 2. Да споделят своята кутия на Фейсбук страницата си;
– 3. Да се регистрират, за да участват за награда.
4.1.4. Всеки Участник играе от свое име и декларира, че притежава авторски права върху фотографиите, с които участва в играта. Всички претенции от изобразени на фотографията лица или от трети лица по повод на снимка, публикувана за участие в играта следва да бъдат насочени и понесени от съответният участник, който е качил снимката.
4.1.5. Всички снимки публикувани от участници във връзка с играта подлежат на одобрение от администратор.
4.2. За да участват в промоцията , лицата, които са изпълнили стъпките по т. 4.1 трябва:
4.2.1. Да се регистрират правилно на интернет страницата www.sladkivremena.bg като въведат в съответните полета на регистрационната форма име, фамилия, e-mail, номер на мобилния си телефон, парола и потвърдена парола.
4.3. Потребителите могат да създават и споделят максимум 15 (петнадесет) различни кутии в Промоцията в срока за провеждане по т. 2.2. Всяка споделена кутия, заедно с регистрация се включва в томболата за награди.
4.3.1. Регистрация, извършена чрез интернет-страницата www.sladkivremena.bg след 23:59 ч. на 25.06.2018 г. е невалидна и няма да участва в Промоцията.
4.4. Всеки потребител, създал успешно поне една кутия със своя лик, споделил я е на своята Facebook страница и се е регистрирал, участва във всички предстоящи тегления за награди през целия период на Промоцията.
4.5. Всеки участник, регистрирал успешно своя кутия с лик, притежава личен профил на страницата на играта www.sladkivremena.bg, където може да разглежда своите кутии.
4.6. Всяка една успешна регистрация влиза във всички предстоящи тегления до края на Промоцията, започвайки отброяването от датата, на която е направена съответната регистрация.
4.7. За целия период всеки участник в Промоцията може да бъде избран за победител само за не повече от 1 (един) брой награда. На мястото на участниците, които вече са спечелили, се изтеглят нови участници на случаен принцип, имащи право да получат награда от Промоцията.
4.8. В жребиите за награди участват номерата на мобилни телефони и имейл адресите на онези участници, които са се регистрирали, споделили и са създали поне 1 (една) кутия със своя лик до датата на съответния жребий на интернет-страницата: www.sladkivremena.bg.

РАЗДЕЛ 5
НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА
5.1. Всеки регистрирал се в играта и споделил своята кутия с локум, участва в томбола за спечелване на 1 (един) от общо 30 (тридесет) кашона, всеки съдържащ 18 (осемнадесет) кутии вкусен локум “Сладки времена”, върху които са отпечатани името и ликa на печелившия.
5.2. Тегленето на горепосочените награди ще се извърши общо 6 пъти за периода на промоцията на следните дати:
21.05.2018г – пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;
28.05.2018г – пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;
04.06.2018г – пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;
11.06.2018г – пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;
18.06.2018г – пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;
25.06.2018г – пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;
5.3. Печелившите се определят чрез теглене на случаен принцип, проведено на следващия работен ден след изтичането на даден (едноседмичен) период.
5.3.1. Победителите ще бъдат определяни за съответните периоди на случаен принцип чрез автоматична система между всички, които са изпълнили условията от настоящите Правила. Тегленията ще се провеждат в присъствието на 3/три/-членна комисия, с представители служители на Изпълнителя, която ще съставя Протокол за определяне на печеливши.
5.4. Победителите от жребиите се обявяват на интернет сайта www.sladkivremena.bg
5.4.1. Участниците могат сами да проверят дали са спечелили награда от Промоцията на интернет-страницата www.sladkivremena.bg в полето „Награди и печеливши“.
5.4.2. Всеки спечелил учстник ще получи имейл с линк към оналйн форма, в която да попълни своите данни за доставка.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *